Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

null Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy

Krok po kroku

I. PRZEZ INTERNET 

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP.

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług

II. W URZĘDZIE 

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek, nie pomijając żadnej z rubryk.
 2. Do wniosku dołącz informacje obejmujące:
  1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
  2. charakterystykę inwestycji, obejmującą:
   1. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
   2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
   3. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
  3. upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w Twoim imieniu, jeśli nie składasz wniosku osobiście.
 3. [!] Dla inwestycji, które wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (określa je Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko), przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska lub w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest ostateczna. 
 4. Postępowanie prowadzić będzie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (inwestycje pow. 15 tys. m2 powierzchni całkowitej lub o wysokości pow. 30 m i inne, zgodnie z kompetencjami) lub Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy, w której planowana jest inwestycja (dla pozostałych inwestycji).
 5. Dokonaj opłaty skarbowej za decyzję i ewentualne pełnomocnictwo.
 6. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy, w której planowana jest inwestycja.
 7. W przypadku gdy Twój wniosek będzie niekompletny, organ, do którego go złożono, wezwie Cię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli nie uzupełnisz dokumentów we wskazanym terminie, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i trzeba będzie złożyć nowy wniosek.
 8. Organ zawiadomi Ciebie i inne podmioty, którym przysługuje przymiot strony, o prowadzonym postępowaniu.
 9. Po zakończeniu postępowania dowodowego zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie. Decyzję można odebrać osobiście.
 10. Na pisemny wniosek możesz otrzymać potwierdzenie ostateczności decyzji na swoim egzemplarzu decyzji.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie  rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami wymienionymi w formularzu wniosku dołączonym do Karty Informacyjnej (formularz stanowi załącznik do karty informacyjnej).
 2. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (podmioty prawne) wydany nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku
 3. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 4. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.

Do wniosku należy dołączać oryginały lub odpisy dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, z zastrzeżeniem art. 76a § 1 k.p.a tj. jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub innego organu państwowego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

Opłaty

Opłata skarbowa:

 1. 598 zł za wydanie decyzji o warunkach zabudowy (zwolniony z opłaty jest właściciel lub użytkownik wieczysty terenu, którego dotyczy wniosek)
 2. 56 zł  za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu
 3. 17 zł za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub w opłatomacie przy użyciu karty płatniczej w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Tytułem: opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Miejski portal e-usług Moja Warszawa
 2. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa. Dotyczy następujących inwestycji (z wyłączeniem będących w kompetencji wojewody):
  1. stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej powyżej 15.000 m2,
  2. o wysokości powyżej 30 m,
  3. przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych,
  4. naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
  5. wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy,
  6. dotyczących dróg powiatowych.
 1. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
  dla pozostałych inwestycji nie będących w kompetencji wydziałów zagospodarowania przestrzennego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego i wojewody.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie  rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Jednostka odpowiedzialna

 1. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy wydziały zagospodarowania przestrzennego właściwe dla grup dzielnic.
 2. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (data doręczenia organowi właściwemu w sprawie kompletnego wniosku wraz z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko). Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 1. Mapy można uzyskać m.in. w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Warszawa, ul. Sandomierska 12 (budynek B1).
 2. Obowiązek uzyskania opinii właściwych organów w toku postępowania wydłuża postępowanie administracyjne o czas oczekiwania na uzgodnienie.
 3. Dla tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi nieruchomości.
 4. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy.
 5. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 72 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni (zgodnie z art. 64 § 2 kpa). Nieuzupełnienie dokumentacji w ww. terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?