Zadania z zakresu gospodarki odpadami

null Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Krok po kroku

 1. Sporządź wniosek zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1.

 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 4. Jeśli składasz wniosek i prowadzisz sprawę jako pełnomocnik, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 5. Skompletowane dokumenty złóż w Biurze Gospodarki Odpadami, wyślij pocztą lub za pośrednictwem ePUAP2. Możesz je również złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy.
 6. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy (w przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu).
 7. Decyzję otrzymasz pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Biurze Gospodarki Odpadami (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru).
 8. Przy odbiorze decyzji okaż dokument tożsamości.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

..................................................................

1Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 41 ust. 3 pkt 1) lit. a), lit. b), lit. c) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz terenów zamkniętych

2Załatwianie wniosków, tj. korespondowanie z wnioskodawcą podczas ich procedowania, w tym załączanie dokumentów wytworzonych przez składającego wniosek, jak i ich ostateczne rozstrzyganie, jest również możliwe przez ePUAP. Natomiast nie jest możliwe składanie/załączanie przez ePUAP dokumentów nie wytworzonych przez składającego wniosek.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, sporządzony zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z zastosowaniem klasyfikacji odpadów zawartej w rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie katalogu  odpadów.
 2. Zaświadczenie o niekaralności:
  1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  2. wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
  • za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
 3. Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 4. Oświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 5. Oświadczenie, że w stosunku do:
  1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  2. posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.
  • w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.
 6. Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.
 • za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.

Oświadczenia:

 • o niekaralności posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 • że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną  nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna – w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia  na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł,
 • że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
 2. Dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – dotyczy posiadacza odpadów (z wyłączeniem jednostek budżetowych) występującego z wnioskiem o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.
 3. Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
 4. Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Przepisów dotyczących wykonania operatu przeciwpożarowego, nie stosuje się w przypadku zezwoleń na przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 3. Informacja o posiadaniu tytułu prawnego* do miejsca magazynowania odpadów – dotyczy posiadacza odpadów (z wyłączeniem jednostek budżetowych) występującego z wnioskiem o zezwolenie na przetwarzanie odpadów inne niż: przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.

* Przez tytuł prawny rozumie się prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd czy prawo wynikające z ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka) oraz umów cywilnych], wynikających z dokumentów potwierdzających te uprawnienia (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste).

Opłaty

 1. 616 zł – opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia.
 2. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków zezwolenia – 50 % stawki określonej od zezwolenia.
 3. Jeżeli treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności – 100% stawki określonej od zezwolenia.
 4. 10 zł – decyzja inna, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego
 5. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisu, wypisu lub kopi – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 6. 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – opłata skarbowa za wydanie odpisu zezwolenia.
 7. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.
 8. Jeśli nie otrzymasz zezwolenia, urząd zwróci Ci opłatę skarbową, gdy złożysz wniosek o jej zwrot.
 9. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  1. jednostki budżetowe,
  2. jednostki samorządu terytorialnego,
  3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

 1. Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu m.st. Warszawy,
 2. za pośrednictwem poczty,
 3. za pośrednictwem platformy ePUAP – załatwianie wniosków, tj. korespondowanie z wnioskodawcą podczas ich procedowania, w tym załączanie dokumentów wytworzonych przez składającego wniosek, jak i ich ostateczne rozstrzyganie, jest również możliwe przez ePUAP. Natomiast nie jest możliwe składanie/załączanie przez ePUAP dokumentów nie wytworzonych przez składającego wniosek,
 4. Kancelaria Ogólna Urzędu m.st. Warszawy,
 5. Wydziały Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy.

MIEJSCE ODBIORU:

 1. za pośrednictwem poczty,
 2. osobiście w Wydziale Gospodarki Odpadami Stałymi i Ciekłymi Biuro Gospodarki Odpadami – po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Gospodarki Odpadami – Wydział Gospodarki Odpadami Stałymi i Ciekłymi.

Termin odpowiedzi

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą Prawo przedsiębiorców:

 1. do 1 miesiąca,
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Jeśli będziesz musiał uzupełnić wniosek, termin rozpatrzenia wniosku będzie biegł od dnia kiedy wpłynie uzupełnienie (art. 32 ust. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?