Polityka przestrzenna i planowanie miejscowe

null Zasady budowy pomników w Warszawie

Od 13 kwietnia 2021 roku w Warszawie obowiązują nowe procedury budowy pomników i innych obiektów upamiętniających osoby, idee lub wydarzenia.

Nowa procedura obejmuje te upamiętnienia (pomniki, popiersia, tablice, głazy pamiątkowe, itd.), które mają stanąć na terenach i w obiektach należących do m.st. Warszawy.

Zespół do spraw pomników i upamiętnień

Powstał Zespół do spraw pomników i upamiętnień (złożony z ekspertów, radnych i urzędników), który ma doradzać w kwestii budowy ewentualnych nowych pomników, przede wszystkim na etapie przygotowania uchwał na posiedzenia Rady Miasta.

Zazwyczaj nowe pomniki budowane były bez konkursów - poza inwestycjami miejskimi, a ich powstaniu nie towarzyszyła szersza debata społeczna. Czy są potrzebne, gdzie, w jakim kształcie czy może istnieją rozsądne alternatywy?

Nowa procedura ma zapewnić większy udział społeczny, ale też lepszą jakość w kształtowaniu przestrzeni publicznej. By upamiętniać mądrze, ale też z korzyścią dla miejskiego krajobrazu .

Zespół do spraw pomników i upamiętnień składa się z  11 osób, są to:

  • przedstawiciele Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków,

  • Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,

  • Biura Kultury,

  • radni Rady Miasta,

  • grupa ekspertów z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Warszawy,

  • Zespołu ds. Niematerialnego Dziedzictwa,

  • Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

  • Komisji Dialogu Społecznego.

Zespół będzie także zasięgał opinii urzędów dzielnic i niezależnych ekspertów.

Ponadto zajmie się przygotowaniem rekomendacji dotyczących wszystkich istotnych upamiętnień i pomników na terenie miasta. Skupi się na treści, formie i lokalizacji pomników czy tablic pamiątkowych. Będzie wskazywać na potrzebę przeprowadzenia konkursów na projekt pomnika, szczególnie w przypadkach planowania ważniejszych obiektów i lokalizacji w reprezentacyjnych miejscach stolicy. Dopiero po takiej dyskusji, przygotowaniu i późniejszym uwzględnieniu wytycznych, projekty inicjatywy  będą dalej procedowane przez rady dzielnic i Radę Miasta.

Konsultacje społeczne

Procedura pozwala także Prezydentowi zarządzać konsultacje społeczne w sytuacjach, gdy inicjatywy budowy pomnika będą dotyczyły eksponowanych miejsc w przestrzeni miasta oraz szczególnie istotnych tematów.

Podstawa prawna

Nowe zasady budowy pomników zostały ujęte w dwóch zarządzeniach Prezydenta m.st. Warszawy opublikowanych 12 kwietnia 2021roku:

  • Nr 531/2021 w sprawie określenia sposobu postępowania z petycjami kierowanymi do Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącymi wzniesienia pomnika lub realizacji upamiętnienia na nieruchomościach, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy,

  • Nr 532/2021 w sprawie powołania i określenia organizacji Zespołu do spraw wznoszenia pomników i realizacji upamiętnień na terenie m.st. Warszawy.

 Teksty ww. zarządzeń dostępne są na miejskiej stronie BIP.

Nie znalazłeś informacji?