null Żłobki, przedszkola i szkoły dla obywateli Ukrainy

 

Flaga Ukrainy

 

 

 

Українська версія

 

Powrót do strony głównej

 

Dzieci cudzoziemskie niezależnie od tytułu pobytowego w Polsce podlegają obowiązkowi szkolnemu.

Przydatne telefony i adresy mailowe (MEiN)

 • Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

mail: ukraina-szkola@mein.gov.pl, tel. 22 3474708

 • Informacja dla studentów i naukowców przyjeżdżających z Ukrainy, 

mail: ukraina-studia@mein.gov.pl, tel. 22 5292662

 

Na skróty:

Żłobek

Przedszkole

Szkoła

Lista szkół

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty

Wykaz koordynatorów w dzielnicach Warszawy

Edukacja: Warszawa dla Ukrainy

Infolinia dotycząca edukacji  

Potwierdzenie wykształcenia ukraińskiego w Polsce

Broszura dla nastolatków z Ukrainy

Oferty dla nauczycieli (i osób niebędących nauczycielami) znających język ukraiński

Ukraińskie Centrum Edukacji

Centrum Edukacji i Rozwoju (CEiR)

Platforma do nauki zdalnej dla dzieci z Ukrainy

Centralny punkt do nauki zdalnej w ukraińskim systemie edukacji dla uczniów 9-11 klasy

Punkty do nauki zdalnej

Dodatkowe wsparcie edukacyjne

Nauka języka polskiego

Do góry

 

 

 

Żłobek

Od 30 marca 2022 r. przyjmowanie do placówek dzieci obywateli Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym odbywa się na podstawie obowiązujących zasad i zgodnie z:

 1. statutami żłobków – Uchwałą nr XVIII/382/2011 Rady m.st. Warszawy z dn. 28 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 146, poz. 4626 z późn. zm.).

 2. Regulaminem rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy, publicznych punktów dziennego opiekuna oraz placówek dofinansowanych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

W związku z przybyciem do Warszawy wielu rodzin z małymi dziećmi, każdy rodzic, który będzie chciał skorzystać z opieki nad dzieckiem w żłobku, będzie traktowany ze szczególną uważnością, a każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie. Sytuację traktujemy w sposób szczególny i na bieżąco monitorujemy możliwości wsparcia rodziców.

Przyjmowanie dzieci obywateli Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie wpłynie na zmniejszenie liczby miejsc w rekrutacji uzupełniającej oraz liczby miejsc udostępnionych w rekrutacji podstawowej (na rok szkolny 2022/2023).

Przyjęcie dzieci obywateli Ukrainy nie spowoduje obniżenia jakości opieki sprawowanej nad dziećmi. Liczba dzieci przypadających na jednego opiekuna, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, nie ulegnie zmianie.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy w swoich placówkach zatrudnia psychologów oraz pielęgniarki, którzy stanowią wsparcie w realizacji zadań żłobka.

Podstawą przyjęcia dziecka do placówki jest wniosek złożony przez rodzica (rodziców, rodzica samotnie wychowującego dziecko a także opiekuna prawnego oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) w Systemie rekrutacji dostępnego pod adresem internetowym https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek.

 1. Wniosek powinien być złożony z użyciem konta na portalu login.gov.pl (profil zaufany).

 2. Pracownicy Zespołu Żłobków przy ul. Belgijskiej 4 służą pomocą przy złożeniu wniosku w systemie. Stworzone zostało specjalne stanowisko komputerowe dla rodziców.

 3. Wszelkich informacji udziela sekretariat Zespołu Żłobków m.st. Warszawy pod numerem telefonu 22 277 52 00 lub adresem e-mail sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl

Do żłobka przyjmowane są dzieci, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi lub rodzicem/opiekunem prawnym zamieszkują na terenie m.st. Warszawy.

 2. poddane zostały obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie mogą zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753, z późn. zm.).

Miejsca udostępniane będą na czas określony – aktualnie nie dłużej niż do końca roku szkolnego tj. do 31.08.2022 r.

Pobyt dziecka w żłobku jest bezpłatny, rodzic ponosi jedynie opłatę za wyżywienie – koszt dziennego wyżywienia wynosi 11,20 zł, maksymalnie 15,00 zł w placówkach niepublicznych z dofinansowaniem.

