null Zgoda na udostępnienie za życia miejsca grzebalnego w kwaterze m.st. Warszawy na Cmentarzu Komunalnym Wojskowym w Warszawie

Jeśli starasz się „za życia” o miejsce grzebalne w kwaterze m.st. Warszawy na Cmentarzu Komunalnym Wojskowym, tutaj dowiesz się, jak uzyskać na to zgodę Prezydenta m.st. Warszawy.
[!] Zgoda na udostępnienie za życia miejsca na grób urnowy murowany rodzinny lub w niszy urnowej w kolumbarium może być udzielona osobie, która – poza zasługami – spełnia jeden z poniższych warunków: 

 • ukończyła 75 lat;
 • ukończyła 70 lat i jest bezdzietna;
 • choruje na ciężką chorobą nieuleczalną i przedstawi zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Krok po kroku

 1. Wypełniony wniosek o wyrażenie zgody na pochówek oraz wymagane dokumenty przekaż do urzędu. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegółowe informacje o nich znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 2. Rozpatrzymy Twój wniosek.
 3. Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, to wydamy Ci zgodę w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie za życia miejsca grzebalnego w kwaterze m.st. Warszawy na Cmentarzu Komunalnym Wojskowym w Warszawie.
 2. Krótki życiorys osoby, której ma być przyznane miejsce na cmentarzu
 3. Potwierdzenie:
  • zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zasług dla Warszawy,
  • udziału w walkach zbrojnych o wolność, niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pobytu w obozach i miejscach zesłania z przyczyn politycznych.
 4. Kopie legitymacji:
  • nadanych odznaczeń państwowych,
  • nadanych innych odznaczeń i wyróżnień honorowych, branżowych, które dokumentują zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej i m.st. Warszawy.
 5. Pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej – jeśli w sprawie reprezentuje Cię pełnomocnik. Jeśli chcesz złożyć kopię pełnomocnictwa musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez:
  • notariusza lub
  • adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie lub
  • upoważnionego pracownika urzędu, który prowadzi sprawę. Musisz wtedy okazać również oryginał dokumentu.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Nie musisz płacić za udostępnienie „za życia” miejsca grzebalnego w kwaterze m.st. Warszawy na Cmentarzu komunalnym Wojskowym.
[!] Opłatę za miejsce pod grób urnowy lub za nisze pobiera Zarząd Cmentarzy Komunalnych.
Możliwe opłaty dodatkowe:

 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu, który potwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Pełnomocnictwo, którego udzielasz małżonkowi, wstępnemu (rodzicowi, dziadkowi), zstępnemu (dziecku, wnukowi) lub rodzeństwu jest bezpłatne.
 • 5 zł – opłata za poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu. Opłatę liczymy za poświadczenie każdej zaczętej strony. Jeśli składasz oryginały lub dokumenty już poświadczone za zgodność z oryginałem – nie będziemy pobierać tej opłaty.

Opłaty możesz zrobić:

 • w kasie urzędu dzielnicy
 • w opłatomacie – jeśli jest dostępny w miejscu, w którym składasz wniosek
 • przelewem na rachunek bankowy urzędu: 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
W tytule przelewu napisz za co wnosisz opłatę np. opłata za pełnomocnictwo dla XXX XXXX w sprawie XXXXX.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Osobiście w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.
 2. Za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  [!] Przy odbiorze zezwolenia musisz okazać oryginały do wglądu.
 3. Pocztą na adres: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.
 4. W kancelarii ogólnej urzędu, Al. Jerozolimskie 44, Warszawa.
   

Składam wniosek osobiście:

 1. Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek.
 2. Dołącz do niego wszystkie wymagane dokumenty. Przygotuj kopie i oryginały do wglądu.
 3. Poinformujemy Cię o podjętej decyzji i wskażemy dalsze kroki.

Składam wniosek przez internet:
Aby skorzystać z tej opcji musisz mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego – załóż go online.

 1. Wejdź na elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – epuap.gov.pl.
 2. Wypełnij wniosek i dołącz wymagane dokumenty.
 3. Złóż wniosek.

Jak będziemy przekazywać Ci pisma w sprawie:
Pisma w sprawie przekażemy Ci na adres korespondencyjny podany we wniosku (pocztą, przez ePUAP). Możesz też odebrać je osobiście w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Niezwłocznie – w sprawach, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
 2. Do 1 miesiąca – w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego.

Tryb odwoławczy

W tej sprawie nie możesz się odwołać.

Uwagi

Prezydent m.st. Warszawy nie udziela zgody na udostępnienie za życia miejsca na grób tradycyjny (czyli pochowanie trumny) na Cmentarzu Komunalnym Wojskowym w Warszawie.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 3770/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zasad funkcjonowania cmentarzy komunalnych m.st. Warszawy.

Wersja 1.0 z 27.02.2024

Nie znalazłeś informacji?