Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

Wstecz

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie m.st. Warszawy w zakresie: - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, - prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, - prowadzenia grzebowisk, - prowadzenia spalarni zwłok

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt "Załączniki do pobrania") lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obowiązkowy).
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 5. Skompletowane dokumenty złóż w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy właściwej ze względu na planowane miejsce prowadzenia działalności lub wyślij pocztą. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 6. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy (w przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu).
 7. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru).
 8. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie m.st. Warszawy w zakresie:
  -ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  -prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
  -prowadzenia grzebowisk,
  -prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku gdy przedsiębiorca nie figuruje z jakiegokolwiek powodu  w bazie danych CEIDG) lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla spółek handlowych), potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
  -ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  -prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
  -prowadzenia grzebowisk,
  -prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 4. Stosowne zezwolenia i dokumenty wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) i/lub ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) i/lub ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.).
 5. Oświadczenie o posiadaniu specjalistycznego atestowanego sprzętu do odławiania i przenoszenia zwierząt*.
 6. Oświadczenie o dysponowaniu obiektami i specjalistycznym atestowanym sprzętem niezbędnym do prawidłowego prowadzenia działalności*.
 7. Oświadczenie o posiadaniu sprzętu, urządzeń i obiektów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działalności*.
 8. Oświadczenie o posiadaniu urządzeń, środków technicznych i obiektów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działalności*.
 9. Oświadczenie o dysponowaniu pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt*.
 10. Oświadczenie o dysponowaniu przeszkoloną kadrą*.
 11. Oświadczenie  o niekaralności*.
 12. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

  *wybór zgodnie z załącznikami do uchwały nr XXX/669/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie m.st. Warszawy.

Opłaty

 1. 616,00 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie m.st. Warszawy w zakresie:
  -ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  -prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
  -prowadzenia grzebowisk,
  -prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 2. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:


MIEJSCE ODBIORU:

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydziały Ochrony Środowiska dla poszczególnych Dzielnic.

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?