Specific category icon

Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego

Wstecz

Wydawanie kart łowiectwa podwodnego

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt "Załączniki do pobrania") lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny),
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty,
 3. Dokonaj opłaty za wydanie karty łowiectwa podwodnego i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty  skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu,
 5. Skompletowane dokumenty złóż, okazując dokument tożsamości, w Biurze Ochrony Środowiska, w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy. Możesz je również wysłać pocztą.
 6. Twoja sprawa zostanie załatwiona na miejscu w przypadku złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Biurze Ochrony Środowiska, w pozostałych przypadkach w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy - zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. (W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu),
 7. Kartę łowiectwa podwodnego możesz odebrać osobiście w Biurze Ochrony Środowiska lub w innym miejscu złożenia wniosku lub zostanie ona dostarczona pocztą,
 8. Podczas odbioru karty łowiectwa podwodnego niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane Dokumenty

 1. wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego,
 2. zaświadczenie o złożeniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną,
 3. aktualna fotografia legitymacyjna,
 4. dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) - do wglądu kserokopia jednego spośród ww. dokumentów wnioskodawcy oraz dokument tożsamości pełnomocnika. 
 5. dowód wniesienia opłaty za wydanie karty łowiectwa podwodnego.  

Ponadto:

 1. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z wydaniem karty łowiectwa podwodnego lub do jej odbioru, składany w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną). Z obowiązku składania pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny (współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, adoptowani i adoptujący, szwagrowie, teściowie oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu) i współdomownicy wnioskodawcy,
 2. dowód wniesienia opłaty skarbowej wnoszonej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia).

Opłaty

1. za wydanie karty łowiectwa podwodnego opłata w kwocie 10 zł (nie jest to opłata skarbowa) - wnoszona wyłącznie:

 • na konto bankowe w Banku Handlowym S.A.:  Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa Nr rachunku: 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004; w tytule wpłaty formuła o treści: KARTALOWIECTWAPODWODNEGO (pisana jednym ciągiem, bez znaków polskich, małymi lub dużymi literami) oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie karty łowiectwa podwodnego,
 • w kasie Urzędu m.st. Warszawy ul. Kredytowa 3 w Warszawie (kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00),


2. za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik - pełnomocnictwo opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł.   

Opłatę skarbową za złożenie pełnomocnictwa można wnieść:

 1. na rachunek bankowy Dzielnicy m.st. Warszawy, właściwy dla opłaty skarbowej, zgodnie  z wykazem rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic na stronie internetowej
 2. w kasie Dzielnicy m.st. Warszawy,
 3. u inkasenta.
 • Opłata podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano karty łowiectwa podwodnego. Zwrot opłaty następuje na wniosek.
 • Zwolnione z opłaty skarbowej wnoszonej przy składaniu pełnomocnictwa są osoby, które składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:


MIEJSCE ODBIORU:

• osobiście w Biurze Ochrony Środowiska,
• przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) za okazaniem dokumentu tożsamości i złożeniem pełnomocnictwa (upoważnienia) do odbioru dokumentu,
• za pośrednictwem poczty,
• w miejscu złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Ochrony Środowiska - Wydział Spraw Zwierząt

Termin odpowiedzi

 1. bezzwłocznie, w przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami w pokoju 1903 Biura Ochrony Środowiska, za okazaniem dokumentu tożsamości,
 2. do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

Skarga na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.).

Uwagi

 1. karty łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby,
 2. dla mieszkańców Warszawy oraz osób nieposiadających żadnego miejsca zamieszkania na terenie Polski, karty te wydaje Prezydent m.st. Warszawy,
 3. kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat,
 4. organizacją społeczną przeprowadzającą egzaminy z zakresu ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty łowiectwa podwodnego, której statutowe władze poinformowały Prezydenta m.st. Warszawy o terminie i regulaminie prowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz składzie komisji egzaminacyjnej, jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Warszawie, ul. Senatorska 11. Organizacja ta powołała w Warszawie jedną komisję egzaminacyjną. Z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę rocznie szkolonych osób, egzaminy przeprowadzane przez tę komisję odbywają się nieregularnie, w terminach uzgodnionych z zainteresowanymi. Telefony kontaktowe: 22 826 22 51 wewn. 115 i 119, 22 826 82 89


 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.). 
 2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 200, poz. 1322) w zakresie art. 6.
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559  z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.).

Wymagane załączniki

 1. wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego,
 2. wniosek o wydanie wtórnika karty łowiectwa podwodnego,
 3. wniosek o wymianę karty łowiectwa podwodnego,
 4. wniosek o ponowne wydanie karty łowiectwa podwodnego,


 


Nie znalazłeś informacji?