Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

null Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Krok po kroku

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa składa się w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wzór zgłoszenia (patrz punkt: Pliki do pobrania) lub napisz je samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny).
 2. Do zgłoszenia dołącz wymagane dokumenty (patrz punkt: Wymagane dokumenty). W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. W razie nieuzupełnienia zgłoszenia organ wnosi sprzeciw.
 3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub poświadczony we właściwej formie odpis, dokonać opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołączyć do ww. dokumentu.  
 4. Jeżeli nie jesteś jedynym właścicielem nieruchomości, do wniosku należy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli. 
 5. Dokumenty złóż w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy, na terenie którego rośnie drzewo lub wyślij pocztą.
 6. Organ prowadzący sprawę w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia:
  1. nazwy gatunku drzewa,
  2. obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
   1. posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
   2. nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa. 
 7. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. 
 8. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub za pomocą systemu teleinformatycznego w przypadku gdy doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. 
 10. Organ może przed upływem terminu 14 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. 
 11. Zaświadczenie możesz odebrać osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru).
 12. Podczas odbioru zaświadczenia niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie właściciela nieruchomości, o zamiarze usunięcia drzewa, zawierające:

 1. imię i nazwisko wnioskodawcy,
 2. oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
 3. rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości,
 4. zgodę współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem),
 5. pełnomocnictwo – w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub poświadczony we właściwej formie odpis),
 6. dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 1. 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo.
 2. 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
 3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

 1. Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, na której rośnie drzewo,
 2. Punkt kancelaryjny Urzędu m.st. Warszawy,
 3. za pośrednictwem poczty.

MIEJSCE ODBIORU ZAŚWIADCZENIA:

 1. osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców – po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
 2. za pośrednictwem poczty.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy właściwej ze względu na położenie nieruchomości, na której rośnie drzewo.

Termin odpowiedzi

Usunięcie drzewa może nastąpić po upływnie terminu na wniesienie sprzeciwu, tzn. 14 dni od daty oględzin, które następują w terminie 21 dni od daty zgłoszenia. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego w przypadku gdy doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mimo upływu wskazanych terminów usunięcie nie może nastąpić, jeśli organ wezwał zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?