Zadania z zakresu gospodarki łowieckiej

Wstecz

Zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt "Załączniki do pobrania") lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obowiązkowy).
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 5. Skompletowane dokumenty złóż w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy właściwej ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania charta rasowego lub mieszańca charta lub wyślij pocztą. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 6. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy (w przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu).
 7. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać  ją osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru).
 8. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek właściciela o wydanie zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
 2. Oświadczenie właściciela w przypadku mieszańca charta.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia w wysokości:
  - 82 zł – hodowla/utrzymanie przez osoby fizyczne,
  - 616 zł – hodowla/utrzymanie przez prowadzących działalność gospodarczą.,
 2. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków zezwolenia, jeżeli:
  - dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od zezwolenia dla każdego rodzaju działalności,
  - treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od zezwolenia.
 3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

  Centrum Obsługi Podatnika

  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 1. jednostki budżetowe,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

MIEJSCE ODBIORU:

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania charta rasowego lub mieszańca charta.

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?