Poniżej załączamy dokumenty ułatwiające zapisanie dziecka do żłobka przetłumaczone na język ukraiński:

 1. wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka

 2. warunki i kryteria przyjmowania dzieci do żłobków

 3. rodzaj dokumentów potwierdzających warunki i kryteria

 4. umowa w sprawie korzystania z usług żłobka

 5. regulamin organizacyjny

 6. oświadczenie o miejscu zamieszkania

 7. instrukcja jak przystąpić do rekrutacji w żłobkach

 8. klauzula informacyjna

Do góry

 

 

 

Przedszkole

O zapisie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny. Rodzin powinien zgłosić się do dyrektora placówki, żeby zapisać dziecko.

Wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3-6 lat

Opieka przedszkolna i nauka w polskich szkołach dla cudzoziemców określona jest w przepisach prawa: ustawie – Prawo oświatowe oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

 

Wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat, które nie mają polskiego obywatelstwa  i mieszkają w Warszawie mają prawo do korzystania z opieki przedszkolnej:

 • dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo (czyli mogą, ale nie muszą) korzystać z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

 • dzieci w wieku 6 lat mają obowiązek (czyli muszą) odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach z wychowania przedszkolnego może również korzystać dziecko, które ukończyło 2,5 roku – o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor przedszkola, jeżeli w przedszkolu są wolne miejsca.

Ważne!

O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.
Zgłoś się do dyrektora placówki, żeby zapisać dziecko.

Na przełomie lutego i marca rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na kolejny rok szkolny.

Rekrutacja prowadzona jest za pomocą systemu informatycznego, w którym należy zarejestrować dziecko. Szczegóły dostępne na stronie internetowej Biura Edukacji: https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola (otwarcie w nowym oknie).
Nie ma ograniczenia liczby placówek przedszkolnych, do których można ubiegać się o przyjęcie dziecka.

Przy zapisach obowiązuje harmonogram, który określa konkretne terminy rekrutacji oraz kryteria rekrutacji: tzw. kryteria ustawowe oraz samorządowej. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone dokumenty.

Ważne!

Przed każdą rekrutacją zapoznaj się z aktualnymi zasadami postępowania, harmonogramem i aktualnymi kryteriami. Są one dostępne na stronie internetowej Biura Edukacji pod adresem: https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola (otwarcie w nowym oknie).

 

DZIELNICA BIAŁOŁEKA

Przedszkola niepubliczne zaoferowały bezpłatne miejsca dla dzieci z Ukrainy w wieku 3-6 lat
Są to placówki niepubliczne i przedszkola tzw.„ konkursowe”:
 • Krasnoludki (tel. 797 187 908):

 • ul. Krokwi 29

 • ul. Osuchowska 1

 • ul. Sprawna

 • ul. Skarbka z Gór 148

 • ul. Głębocka 147

 • Dookoła Świata, ul. Sprawna 24 (tel. 574 354 554) –2 nowe grupy.

 • Kids Love Dreams, ul. Naprzełaj 5a (tel. 697 202 509)

 • Smerf, ul. Sprawna 9a (tel. 501 865 855) 2 nowe grupy

 • Jarzębinka, Ruskowy Bród 27 (tel. 500 600 700)

 • Tequesta, ul. Zdziarska 61 (tel. 603 919 094)

 • Złota Rybka, ul. Kopijników 65A/67A (tel. 796 257 411)

 • Planeta Marzeń, ul. Kobiałka 14 (tel. 698 230 161)

 • Przedszkole Publiczne Ziarno ul. Modlińska 184b (tel. 530 287 475)

 • Planeta Fantazji. Ul. Krzyżówki 32 (tel. 604814806)

 • Plastuś ul. Jagmina 16 ul. Mehoffera 57 (tel: 228143567)

 • Miś ul. Topolowa 6a (tel: 226768844)

 • Miasto Dzieci Głębocka 56b (tel: 224231500)

 • Cypisek Ostródzka 213 (tel: 227470070)

 • Niezapominajka Kąty Grodziskie 117 (tel: 664468366)

 • Edusfera Białołęcka 186a (tel: 532320831)

 
Wszystkie wymienione placówki gwarantują w początkowej fazie wyżywienie.
 
Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować mailowo na adres bialoleka.wow@um.warszawa.pl
 

Do góry

 
 
 
 

Szkoła

Uczniowie posiadajacy udokumentowaną edukację

Uczniowie przybywający z zagranicy są przyjmowani do publicznych szkół na podstawie dokumentów potwierdzających uczęszczanie do szkoły za granicą bądź ukończenie kolejnego etapu kształcenia. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy (lub na odpowiedni semestr) i przyjmowany do szkół ponadpodstawowych na podstawie dokumentów – jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Uczniowie bez dokumentów potwierdzajacych odbytą edukację

Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów potwierdzających uczęszczanie do szkoły za granicą bądź ukończenie kolejnego etapu kształcenia, zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy (lub na odpowiedni semestr, rok kształcenia) oraz przyjęty do publicznej szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szkoły branżowe, sportowe, artystyczne

Gdy uczeń ubiega się o przyjęcie do publicznych szkół zawodowych (technikum, szkoła branżowa I stopnia), sportowych, artystycznych czy oddziałów dwujęzycznych warunkiem przyjęcia może być spełnienie dodatkowych kryteriów – określonych w ww. przepisach prawa.

Dyrektor szkoły publicznej kwalifikuje ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr, biorąc pod uwagę także wiek ucznia, opinię rodzica albo samego ucznia, jeśli jest on pełnoletni.

 

WAŻNE:

 1. Dzieci i młodzież do 18. roku życia lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej, korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach i szkołach na warunkach dotyczących obywateli polskich.

 2. Każdy uczeń cudzoziemski, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, ma prawo do nie mniej niż 2 godzin tygodniowo dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego.

 3. Cudzoziemcy mogą korzystać także z dodatkowych zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu nauczania przez okres 12 miesięcy.

 4. Łączny wymiar dodatkowych zajęć z języka polskiego i zajęć wyrównawczych nie może przekroczyć 5 godzin tygodniowo.

 5. Uczniowie podlegający obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, jeżeli jest taka potrzeba, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

 

Oddziały przygotowawcze w szkołach

Miasto stołeczne Warszawa, dla osób przybywających z zagranicy, które wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej kształcenie, organizuje oddziały przygotowawcze w szkołach. Tam uczniowie uczą się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego.

Do oddziału przygotowawczego może być zakwalifikowany uczeń, który ma trudności związane z różnicami kulturowymi i językowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

Zajęcia w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele, którzy mogą być wspomagani przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia ucznia przybywającego z zagranicy.

Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone według szkolnego programu,
z dostosowaniem metod i form do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Za organizację pracy szkoły odpowiada dyrektor. Dlatego w kwestiach związanych z zapisem dziecka do konkretnej placówki skontaktuj się z jej dyrektorem.

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:

Na przełomie lutego i marca (każdego roku) rozpoczyna się rekrutacja dzieci do klas I w szkołach podstawowych na kolejny rok szkolny.

REKRUTACJA odbywa się za pomocą systemu informatycznego, w którym następuje rejestracja dziecka. Szczegóły na stronie internetowej: https://edukacja.um.warszawa.pl/szkoly-podstawowe (otwarcie w nowym oknie).

 

Kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są na podstawie zgłoszenia.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę placówek, do których chcą zapisać dziecko. Nie ma ograniczenia liczby szkół, do których można ubiegać się o przyjęcie.

Co roku w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych obowiązuje harmonogram z terminami oraz kryteria rekrutacji.

Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone dokumenty. Jeśli nie potwierdzisz kryteriów odpowiednimi dokumentami, komisja rekrutacyjna w szkole podstawowej nie uwzględnia danego kryterium.

Ważne!

Przed każdą rekrutacją zapoznaj się z aktualnymi zasadami, harmonogramem i kryteriami. Są one na stronie internetowej Biura Edukacji pod adresem: https://edukacja.um.warszawa.pl/szkoly-podstawowe (otwarcie w nowym oknie).

