null Zakaz wprowadzania psów do rezerwatu Las Kabacki

Tablice informujące o zakazie wprowadzania psów

W grudniu 2017 r. pojawiły się tablice informujące o zakazie wprowadzania psów do rezerwatu Las Kabacki. Mają one przypominać o tym, że wprowadzanie psów do rezerwatu, pociąga za sobą ryzyko rosnących strat w środowisku przyrodniczym, a dodatkowo powoduje, że stopniowo upodabniają się one do parku miejskiego.

Nie należy mylić rezerwatów przyrody z parkami miejskimi, czy też innymi terenami zieleni przeznaczonymi w pierwszej kolejności do rekreacji. W rezerwacie najważniejsza jest przyroda, zaś korzystanie z jej walorów nie może wiązać się z negatywnym oddziaływaniem.

Wytyczne

W celu zapewnienia właściwej ochrony rezerwatu Las Kabacki w 2016 r. zatwierdzono plan ochrony, w którym zdiagnozowano zagrożenia i wskazano sposoby ich eliminacji do realizacji przez najbliższe 20 lat. Jednym z takich zagrożeń, przede wszystkim w odniesieniu do fauny bytującej w tym miejscu, są psy, które nie tylko płoszą i niepokoją zwierzęta, ale również powodują straty w lęgach ptaków budujących gniazda na ziemi lub nisko na drzewach i krzewach (wyjadają jaja i pisklęta), a także zanieczyszczają rezerwat odchodami.

Zakaz wprowadzania psów nie obowiązuje tylko w jednym spośród 189 mazowieckich rezerwatów przyrody – jest to rezerwat Jeziorko Czerniakowskie. Tu ochronie podlega głównie akwen wodny, dlatego też dopuszczono możliwość spacerowania z psami w części rezerwatu, w której nie ma ekosystemów leśnych i miejsc rozrodu fauny. 

Inna sytuacja ma miejsce w rezerwacie Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego, który chroni bogaty ekosystem leśny, z całym systemem skomplikowanych powiązań ekologicznych. Jednym z elementów tego systemu są dzikie zwierzęta - bezkręgowce, płazy, gady, ptaki i ssaki, dla których Las Kabacki jest domem.

Lasy Miejskie (otwarcie w nowym oknie)

Nie znalazłeś informacji?