Zameldowanie/wymeldowanie

null Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Krok po kroku

 1. W Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, złóż wniosek o zameldowanie. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).
 2. Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien zawierać: 
  1. dane osoby podlegającej zameldowaniu,
  2. informację o charakterze pobytu (stały czy czasowy) oraz okres przebywania pod wskazanym adresem, 
  3. imię i nazwisko oraz adres osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym chcesz się zameldować, 
  4. dowody na poparcie twierdzeń zawartych we wniosku, a w przypadku wskazania świadków podaj ich imiona, nazwiska i dokładne adresy.
 3. Do wniosku dołącz:
  1. formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego” (w zależności od deklarowanego we wniosku pobytu),
  2. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 4. Pamiętaj o dokumencie tożsamości (dowód osobisty lub ważny paszport).
 5. Wniosek wszczyna postępowanie, po jego zakończeniu decyzję możesz odebrać osobiście lub może być ona wysłana pod wskazany adres.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Pisemny wniosek o zameldowanie.
 2. Formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
 3. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłaty

 1. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 2. Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr konta 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy
 3. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Formalności załatwia osoba zainteresowana zameldowaniem.
 2. Strona może brać udział w postępowaniu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 3. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ubiega się o zameldowanie, zamieszkuje w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?