Zadania z zakresu gospodarki odpadami

Wstecz

Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Krok po kroku

 1. Sporządź wniosek zgodnie z art. 184 ust. 2 (w związku z ust. 2a), 2b, 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 5. Skompletowane dokumenty złóż w Biurze Gospodarki Odpadami lub wyślij pocztą. Możesz również je złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy.
 6. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy (w przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu).
 7. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Biurze Gospodarki Odpadami (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru).
 8. Podczas odbioru decyzji okaż dokument tożsamości.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie - rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, sporządzony zgodnie z art. 184 ust. 2 (w związku z ust. 2a), 2b, 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, z zastosowaniem klasyfikacji opadów zawartej w rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów.
 2. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
 3. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 4. Operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
 5. Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 6. Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
  1. za przestępstwa przeciwko środowisku,
  2. będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
 7. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 8. Informacja o posiadaniu tytułu prawnego* do miejsca magazynowania odpadów.

* Przez tytuł prawny rozumie się prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd czy prawo wynikające z ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka) oraz umów cywilnych], wynikających z dokumentów potwierdzających te uprawnienia (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste).

Eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wymagane jest w przypadku, gdy w związku z eksploatacją instalacji, wytwarzane są odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg rocznie albo odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tysięcy Mg rocznie. W pozwoleniu na wytwarzanie odpadów uwzględnia się tylko odpady wytwarzane w wyniku eksploatacji instalacji.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia:
  a. 2 011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b,
  b. 506 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
  c. 506 zł - pozostałe.
 2. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków pozwolenia, jeżeli dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od pozwolenia dla każdego rodzaju działalności.
 3. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wytwarzanie odpadów:
  a. 1 023 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b,
  b. 259 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
  c. 256 zł - pozostałe.
 4. 10 zł - decyzja inna, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
 5. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisu, wypisu lub kopi - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)
 6. 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – opłata skarbowa za wydanie odpisu pozwolenia.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

 

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono pozwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 1. jednostki budżetowe,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie - rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

MIEJSCE ODBIORU:

 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w Wydziale Gospodarki Odpadami Stałymi i Ciekłymi Biuro Gospodarki Odpadami – po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Gospodarki Odpadami – Wydział Gospodarki Odpadami Stałymi i Ciekłymi.

Termin odpowiedzi

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 1. do 1 miesiąca,
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?