null Zabiegi pielęgnacyjne lub wycinka drzew na działce leśnej

Krok po kroku

1. Jeżeli jesteś właścicielem danego lasu

Właściciel (współwłaściciel) lasu składa wypełnione zgłoszenie (dostępne tutaj) informujące o konieczności wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej na jego działce.

Następnie Lasy Miejskie – Warszawa przesyłają kartę zadań (jeżeli działka ujęta jest w uproszczonym planie urządzenia lasu) albo zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji (jeżeli działka nie jest objęta ww. dokumentem).

Po otrzymaniu karty zadań lub decyzji należy umówić (telefonicznie, poprzez e-mail, ePUAP lub pocztę) termin wyznaczenia drzew kwalifikujących się do wycinki przez pracownika Lasów Miejskich – Warszawa. Zawiadomienie w tej sprawie można złożyć w formie.

Po zakończonej wycince należy ponownie powiadomić Lasy Miejskie – Warszawa o gotowości drewna do ocechowania, celem wydania świadectwa legalności pozyskania drewna. Jest to ostatnia czynność, po której można zagospodarować pozyskane drewno.

2. Jeżeli nie jesteś właścicielem danego lasu

Wypełnij i złóż zgłoszenie (dostępny tutaj) informujące o konieczności wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej na konkretnej działce.

Lasy Miejskie – Warszawa przystąpią do ustalania właściciela lasu, a następnie skontaktują się z nim i poinformują o obowiązkach wynikających z ustawy o lasach.

W dalszej kolejności sposób prowadzenia sprawy będzie zależał od jej charakteru i stopnia skomplikowania (np. czy udało się nawiązać kontakt z właścicielem, czy drzewa stwarzają potencjalne zagrożenie).

Wymagane dokumenty i załączniki

  • zgłoszenie potrzeby wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej,

  • kopia decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej,

  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,

  • zawiadomienie o zamiarze dokonania wyrębu drzew.

Miejsce złożenia i odbioru

W razie deklaracji odbioru osobistego, dokumenty nieodebrane w ciągu 21 dni od daty powiadomienia o możliwości odbioru będą wysyłane na adres korespondencyjny.

Jednostka odpowiedzialna

Lasy Miejskie – Warszawa

ul. Korkowa 170A

04-549 Warszawa 

Termin załatwienia sprawy

  • do 1 miesiąca

  • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Lasy Miejskie – Warszawa), w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

  2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.).

  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1546 ze zm.).

Nie znalazłeś informacji?