Specific category icon

Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska

Wstecz

Wydawanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych.

Krok po kroku

 1. Sporządź wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, spełniający wymagania art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r., poz. 568, z późn. zm.).
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 5. Skompletowane dokumenty złóż w Biurze Ochrony Środowiska lub wyślij za pośrednictwem operatora pocztowego. Ewentualnie możesz je złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy.
 6. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. (W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu).
 7. Zezwolenie zostanie dostarczone pocztą lub możesz odebrać je osobiście w Biurze Ochrony Środowiska (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru).
 8. Podczas odbioru zezwolenia niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane Dokumenty

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, sporządzony zgodnie z art. 53 ust. 1, ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 2. do wniosku o wydanie zezwolenia, zgodnie z art. 53 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy, należy dołączyć:
  -kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.), z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada,
  -streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
  -plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, zwany dalej "planem monitorowania wielkości emisji", wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie,
  -plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012,
  -zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:
  -dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4;
  -dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012;
  -plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 3. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej:

a. za wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych,

b. za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,

c. za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - w przypadku dokonania takiej czynności.

Opłaty

82 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych,
17 zł - opłata skarbowa za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - w przypadku dokonania takiej czynności.

 • zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście:


Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

lub w kasie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43,

 • opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo dokonania opłaty nie wydano pozwolenia; zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek,
 • zwolnione z opłaty skarbowej są: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej, wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:


MIEJSCE ODBIORU:

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Minister Środowiska, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.),
 3. ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r., poz. 568, z późn. zm.),
 4. rozporządzenie Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. U.E. L 181.30).

Wymagane załączniki

Brak.


Nie znalazłeś informacji?