Specific category icon

Polityka przestrzenna i planowanie miejscowe

Wstecz

Wydawanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj formularz wniosku i wypełnij go.
 2. Zaznacz na wniosku, czy wypis i wyrys zostanie odebrany osobiście (niezbędne do tego jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail), czy też ma zostać wysłany pocztą.
 3. Wpłać podstawową opłatę skarbową 90 zł. Do wniosku dołącz potwierdzenie wniesienia tej opłaty. W przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej wskaż tytuł uprawniający do takiego zwolnienia.
 4. Do wniosku możesz dołączyć mapę (szkic) z zaznaczonymi granicami terenu, którego ma dotyczyć wypis i wyrys.
 5. Złóż wniosek w Wydziale Obsługi Mieszkańców w urzędzie swojej dzielnicy. Możesz go też wysłać pocztą.
 6. Wypis i wyrys zostanie wydany w ciągu miesiąca od dnia doręczenia wniosku. O możliwości odbioru dokumentów zostaniesz powiadomiony telefonicznie, SMS-em lub e-mailem.
 7. W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność dopłaty, w zależności od objętości wypisu i wyrysu, łączna opłata nie przekroczy 250 zł.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Sprawdź jakie masz prawa związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa:

 1. Za wydanie wypisu:
  1. do 5 stron - 30 zł,
  2. powyżej 5 stron - 50 zł.
 2. Za wydanie wyrysu:
  1. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł (nie więcej niż - 200 zł).

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy, bądź u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy z zaznaczeniem „tytułem wydania wypisu i wyrysu z planu miejscowego”.

Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w elektronicznym Wydziale Obsługi Mieszkańców znajduje się wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Wydziały Architektury i Budownictwa w poszczególnych dzielnicach.

Termin odpowiedzi

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2012 2015 r. poz. 647 z późn.zm199.), 
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz.1827).

Nie znalazłeś informacji?