Specific category icon

Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska

Wstecz

Wydawanie pozwolenia zintegrowanego

Krok po kroku

 1. Sporządź wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, spełniający wymagania art. 184 ust. 2, ust. 2a, ust. 2b, ust. 2c, ust. 3, ust. 5, art. 208 ust.1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 7, art. 221 ust. 1, ust. 2  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.).
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz opłaty rejestracyjnej i dowód ich wniesienia dołącz do wniosku.
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 5. Skompletowane dokumenty złóż w Biurze Ochrony Środowiska lub wyślij za pośrednictwem operatora pocztowego. Ewentualnie możesz je złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy.
 6. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 7. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 8. Pozwolenie zintegrowane zostanie dostarczone pocztą lub możesz odebrać je osobiście w Biurze Ochrony Środowiska (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru).
 9. Podczas odbioru pozwolenia niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane Dokumenty

 1. wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, spełniający wymagania art. 184 ust. 2, ust. 2a, ust. 2b,ust. 2c, ust. 3, ust. 5 art. 208 ust.1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 7, art. 221 ust. 1, ust. 2  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.), podpisany przez prowadzącego instalację lub pełnomocnika; pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 Kpa, dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa; wniosek przedkłada się w dwóch egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną,
 2. kopia programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251 ustawy Prawo ochrony środowiska, lub kopia raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli były opracowane,
 3. w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobów korzystania z terenów; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego,
 4. w przypadku, o którym mowa w pkt 3 do wniosku dołącza się także poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania,
 5. w przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:

a) z pięciu lat – dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20.12.2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19.12.2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20.12.2018 r. – wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku

b) z trzech lat – dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19.12.2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18.12.2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20.12.2018 r. – wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania,

 1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 3. do wniosku o wydanie pozwolenia dla prowadzącego zakład recyklingu statków należy dołączyć informacje oraz zaświadczenie, o których mowa w art. 102a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 4. dowód uiszczenia należnej opłaty rejestracyjnej,
 5. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej:

a) za wydanie za wydanie pozwolenia zintegrowanego,

b) za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,

c) za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - w przypadku dokonania takiej czynności.

Opłaty

1. opłata rejestracyjna:
 - wysokość opłaty rejestracyjnej zależy od rodzaju i skali przedsięwzięcia, nie może być jednak wyższa niż 12 000 zł; dane niezbędne do obliczenia wysokości ww. opłaty zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1183); opłatę rejestracyjną  wnosi się również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem; opłata ta wynosi 50% opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji,
- zapłaty opłaty rejestracyjnej należy dokonać na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr: 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010,

2. opłata skarbowa:
- na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.)  za wydanie pozwolenia zintegrowanego opłata wynosi 2011 zł lub 506 zł dla podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
- opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł,
- za ewentualne poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie - 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
lub w kasie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:
-Biuro Ochrony Środowiska,
-Punkt kancelaryjny Urzędu m.st. Warszawy,
-Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy,
-za pośrednictwem poczty.

MIEJSCE ODBIORU:
-osobiście w Wydziale Uzgodnień Inwestycyjnych i Ochrony Powietrza Biura Ochrony Środowiska - po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
-za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 • jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
 • do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji - pozwolenia zintegrowanego, wydanego przez Prezydenta m.st. Warszawy, przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za jego pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71),
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz.1169).

Wymagane załączniki

Brak.


Nie znalazłeś informacji?