Zadania z zakresu gospodarki odpadami

null Zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu

Krok po kroku

 1. Sporządź zawiadomienie zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
 2. Jeśli składasz zawiadomienie jako pełnomocnik, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 3. Skompletowane dokumenty złóż w Biurze Gospodarki Odpadami, wyślij pocztą lub za pośrednictwem ePUAP1. Możesz je również złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

..................................................................

1 Załatwianie wniosków, tj. korespondowanie z wnioskodawcą podczas ich procedowania, w tym załączanie dokumentów wytworzonych przez składającego wniosek, jak i ich ostateczne rozstrzyganie, jest również możliwe przez ePUAP. Natomiast nie jest możliwe składanie/załączanie przez ePUAP dokumentów nie wytworzonych przez składającego wniosek.

Wymagane dokumenty

 1. Zawiadomienie, sporządzone zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej – w przypadku gdy zawiadomienie składa pełnomocnik
   

W terminie 14 dni złóż zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu. 

Opłaty

 1. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisu, wypisu lub kopi, od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.
 3. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  1. jednostki budżetowe, 
  2. jednostki samorządu terytorialnego, 
  3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
  4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

 1. Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu m.st. Warszawy,
 2. za pośrednictwem poczty,
 3. za pośrednictwem platformy ePUAP – załatwianie wniosków, tj. korespondowanie z wnioskodawcą podczas ich procedowania, w tym załączanie dokumentów wytworzonych przez składającego wniosek, jak i ich ostateczne rozstrzyganie, jest również możliwe przez ePUAP. Natomiast nie jest możliwe składanie/załączanie przez ePUAP dokumentów nie wytworzonych przez składającego wniosek,
 4. Kancelaria Ogólna Urzędu m.st. Warszawy,
 5. Wydziały Obsługi Mieszkańców w urzędzie dzielnicy

MIEJSCE ODBIORU:

Urząd nie zwraca złożonego zawiadomienia.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Gospodarki Odpadami – Wydział Gospodarki Odpadami Stałymi i Ciekłymi.

Termin odpowiedzi

Przepisy nie przewidują udzielenia odpowiedzi, jeśli złożysz kompletne zawiadomienie, zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?