Zameldowanie/wymeldowanie

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij druk „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy”.                        
 2. Pamiętaj o:
  a. dowodzie osobistym lub paszporcie,
  b. pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz dokonać zgłoszenia przez pełnomocnika.
 3. Udaj się do Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnej Dzielnicy na terenie miasta stołecznego Warszawy i dokonaj zgłoszenia. Zgłoszenia można także dokonać  w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymagane Dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 2. Dowód osobisty lub paszport.
 3. W przypadku zgłoszenia powrotu przez pełnomocnika dodatkowo:
  - pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
  - dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

Opłaty

 1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dot. obowiązku meldunkowego.
 2. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca powrót z wyjazdu  poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy działa przez pełnomocnika).

  Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla dowolnej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy. Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl znajduje się wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic.

  Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Brak - czynność materialno-techniczna.

Uwagi

 1. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej- bez zamiaru stałego pobytu - na okres dłuższy niż 6 miesięcy, obowiązany jest zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
 2. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego potwierdzenia odbioru.  http://epuap.gov.pl/wps/portal.
 3. Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 4. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 657).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z  2016 r. poz. 1827).
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 570).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1852).

Wymagane załączniki

 1. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.
 2. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (elektronicznie).

Nie znalazłeś informacji?
Jeśli chcesz zgłosić awarię bądź interwencję skorzystaj z formularza dostępnego na stronie głównej - " Chcesz zgłosić problem ? "