Specific category icon

Administracja architektoniczno-budowlana

Wstecz

Zgłaszanie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Krok po kroku

 1. Dokonaj zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 2. Do zgłoszenia dołącz:
  1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych, istniejących i budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
  2. b. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczo-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi;
  3. w przypadkach określonych w art.71 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane - ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
  4. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami (w zależności od potrzeb);
  5. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  6. zaświadczenie prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu miejscowego;
  7. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadkach, o których mowa w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko);
  8. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 3. W przypadku gdy zgłoszenie nie będzie posiadało wszystkich wymaganych dokumentów, organ nałoży na Ciebie obowiązek w postaci postanowienia, w którym zobowiąże Cię do ich uzupełnienia w oznaczonym terminie. Pamiętaj, że niewykonanie nałożonych obowiązków będzie podstawą do wydania decyzji o sprzeciwie do dokonanego zgłoszenia.
 4. Możesz przystąpić do użytkowania obiektu objętego zgłoszeniem (lub jego części), jeśli organ w terminie 21 dni od daty dokonania zgłoszenia nie wyda decyzji o sprzeciwie.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie - rezerwacja wizyty dotyczy Urzędów Dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 2. Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych, istniejących i budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania.
 3. Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczo-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi.
 4. W przypadkach określonych w art.71 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane - ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
 5. W zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.
 6. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 7. Zaświadczenie prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego mpzp albo ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego mpzp.
 8. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadkach, o których mowa w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko).
 9. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Dokumenty wymienione w punktach 2-3 opracowują osoby posiadające uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 12, ust.4 Prawa budowlanego.

Do wniosku należy dołączać oryginały lub odpisy dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, z zastrzeżeniem art. 76a § 1 k.p.a tj. jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub innego organu państwowego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

Opłaty

Opłata skarbowa:

17 zł - dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika.

 • Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

  Centrum Obsługi Podatnika

  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 • Nie podlegają opłacie skarbowej podania dotyczące budownictwa mieszkaniowego; w budynku o funkcji mieszanej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej przy obliczaniu opłat. W przypadku, gdy lokal lub budynek pełni inne funkcje, a także funkcję mieszaną (mieszkaniową i inną), istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej, ale przy obliczaniu opłat nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej.
 • W przypadku wydawania pozwolenia obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

Miejsce złożenia i odbioru

1. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa / Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy.

Dotyczy: następujących inwestycji (z wyłączeniem będących w kompetencji Wojewody):
a. stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej powyżej 15.000 m2,
b. o wysokości powyżej 30 m,
c. przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych.
d. naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
e. wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy,
f. dotyczących dróg powiatowych.

2. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy.

Dotyczy pozostałych inwestycji nie będących w kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy i Wojewody (w zakresie dróg publicznych - dotyczy dróg gminnych). 

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie - rezerwacja wizyty dotyczy Urzędów Dzielnic.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Inwestor może przystąpić do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, o ile organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, po upływie 21 dni od dnia dostarczenia kompletnego zgłoszenia (uzupełnienia braków lub nieprawidłowości w dokonanym zgłoszeniu), lecz nie później niż po upływie 3 lat od dostarczenia zgłoszenia.

Tryb odwoławczy

Właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji o wniesieniu sprzeciwu jest wojewoda. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 • Jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest związana z koniecznością wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub obowiązkiem zgłoszenia, rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę lub w trybie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (art. 30 ust.2-4 ustawy Prawo budowlane).
 • Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, nie związane bezpośrednio z ochroną tego obszaru lub nie wynikające z tej ochrony, wymagają pozwolenia na budowę.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r. poz. 1493).

Nie znalazłeś informacji?