Ewidencja gruntów i budynków

null Wydawanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego

Krok po kroku

 1. Pobierz i wydrukuj wniosek (formularz edytowalny).
 2. Wypełniając wniosek uzupełnij wszystkie niezbędne pola oraz wskaż precyzyjnie nieruchomość (numer obrębu i numer działki ewidencyjnej oraz księgę wieczystą lub dokładny adres), dla których wnioskujesz o wydanie dokumentów. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Dobrowolne wypełnienie tych rubryk oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 3. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne.
 4. Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępnia materiały zasobu odpłatnie.
 5. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.), czyli:
  - właścicieli nieruchomości, a w przypadku:
  1. nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,
  2. gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli – osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania;
   na żądanie:
   1. właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
   2. organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
   3. operatorów:
    1. sieci, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
    2. systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
   4. innych podmiotów niż wymienione w podpunkcie a-c, które mają interes prawny w tym zakresie.
 6. Jeśli wnioskujesz o wypisy, które zawierają dane podmiotowe, a nie jesteś ujawniony w operacie ewidencyjnym do nieruchomości objętej wnioskiem, wskaż interes prawny w uzyskaniu wnioskowanych danych lub dołącz dokumenty potwierdzające interes prawny.
 7. Wniosek można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej: 
  1. wnioski w formie papierowej można złożyć:
 1. Biurze Geodezji i Katastru lub w dzielnicowym Wydziale Obsługi Mieszkańców,
 2. przesłać pocztą na adres Biura Geodezji i Katastru ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa
  1. wnioski w formie elektronicznej można złożyć;
 1. za pomocą Portalu Interesanta obsługującego zasób geodezyjny i kartograficzny m.st. Warszawy. Aby zalogować się do Portalu Interesanta należy wejść na stronę architektura.um.warszawa.pl/portale, wybrać odpowiedni kafelek z Portalem Interesanta, a następnie zalogować się z wykorzystaniem platformy login.gov.pl. W celu prawidłowego działania strony zalecamy użycie jednej z następujących przeglądarek: Chrome, Firefox, Edge.

Pod tym linkiem możesz zapoznać się z regulaminem korzystania z Portalu Internetowego Systemu ZGiK oraz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w Portalu Interesanta.

 1. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP;

Wnioski składane w formie elektronicznej należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 40d ust. 3. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed sporządzeniem i wydaniem wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego.

Proszę o wniesienie opłaty po otrzymaniu dokumentu obliczenia opłaty (DOO). DOO wystawia pracownik BGiK po weryfikacji wniosku, dotyczy także wniosków składanych przez Portal Interesanta.

 [!] Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej (e-mail) organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania

 1. Jeżeli występujesz w imieniu innej osoby dołącz do wniosku oryginał pełnomocnictwa (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy) lub inny dokument uprawniający do reprezentowania tej osoby np. wydruk KRS w przypadku prokurenta (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za prokurę). W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej, załączone pełnomocnictwo powinno być w formie dokumentu elektronicznego i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 2. Wskaż miejsce odbioru dokumentu – siedziba BGiK lub wskazany Wydział Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Dzielnicy. W przypadku wątpliwości co do zasadności udostępnienia danych zawierających dane podmiotów możesz zostać wezwany do uzupełnienia wniosku, poprzez dostarczenie dodatkowych dokumentów lub udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Jeśli nie udokumentujesz istnienia interesu prawnego w uzyskaniu danych podmiotowych możesz uzyskać wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych lub wypis z kartoteki budynku/lokalu. Wypis bez danych osobowych nie zawiera informacji o podmiotach, które władają tymi działkami oraz numerów ksiąg wieczystych.
 1. W przypadku gdy na wniosku podałeś numer telefonu lub adres e-mail, a odbiór dokumentów będzie odbywał się w siedzibie Biura Geodezji i Katastru lub wskazanego Wydziału Obsługi Mieszkańców w dzielnicy, czekaj na zawiadomienie (SMS lub e-mail) o zrealizowaniu zamówienia.
 2. Z dowodem osobistym udaj się po odbiór dokumentów do siedziby Biura Geodezji i Katastru lub wskazanego WOM w Dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (formularz edytowalny) o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego – wzór wniosku – załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
 2. Dokumenty potwierdzające interes prawny do uzyskania wypisu zawierającego dane podmiotowe np.: wezwanie sądu lub organu publicznego, akt notarialny, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o własności lokalu, (oryginały dokumentów lub kopie dokumentów z oryginałem do wglądu).
 3. Dokumenty potwierdzające tożsamość: dowód tożsamości: w przypadku osób prawnych – dokument potwierdzający osobowość prawną oraz legitymację występującej osoby fizycznej do reprezentowania osoby prawnej (np. wyciąg z KRS, pełnomocnictwo), pełnomocnictwo udzielone przez właściciela nieruchomości.

Opłaty

 1. Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed sporządzeniem i wydaniem wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego.
 2. Wielkość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 3. Zapłaty opłaty za wypisy/wyrysy można dokonać kartą w opłatomacie znajdującym się w Biurze Geodezji i Katastru, w kasie urzędu dzielnicy lub dokonać przelewu, przekazu na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

36 1030 1508 0000 0005 5105 4675

 1. Opłata skarbowa z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury:
  1. 17 zł – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem zwolnień ustawowych.
  2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać bezpośrednio w kasie Biura Geodezji i Katastru, kasie urzędu dzielnicy lub dokonać przelewu, przekazu na rachunek bankowy: 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Zgodnie z art. 35 § 3 i 5, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

 1. W zakresie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne służy skarga do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
 2. W zakresie ustawy Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi służy skarga do sądu administracyjnego.

Uwagi

 1. Wypis z rejestru gruntów sporządzony tylko dla wszystkich działek z jednostki rejestrowej może być opatrzony klauzulą o treści: "Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej".
 2. Wypisy dla budynków i lokali są wydawane po założeniu ewidencji budynku i/lub lokalu (na wniosek właściciela/władającego).
 3. Termin realizacji wniosku może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany do operatu ewidencyjnego.
 4. Przy składaniu wniosku należy wskazać miejsce odbioru dokumentów. W Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy można odbierać dokumenty w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. Po tym terminie wypisy i wyrysy będzie można odebrać w siedzibie Biura Geodezji i Katastru.
 5. Biuro Geodezji i Katastru pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. W przypadku składania wniosków ostatni numer w systemie kolejkowym wydawany jest do godziny 15.30, a w przypadku odbioru dokumentów do godziny 15.50.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?