Administracja architektoniczno-budowlana

Wstecz

Zgłaszanie zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - z wyłączeniem domów mieszkalnych jednorodzinnych, sieci i stacji transformatorowych

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych lub wypełnij zgłoszenie i złóż je elektronicznie w serwisie E-budownictwo. Do złożenia wniosku elektronicznie niezbędny jest kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty z e-dowodu. Więcej informacji: e-budownictwo.gunb.gov.pl.
 2. W zgłoszeniu opisz (lub dołącz opis) rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Termin rozpoczęcia robót nie może być krótszy niż 30 dni od daty dokonania zgłoszenia.
 3. Do zgłoszenia dołącz:
  a. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub złóż je elektronicznie w serwisie E-budownictwo;
  b. w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami;
  c. w razie potrzeby może być również wymagana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jeżeli wskazują na to przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  d. upoważnienie udzielone osobie działającej w Twoim imieniu, jeśli nie składasz wniosku osobiście.
 4. W przypadku, gdy zgłoszenie nie będzie posiadało wszystkich wymaganych dokumentów, organ nałoży na Ciebie obowiązek w postaci postanowienia, w którym zobowiąże Cię do ich uzupełnienia w oznaczonym terminie. Pamiętaj, że niewykonanie nałożonych obowiązków będzie podstawą do wydania decyzji o sprzeciwie do dokonanego zgłoszenia.
 5. Możesz przystąpić do wykonywania robót budowlanych objętych zgłoszeniem, jeśli organ w terminie 21 dni od daty dokonania zgłoszenia nie wyda decyzji o sprzeciwie.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia albo zgłoszenie elektroniczne w serwisie E-budownictwo.
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz oświadczenia do wydrukowania i wypełnienia lub oświadczenie do złożenia w serwisie E-budownictwo) oraz – w zależności od potrzeb – odpowiednie szkice i rysunki, wykonane przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
 3. W zgłoszeniu budowy instalacji, o której mowa w art. 29, ust.1, pkt.19 i 20 ustawy – Prawo budowlane należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane.
 4. W zgłoszeniu budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane.
 5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Do wniosku należy dołączać oryginały lub odpisy dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, z zastrzeżeniem art. 76a § 1 k.p.a tj. jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub innego organu państwowego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

Opłaty

Opłata skarbowa: 17 zł – dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Nie podlegają opłacie skarbowej podania w sprawach budownictwa mieszkaniowego. W przypadku, gdy lokal lub budynek pełni inne funkcje, a także funkcję mieszaną (mieszkaniową i inną), istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej, ale przy obliczaniu opłat nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa / Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy.

Dotyczy: następujących inwestycji (z wyłączeniem będących w kompetencji Wojewody):

 1. stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej powyżej 15.000 m2,
 2. o wysokości powyżej 30 m,
 3. przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych,
 4. naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
 5. wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy,
 6. dotyczących dróg powiatowych.
 1. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy.

Dotyczy pozostałych inwestycji nie będących w kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy i Wojewody (w zakresie dróg publicznych – dotyczy dróg gminnych).

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Jednostka odpowiedzialna

 1. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Wydział Architektoniczno Budowlany – jw.
 2. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy – jw.

Termin odpowiedzi

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić nie wcześniej niż w ciągu 21 dni od zgłoszenia, jeżeli w tym terminie właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 3 lat od terminu ich rozpoczęcia określonego w zgłoszeniu.

Tryb odwoławczy

Właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji jest Wojewoda. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa lub roboty budowlane, o których mowa w art. 30, ust.1 – Prawa budowlanego.
 2. Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót budowlanych w przypadkach określonych w art. 30, ust.7 – Prawa budowlanego.
 3. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony, wymagają zawsze pozwolenia na budowę.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?