Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie m.st. Warszawy w zakresie: - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, - prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, - prowadzenia grzebowisk, - prowadzenia spalarni zwłok

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt "Załączniki do pobrania") lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obowiązkowy),
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty,
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu,
 5. Skompletowane dokumenty złóż w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy właściwej ze względu na planowane miejsce prowadzenia działalności lub wyślij pocztą,
 6. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy (w przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu),
 7. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru),
 8. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie m.st. Warszawy w zakresie:
  -ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  -prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
  -prowadzenia grzebowisk
  -prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku gdy przedsiębiorca nie figuruje z jakiegokolwiek powodu  w bazie danych CEIDG) lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla spółek handlowych), potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
  -ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  -prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
  -prowadzenia grzebowisk
  -prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części   
 4. Stosowne zezwolenia i dokumenty wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i/lub ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm. ) i/lub ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.).
 5. Oświadczenie o posiadaniu specjalistycznego atestowanego sprzętu do odławiania i przenoszenia zwierząt*.
 6. Oświadczenie o dysponowaniu obiektami i specjalistycznym atestowanym sprzętem niezbędnym do prawidłowego prowadzenia działalności*.
 7. Oświadczenie o posiadaniu sprzętu, urządzeń i obiektów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działalności*.
 8. Oświadczenie o posiadaniu urządzeń, środków technicznych i obiektów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działalności*.
 9. Oświadczenie o dysponowaniu pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt*.
 10. Oświadczenie o dysponowaniu przeszkoloną kadrą*.
 11. Oświadczenie  o niekaralności*.
 12. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

  *wybór zgodnie z załącznikami do uchwały nr XXX/669/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie m.st. Warszawy.

Opłaty

 1. 616,00 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie m.st. Warszawy w zakresie:
  -ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  -prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
  -prowadzenia grzebowisk
  -prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 2. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 3. zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  - przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy, właściwy dla opłaty skarbowej, zgodnie z wykazem rachunków bankowych  dla poszczególnych dzielnic na stronie internetowej www.um.warszawa.pl  
  - bezpośrednio w kasie dzielnicy,
  - u inkasenta.

  Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:
-Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy właściwy ze względu na planowane miejsce prowadzenia działalności,
-Punkt kancelaryjny Urzędu m.st. Warszawy,
-za pośrednictwem poczty.

MIEJSCE ODBIORU:
-osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców - po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
-za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna

Wydziały Ochrony Środowiska dla poszczególnych Dzielnic.

Termin odpowiedzi

 1. do 1 miesiąca.
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.). 
 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.). 
 6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz.1657).
 9. Uchwała Nr XXX/669/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie ochrony  przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5 marca 2012 r. poz. 2217).

Wymagane załączniki

 1. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:
  -ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  -prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
  -prowadzenia grzebowisk
  -prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

  Druk OŚ -01-04/z1

Nie znalazłeś informacji?
Jeśli chcesz zgłosić awarię bądź interwencję skorzystaj z formularza dostępnego na stronie głównej - " Chcesz zgłosić problem ? "