Administracja architektoniczno-budowlana

Wstecz

Zgłaszanie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Krok po kroku

 1. Dokonaj zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub wypełnij zgłoszenie i złóż je elektronicznie w serwisie E-budownictwo. Do złożenia wniosku elektronicznie niezbędny jest kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty z e-dowodu. Więcej informacji: e-budownictwo.gunb.gov.pl.
 2. Do zgłoszenia dołącz:
  1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych, istniejących i budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
  2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczo-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi;
  3. w przypadkach określonych w art.71 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane – ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
  4. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami (w zależności od potrzeb);
  5. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub złóż je elektronicznie w serwisie E-budownictwo;
  6. zaświadczenie prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu miejscowego;
  7. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadkach, o których mowa w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko);
  8. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 3. W przypadku gdy zgłoszenie nie będzie posiadało wszystkich wymaganych dokumentów, organ nałoży na Ciebie obowiązek w postaci postanowienia, w którym zobowiąże Cię do ich uzupełnienia w oznaczonym terminie. Pamiętaj, że niewykonanie nałożonych obowiązków będzie podstawą do wydania decyzji o sprzeciwie do dokonanego zgłoszenia.
 4. Możesz przystąpić do użytkowania obiektu objętego zgłoszeniem (lub jego części), jeśli organ w terminie określonym w art. 71 ust.4 ustawy – Prawo Budowlane nie wyda decyzji o sprzeciwie.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części albo zgłoszenie elektroniczne w serwisie E-budownictwo.
 2. Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych, istniejących i budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania.
 3. Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczo-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi.
 4. W przypadkach określonych w art.71 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane – ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
 5. W zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.
 6. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz oświadczenia do wydrukowania i wypełnienia lub oświadczenie do złożenia w serwisie E-budownictwo).
 7. Zaświadczenie prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego mpzp albo ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego mpzp.
 8. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadkach, o których mowa w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko).
 9. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Dokumenty wymienione w punktach 2-3 opracowują osoby posiadające uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 12, ust.4 – Prawa budowlanego.

Do wniosku należy dołączać oryginały lub odpisy dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, z zastrzeżeniem art. 76a § 1 k.p.a tj. jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub innego organu państwowego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

Opłaty

Opłata skarbowa:

17 zł – dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika.

 1. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.
 2. Nie podlegają opłacie skarbowej podania dotyczące budownictwa mieszkaniowego; w budynku o funkcji mieszanej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej przy obliczaniu opłat. W przypadku, gdy lokal lub budynek pełni inne funkcje, a także funkcję mieszaną (mieszkaniową i inną), istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej, ale przy obliczaniu opłat nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej.
 3. W przypadku wydawania pozwolenia obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa / Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy.

Dotyczy: następujących inwestycji (z wyłączeniem będących w kompetencji Wojewody):

 1. stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej powyżej 15.000 m2,
 2. o wysokości powyżej 30 m,
 3. przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych,
 4. naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
 5. wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy,
 6. dotyczących dróg powiatowych.
 1. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy.

Dotyczy pozostałych inwestycji nie będących w kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy i Wojewody (w zakresie dróg publicznych – dotyczy dróg gminnych). 

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Jednostka odpowiedzialna

 1. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Wydział Architektoniczno-Budowlany – jw.
 2. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy – jw.

Termin odpowiedzi

Inwestor może przystąpić do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, o ile organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, w terminie określonym w art. 71 ust. 4. ustawy – Prawo Budowlane.

Tryb odwoławczy

Właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji o wniesieniu sprzeciwu jest wojewoda. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 1. Jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest związana z koniecznością wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub obowiązkiem zgłoszenia, rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę lub w trybie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (art. 30 ust.2-4 ustawy – Prawo budowlane).
 2. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, nie związane bezpośrednio z ochroną tego obszaru lub nie wynikające z tej ochrony, wymagają pozwolenia na budowę.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?