null Zbiórki publiczne

Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscach publicznych (do puszek, skarbon stacjonarnych i koszy, na ulicy, w parku, na cmentarzu) na wyznaczony cel.

Można zbierać na cele „w sferze zadań publicznych” (to szeroki katalog określony w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz na cele religijne.

Kto może przeprowadzić zbiórkę

Przeprowadzić zbiórkę mogą: organizacja pozarządowa, kościelna, wyznaniowa, ale też każdy obywatel – o ile wraz z innymi osobami założy co najmniej trzyosobowy komitet społeczny.

Uprawnionymi do prowadzenia zbiórek publicznych są:

  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego, czyli: fundacje, stowarzyszenia, ale też np. partie polityczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców;

  2. podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, czyli np. organizacje kościelne i wyznaniowe, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

  3. komitety społeczne powołane w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej (min. 3 osoby).

 

Zgłoszenie zbiórki publicznej

Przeprowadzenie zbiórki publicznej wymaga zgłoszenia w portalu zbiórek publicznych Zbiorki.gov.pl (otwarcie w nowym oknie).

Zgłaszający zbiórkę zobowiązany jest również zamieścić w portalu w wyznaczonych terminach sprawozdania z przeprowadzonych zbiórek publicznych, zawierające dane o tym, ile środków udało się zebrać oraz jak je rozdysponowano.

Zgłoszenie zbiórki publicznej należy doręczyć w postaci elektronicznej lub papierowej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Po weryfikacji formalnej dane w nim zawarte zostają zamieszczone na portalu zbiórek. W zależności od rodzaju organizatora doręcza się: zgłoszenie zbiórki publicznej, akt założycielski komitetu społecznego, pełnomocnictwo.

Pozwolenie na zbiórki

Zbiórka publiczna może być prowadzona po opublikowaniu informacji o zbiórce na Portalu zbiórek publicznych.

Urząd nie wydaje zaświadczeń, ani innych dokumentów potwierdzających rejestrację zbiórki. Sprawdzenie, czy zbiórka została opublikowana należy do organizatora akcji.

Ewentualne automatyczne powiadomienie z systemu o rejestracji zbiórki wysyłane jest do tych organizatorów, którzy w treści formularza zgłoszenia podali adres e-mail.

Organizator zbiórki ma obowiązek wyposażyć osoby przeprowadzające zbiórkę w identyfikatory, zawierające imiona i nazwiska tych osób oraz w szczególności informacje o nazwie, celu zbiórki, jej organizatorze oraz o numerze zbiórki. Obowiązkowe jest posiadanie identyfikatora w każdym przypadku prowadzenia zbiórki publicznej przez upoważnione osoby w miejscach publicznych.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?