Specific category icon

Administracja architektoniczno-budowlana

Wstecz

Wydawanie decyzji zmieniających decyzję o pozwoleniu na budowę.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Do wniosku dołącz:
  1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i  innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  4. specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane,
  5. postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane,
  6. upoważnienie udzielone osobie działającej w Twoim imieniu, jeśli nie składasz wniosku osobiście.
 3. Złóż wniosek i dokonaj opłat.
 4. W przypadku gdy Twój wniosek nie będzie kompletny, organ, do którego go złożono, wezwie Cię do uzupełnienia wniosku. Jeśli nie uzupełnisz dokumentów we wskazanym terminie, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i trzeba będzie złożyć nowy wniosek.
 5. O ile wniosek będzie kompletny (lub zostanie uzupełniony), organ podejmie działania sprawdzające i w przypadku, gdy projekt będzie wymagał poprawienia lub wymagane będzie uzyskanie opinii, uzgodnień i dokumentów, organ nałoży na Ciebie obowiązek dokonania uzupełnień i poprawek wskazując termin do dokonania takich czynności. Pamiętaj, że niewykonanie nałożonych obowiązków będzie podstawą do wydania decyzji odmownej.
 6. Pozwolenie zostanie wydane w terminie do 65 dni, licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie - rezerwacja wizyty dotyczy Urzędów Dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego (formularz wniosku z wykazem wymaganych załączników stanowi załącznik do karty informacyjnej).
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Do wniosku należy dołączać oryginały lub odpisy dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, z zastrzeżeniem art. 76a § 1 k.p.a tj. jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub innego organu państwowego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

Opłaty

 1. 17 zł - dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika.
 2. 47 zł - zatwierdzenie projektu budowlanego.
 3. opłata za pozwolenie na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych w zależności od rodzaju inwestycji:
  1. 1 zł - za każdy m2 powierzchni użytkowej, ale nie więcej niż 539 zł - budynek przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna.
  2. 14 zł - budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym.
  3. 48 zł - inny budynek.
  4. 20 zł - studnia oraz urządzenia do usuwania nieczystości stałych i ścieków.
  5. 112 zł - budowla związana z produkcją rolną.
  6. 2143 zł - sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne oraz drogi z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi.
  7. 105 zł -sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe - o długości do 1 km.
  8. 155 zł - inna budowla.
  9. 91 zł - urządzenia budowlane z obiektem budowlanym.
 4. pozwolenie na rozbudowę (przebudowę) oraz remont obiektu budowlanego oraz wznowienie robót budowlanych - opłata skarbowa wynosi 50% stawek określonych dla nowych obiektów.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Nie podlegają opłacie skarbowej podania w sprawie budownictwa mieszkaniowego. W przypadku, gdy lokal lub budynek pełni inne funkcje, a także funkcję mieszaną (mieszkaniową i inną), istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej, ale przy obliczaniu opłat nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej.

Miejsce złożenia i odbioru

1. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa / Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy.

Dotyczy: następujących inwestycji (z wyłączeniem będących w kompetencji Wojewody):
a. stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej powyżej 15.000 m2,
b. o wysokości powyżej 30 m,
c. przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych.
d. naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
e. wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy.
f. dotyczących dróg powiatowych.

2. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Dotyczy pozostałych inwestycji nie będących w kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy i Wojewody (w zakresie dróg publicznych - dotyczy dróg gminnych). 

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie - rezerwacja wizyty dotyczy Urzędów Dzielnic.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

65 dni od dnia złożenia wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.

Tryb odwoławczy

Właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji jest wojewoda. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 1. Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę jest wymagane w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nie wymaga nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, o ile nie dotyczy:
  1. zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
  2. charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego (kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji),
  3. zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
  4. zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  5. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.
  6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis projektowanych zmian).
 2. W przypadku robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych budynków, roboty budowlane należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz.1651 z późn.zm.) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz.1348) i w związku z powyższym:
  1. przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych należy uzyskać aktualną (wydaną maksymalnie na 7 dni przed rozpoczęciem prac) opinię ornitologiczną stwierdzającą obecność lub brak gatunków chronionych (ptaków i nietoperzy) lub ich siedlisk;
  2. należy stosować się do zaleceń zawartych w opinii przyrodniczej, a w szczególności dostosowania terminu i sposobu wykonania prac do gatunków chronionych i ich siedlisk;
  3. w okresie od 1 marca do 16 października, w przypadku obecności chronionych gatunków ptaków gnieżdżących się w otworach wentylacyjnych, przed rozpoczęciem robót dociepleniowych należy uzyskać:
   1. w przypadku ptaków objętych ochroną ścisłą:
   • zgodę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na płoszenie ptaków objętych ścisłą ochroną (w przypadku braku jaj i młodych w gniazdach) w trybie art.56 ust.1 pkt 1, w związku z art.52 ust.1 pkt. 11 ustawy z dnia 16.04.04 r. o ochronie przyrody;
   • zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na niszczenie jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych oraz niszczenie ich siedlisk w trybie art.56 ust.2 pkt 2, w związku z art.52 ust.1 pkt 3-9 ustawy z dnia 16.04.04r. o ochronie przyrody;
   1. w przypadku ptaków objętych ochrona częściową:
   • zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na płoszenie tych gatunków, umyślne niszczenie jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych oraz niszczenie ich siedlisk w trybie art.56 ust.2 pkt 1, w związku z art.52 ust. 1-9 ustawy z dnia 16.04.04 r. o ochronie przyrody;
 3. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na obowiązek zawarty w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.i.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn.zm.), zgodnie z którym, każdy kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:
  1. wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot:
  2. zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia:
  3. niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
 4. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na kompletność składanego projektu budowlanego, w szczególności w zakresie:
  1. odwadniania wykopów budowlanych oraz odprowadzania wód z wykopów budowlanych,
  2. posiadania wymaganych pozwoleń wodnoprawnych bądź zgłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo wodne.
 5. W sprawach dotyczących prowadzenia robót na zanieczyszczonych terenach poprzemysłowych zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na aktualność badań standardów jakości gleby i ziemi oraz związanej z nimi remediacii w razie przekroczenia standardów, w przypadku:
  1. historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. z 2016 poz. 672 z późn.zm.);
  2. szkód w środowisku w powierzchni ziemi (zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1789 z późn.zm.).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256).
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2016  r. poz. 290 z późn.zm.).
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm.).
 4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493).

Nie znalazłeś informacji?