Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

null Zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek: PDF lub DOC (patrz punkt Pliki do pobrania) lub  napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny).
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 5. Skompletowane dokumenty złóż w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy właściwej ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli/utrzymywania psa lub wyślij pocztą.
 6. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy (w przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu).
 7. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w  Wydziale Obsługi Mieszkańców (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru),
 8. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek: PDF lub DOC o wydanie zezwolenia na hodowlę psów rasy uznawanej za agresywną wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku dołączonym do karty informacyjnej.
 2. Wniosek: PDF lub DOC o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku dołączonym do karty informacyjnej.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia:
  1. 82 zł  –  osoby fizyczne,
  2. 616 zł  –  w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków zezwolenia, jeżeli:
  1. dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności – 50% stawki określonej od zezwolenia dla każdego rodzaju działalności,
  2. treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności – 100% stawki określonej od zezwolenia.
 3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.
 4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 5. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  1. jednostki budżetowe,
  2. jednostki samorządu terytorialnego,
  3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

 1. Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy właściwy ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa,
 2. Punkt kancelaryjny Urzędu m.st. Warszawy,
 3. za pośrednictwem poczty.

MIEJSCE ODBIORU:

 1. osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców – po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
 2. za pośrednictwem poczty.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?