Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego

null Wydawanie kart łowiectwa podwodnego

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz "Pliki do pobrania") lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny).
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Dokonaj opłaty za wydanie karty łowiectwa podwodnego i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 5. Skompletowane dokumenty złóż, okazując dokument tożsamości, na stanowisku do bezpośredniej obsługi mieszkańców (XIV piętro, pok. 14.09) Biura Ochrony Środowiska, pl. Bankowy 2 w Warszawie lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy. Możesz je również wysłać pocztą. 
 6. Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy – zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu.
 7. Kartę łowiectwa podwodnego możesz odebrać osobiście w Biurze Ochrony Środowiska lub zostanie ona dostarczona pocztą.
 8. Podczas odbioru karty łowiectwa podwodnego niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego.
 2. Zaświadczenie  o złożeniu egzaminu w zakresie  ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną, zgłoszoną staroście właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonego egzaminu.
 3. Aktualna fotografia.
 4. Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
 5. Dowód wniesienia opłaty za wydanie karty łowiectwa podwodnego.  

Ponadto:

 1. Pełnomocnictwo do załatwiania spraw związanych z wydaniem karty łowiectwa podwodnego, składane w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika lub upoważnienie do jej odbioru. Z obowiązku składania pełnomocnictwa oraz upoważnienia, zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny (współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, adoptowani i adoptujący, szwagrowie, teściowie oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu) i współdomownicy wnioskodawcy.
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej wnoszonej w przypadku złożenia pełnomocnictwa.

[!] W przypadku składania innych wniosków (o wydanie wtórnika karty łowiectwa podwodnego, ponowne wydanie karty łowiectwa podwodnego lub wymianę karty łowiectwa podwodnego) – wymagane są załączniki wymienione we wzorach tych wniosków, w tym do wglądu dokument tożsamości – patrz Uwagi pkt 5.

Opłaty

 1. 10 zł – za wydanie karty łowiectwa podwodnego (nie jest to opłata skarbowa). Wnoszona na konto bankowe: Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, nr: 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004. W tytule wpłaty formuła o treści: KARTALOWIECTWAPODWODNEGO (pisana jednym ciągiem, bez znaków polskich, małymi lub dużymi literami) oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie karty łowiectwa podwodnego.
 2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070. W tytule wpłaty formuła o treści: pełnomocnik – pełnomocnictwo.

Zwolnione z opłaty skarbowej wnoszonej przy składaniu pełnomocnictwa są osoby, które składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Opłaty podlegają zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłat nie wydano karty łowiectwa podwodnego. Zwrot opłat następuje na wniosek.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

 1. Biuro Ochrony Środowiska
 2. za pośrednictwem poczty, adres korespondencyjny: Urząd m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

MIEJSCE ODBIORU:

 1. stanowisko do bezpośredniej obsługi mieszkańców (XIV piętro, pok. 14.09) Biura Ochrony Środowiska,
 2. za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Ochrony Środowiska – Wydział Spraw Zwierząt

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Skarga na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uwagi

 1. Karty łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby.
 2. Dla mieszkańców Warszawy oraz osób nieposiadających żadnego miejsca zamieszkania na terenie Polski, karty te wydaje Prezydent m.st. Warszawy.
 3. Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat.
 4. Organizacją społeczną przeprowadzającą w Warszawie egzaminy w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty łowiectwa podwodnego, której statutowe władze poinformowały Prezydenta m.st. Warszawy o terminie i regulaminie prowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz składzie komisji egzaminacyjnej, jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 11. Z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę rocznie szkolonych osób, egzaminy przeprowadzane przez tę komisję odbywają się nieregularnie, w terminach uzgodnionych z zainteresowanymi. Telefony kontaktowe: 22 826 22 51 wew. 115 i 119, 22 826 82 89.
 5. Wniosek o wydanie wtórnika karty łowiectwa podwodnego zagubionej, skradzionej lub nieczytelnej dotyczy kart wydanych wyłącznie po 01.01.1999 r. przez Starostę Powiatu Warszawskiego oraz Prezydenta m.st. Warszawy. W przypadku kart  wydanych po 01.07.1985 r. przez inne organy (np. PTTK, wojewodów, innych starostów / prezydentów miast), należy wypełnić wniosek o ponowne wydanie karty łowiectwa podwodnego.
 6. Nie podlegają wymianie lub ponownemu wydaniu karty łowiectwa podwodnego nieważne, tj. wydane przed 01.07.1985 r.
   

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?