Specific category icon

Zameldowanie/wymeldowanie

Wstecz

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Krok po kroku

 1. W Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, złóż wniosek o zameldowanie
  Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien zawierać: 
  a. dane osoby podlegającej zameldowaniu,
  b. informację o charakterze pobytu (stały czy czasowy) oraz okres przebywania pod wskazanym adresem, 
  c. imię i nazwisko oraz adres osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym chcesz się zameldować, 
  d. dowody na poparcie twierdzeń zawartych we wniosku, a w przypadku wskazania świadków - podaj ich imiona, nazwiska i dokładne adresy.
 2. Do wniosku dołącz:
  a. formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego(w zależności od deklarowanego we wniosku pobytu),
  b. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 3. Pamiętaj o dokumencie tożsamości (dowód osobisty lub ważny paszport).
 4. Wniosek wszczyna postępowanie, po jego zakończeniu decyzję możesz odebrać osobiście lub może być ona wysłana pod wskazany adres.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Pisemny wniosek o zameldowanie.
 2. Formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
 3. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)

Opłaty

17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy. Wykaz rachunków bankowych dla opłat skarbowych dostępny jest TUTAJ.

 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 • Opłata skarbowa podlega zwrotowi w przypadku wydania decyzji umarzającej postępowanie. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Formalności załatwia osoba zainteresowana zameldowaniem.
 2. Strona może brać udział w postępowaniu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 3. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ubiega się o zameldowanie, zamieszkuje w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096.).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz.1382)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 tj.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2411)

Nie znalazłeś informacji?