null Zezwolenie na pochowanie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach oraz na pozostałych cmentarzach komunalnych w alejach zasłużonych i w kwaterach m.st. Warszawy

Jeśli chcesz pochować zwłoki lub prochy bliskiej osoby na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach lub w alejach zasłużonych i kwaterach pozostałych cmentarzy komunalnych w Warszawie, tutaj dowiesz się, jak prawidłowo wnioskować o zgodę Prezydenta m.st. Warszawy.

Krok po kroku

 1. Wypełniony wniosek o wyrażenie zgody na pochówek oraz wymagane dokumenty przekaż do urzędu. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegółowe informacje o nich znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 2. Rozpatrzymy Twój wniosek.
 3. Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, to wydamy zgodę w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy. 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wyrażenie zgody na pochowanie – udostępnienie miejsca grzebalnego na cmentarzu komunalnym m.st. Warszawy.
 2. Akt zgonu osoby, która ma być pochowana.
 3. Krótki życiorys zmarłej osoby.
 4. Potwierdzenie: 
  • zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zasług dla Warszawy;
  • udziału w walkach zbrojnych o wolność, niepodległość; Rzeczypospolitej Polskiej;
  • pobytu w obozach i miejscach zesłania z przyczyn politycznych.
 5. Kopie legitymacji: 
  • nadanych odznaczeń państwowych,
  • nadanych innych odznaczeń i wyróżnień honorowych, branżowych, które dokumentują zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej i m.st. Warszawy.
 6. Pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej – jeśli w sprawie reprezentuje Cię pełnomocnik. Jeśli chcesz złożyć kopię pełnomocnictwa musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez:
  • notariusza lub
  • adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie lub
  • upoważnionego pracownika urzędu, który prowadzi sprawę. Musisz wtedy okazać również oryginał dokumentu.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Nie musisz płacić za zezwolenie na pochowanie zwłok lub prochów na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach lub w alejach zasłużonych i kwaterach m.st. Warszawy pozostałych cmentarzy komunalnych.
[!] Opłatę za miejsce pod grób lub za nisze pobiera Zarząd Cmentarzy Komunalnych.
Możliwe opłaty dodatkowe:

 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu, który potwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Pełnomocnictwo, którego udzielasz małżonkowi, wstępnemu (rodzicowi, dziadkowi), zstępnemu (dziecku, wnukowi) lub rodzeństwu jest bezpłatne.
 • 5 zł – opłata za poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu. Opłatę liczymy za poświadczenie każdej zaczętej strony. Jeśli składasz oryginały lub dokumenty już poświadczone za zgodność z oryginałem – nie będziemy pobierać tej opłaty.

Opłaty możesz zrobić:

 • w kasie urzędu dzielnicy
 • w opłatomacie – jeśli jest dostępny w miejscu, w którym składasz wniosek
 • przelewem na rachunek bankowy urzędu: 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
W tytule przelewu napisz za co wnosisz opłatę np. opłata za pełnomocnictwo dla XXX XXXX w sprawie XXXXX.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Osobiście w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.
 2. Przez internet – za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – przy odbiorze zezwolenia musisz okazać pracownikom urzędu oryginały pozostałych dokumentów.
 3. Pocztą na adres: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.
 4. W kancelarii ogólnej urzędu, Al. Jerozolimskie 44 w Warszawie.

Składam wniosek osobiście:

 1. Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek.
 2. Dołącz do niego wszystkie wymagane dokumenty. Przygotuj kopie i oryginały do wglądu.
 3. Niezwłocznie poinformujemy Cię o podjętej decyzji i wskażemy dalsze kroki.

Składam wniosek przez internet:
Aby skorzystać z tej opcji musisz mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego – załóż go online.

 1. Wejdź na elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – epuap.gov.pl.
 2. Wypełnij wniosek i dołącz wymagane dokumenty.
 3. Złóż wniosek.

Jak będziemy przekazywać Ci pisma w sprawie:
Pisma w sprawie przekażemy Ci na adres korespondencyjny podany we wniosku (pocztą, przez ePUAP). Możesz też odebrać je osobiście w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Twój wniosek rozpatrzymy niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

W tej sprawie nie ma trybu odwoławczego.

Uwagi

 1. Wniosek może złożyć:
  • osoba prywatna, która działa osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem organizacji lub instytucji,
  • organizacja lub instytucja, które działają w porozumieniu z rodziną zmarłego.
 2. Dysponentem miejsc grzebalnych na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy są: 
  • Prezydent m.st. Warszawy lub osoba upoważniona;
  • Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie;
  • organizacje lub instytucje (tzw. gestorzy).

Podstawa prawna

 1. Zarządzenie Nr 3770/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zasad funkcjonowania cmentarzy komunalnych m.st. Warszawy.
 2. Uchwała Nr LXXXV/2186/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zwolnienia z opłat za miejsca do pochowania zmarłych odznaczonych: Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Krzyża Wojskowego i Honorowych Obywateli m.st. Warszawy oraz sprawowania opieki nad grobami zmarłych zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej i Miasta Stołecznego Warszawy, a także innymi obiektami upamiętniającymi wydarzenia historyczne na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy.

Wersja 1.0 z 27.02.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?