Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wstecz

Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek, nie pomijając żadnej z rubryk.
 2. Do wniosku dołącz informacje obejmujące:
  1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000;
  2. charakterystykę inwestycji, obejmującą:
   1. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej (dokument o zagwarantowanym dostępie do drogi publicznej), a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
   2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
   3. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;
  3. upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w Twoim imieniu, jeśli nie składasz wniosku osobiście.
 3. [!] Dla inwestycji, które wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (określa je Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko), przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego należy uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska lub w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
 4. Postępowanie prowadzić będzie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (inwestycje pow. 15 tys. m2, o wysokości pow. 30 m i inne, zgodnie z kompetencjami) lub Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy, w której planowana jest inwestycja (dla pozostałych inwestycji).
 5. Dokonaj opłaty skarbowej za decyzję i ewentualne pełnomocnictwo.
 6. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziale Architektury i Budownictwa dla dzielnicy, w której planowana jest inwestycja.
 7. W przypadku, gdy Twój wniosek będzie niekompletny, organ, do którego go złożono, wezwie Cię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli nie uzupełnisz dokumentów we wskazanym terminie, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i trzeba będzie złożyć nowy wniosek.
 8. Organ zawiadomi Ciebie i inne podmioty, którym przysługuje przymiot strony, o prowadzonym postępowaniu.
 9. Po zakończeniu postępowania dowodowego zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie. Decyzję można odebrać osobiście.
 10. Na pisemny wniosek możesz otrzymać potwierdzenie ostateczności decyzji na swoim egzemplarzu decyzji.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie  rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami wymienionymi w formularzu wniosku (formularz stanowi załącznik do karty informacyjnej).
 2. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (podmioty prawne)wydanego nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
 3. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 4. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.

Do wniosku należy dołączać oryginały lub odpisy dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, z zastrzeżeniem art. 76a § 1 k.p.a tj. jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub innego organu państwowego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

Opłaty

Opłata skarbowa:

 1. 598 zł  za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (zwolniony z opłaty jest właściciel lub użytkownik wieczysty terenu, którego dotyczy wniosek).
 2. 17 zł – za dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub w opłatomacie przy użyciu karty płatniczej w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Tytułem: opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Miejsce złożenia i odbioru

1. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Dotyczy: następujących inwestycji (z wyłączeniem będących w kompetencji wojewody):

 1. stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej powyżej 15.000 m2,
 2. o wysokości powyżej 30 m,
 3. przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych,
 4. naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
 5. wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy.

2. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

dla pozostałych inwestycji nie będących w kompetencji wydziałów zagospodarowania przestrzennego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego i wojewody.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Nie później niż w ciągu 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 2. Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

 1. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 2. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Uwagi

 1. Definicja inwestycji celu publicznego zawarta jest w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
  1. roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
  2. budowa infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu oraz wykonywanie innych robót budowlanych dotyczących takiej infrastruktury,
  3. roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę.
 3. Mapy można uzyskać m.in. w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Warszawa, ul. Sandomierska 12 (budynek B1).
 4. Obowiązek uzyskania uzgodnienia właściwych organów w toku postępowania powoduje wydłużenie postępowania administracyjnego o czas oczekiwania na uzgodnienie.
 5. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, zgodnie z art. 52 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 72 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni (zgodnie z art. 64 § 2 kpa). Nieuzupełnienie dokumentacji w ww. terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?