Specific category icon

Administracja architektoniczno-budowlana

Wstecz

Wydawanie dziennika budowy.

Krok po kroku

 1. O wydanie dziennika budowy należy zwrócić się do organu, który wydawał pozwolenie na budowę.
 2. Złóż podanie o wydanie dziennika budowy. W podaniu należy podać datę i numer decyzji o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności decyzji.
 3. Dziennik wydaje się po złożeniu wniosku, w ciągu 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.
 4. Przy wydawaniu kolejnego tomu dziennika należy okazać poprzedni tom, opatrzony wpisem kierownika budowy o zamknięciu dziennika.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie - rezerwacja wizyty dotyczy Urzędów Dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Podanie o wydanie dziennika budowy. W podaniu należy podać datę i numer decyzji o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności decyzji.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa:
17 zł - dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika.

 • Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

  Centrum Obsługi Podatnika

  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 • Nie podlegają opłacie skarbowej podania w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Miejsce złożenia i odbioru

1. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa / Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy.

Dotyczy następujących inwestycji (z wyłączeniem będących w kompetencji Wojewody):
a. stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej powyżej 15.000 m2,
b. o wysokości powyżej 30 m,
c. przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych.
d. naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
e. wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy.
f. dotyczących dróg powiatowych.

2. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy.

Dotyczy pozostałych inwestycji nie będących w kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy i Wojewody(w zakresie dróg publicznych - dotyczy dróg gminnych). 

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie - rezerwacja wizyty dotyczy Urzędów Dzielnic.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Dziennik wydaje się po złożeniu wniosku przez inwestora, w ciągu 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Przy wydawaniu kolejnego tomu dziennika należy okazać poprzedni tom opatrzony wpisem kierownika budowy o zamknięciu dziennika.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.).
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2016  r. poz. 290 z późn.zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1827).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 953, z późn.zm.).

Nie znalazłeś informacji?