 

PRZYJMOWANIE DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ M.ST WARSZAWĘ:

Uczniowie przybywający z zagranicy, ubiegający się o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej, nie korzystają z elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, uczniowie przybywający z zagranicy ubiegający się o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych są kwalifikowani i przyjmowani na podstawie dokumentów (świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wystawionego przez zagraniczną szkołę),  potwierdzających ukończenie szkoły lub kolejnego etapu kształcenia za granicą.

Zwróć się do dyrektora szkoły, jeśli chcesz ubiegać się o przyjęcie do wybranego liceum, technikum, czy branżowej szkoły I stopnia.

Jeśli ubiegasz się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dołącz do powyższych dokumentów zaświadczenie lekarskie informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Jeśli ubiegasz się o przyjęcie do szkoły, w której są oddziały sportowe lub mistrzostwa sportowego, możesz mieć próbę sprawności fizycznej.

Jeśli ubiegasz się o przyjęcie do szkoły, w której są oddziały: dwujęzyczne, międzynarodowe możesz mieć sprawdzian kompetencji lub predyspozycji językowych.

Dyrektor szkoły decyduje o przeprowadzeniu powyższych sprawdzianów.

Uczniowie przybywający z zagranicy ubiegają się o przyjęcie do publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych na podstawie dokumentów. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie potwierdzonego odpowiedniego wykształcenia. Aby ubiegać się o przyjęcie do szkoły  należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektora szkoły.

DZIELNICA BIAŁOŁEKA

Informacja dla uczniów w wieku 7-19 lat:
Szkoły podstawowe (wg swojego obwodu) przyjmują dzieci do w wieku 7-9 lat
 
 • W Szkole Podstawowej nr 361 przy ul. Ruskowy Bród 19 zostaną utworzone oddziały przygotowawcze dla uczniów w wieku 10-14 lat

 • W CLXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Ostródzkiej 175 zostaną utworzone oddziały przygotowawcze dla uczniów w wieku 15-19 lat.

Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować mailowo na adres bialoleka.wow@um.warszawa.pl
 
 

Do góry

 

 

 

Lista szkół

Na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (otwarcie w nowym oknie) znajduje się lista wszystkich szkół prowadzonych przez m.st Warszawę wraz z danymi teleadresowymi. 

Pomoc

W przypadku pytań i problemów związanych z przyjmowaniem do szkół skontaktuj się z Wydziałem Oświaty i Wychowania w Urzędzie Dzielnicy - zgodnie z miejscem zamieszkania lub Wydziałem Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Do góry

 

 

 

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty

Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.

Oświadczenie można złożyć w odpowiednim ze względu na miejsce pobytu dziecka/ucznia Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy, elektronicznie lub wysłać na adres korespondencyjny odpowiedniego Urzędu Dzielnicy.

Do góry

 

 

 

Wykaz koordynatorów w dzielnicach Warszawy

Dzielnicowi koordynatorzy w Wydziałach Oświaty – pomogą w znalezieniu miejsca w szkole i przedszkolu

Do góry

 

 

 

Edukacja: Warszawa dla Ukrainy

Dowiedz się więcej: https://warszawa19115.pl/-/zlobki-przedszkola-i-szkoly-dla-obywateli-ukrainy

Do góry

 

 

 

 

Infolinia dotycząca edukacji  

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) wspólnie z UNICEF i Ministerstwem Edukacji i Nauki uruchamia infolinię dedykowaną uchodźcom z Ukrainy – uczniom i studentom oraz nich rodzicom i opiekunom. Osoby z Ukrainy mogą dzwonić codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00, pod numer +48 22 100 13 00. Infolinia obsługiwana jest w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim. 

Centrum Edukacji i Rozwoju: +48 22 506 52 41 (w godzinach 9:00-15:00) w języku ukraińskim i polskim.

Do góry

Potwierdzenie wykształcenia ukraińskiego w Polsce

Wniosek o nostryfikację należy złożyć w uczelni, która posiada tzw. kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek. Wykaz dyscyplin określa rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

Tu sprawdzisz, czy twoje dyplomy ukończenia szkoły, studiów wyższych są w Polsce ważne, czy trzeba je nostryfikować: www.gov.pl/web/ua/Vyznannya-osvity-z-Ukrayiny

Więcej informacji znajdziesz na stronie Narodowej Wymiany Akademickiej (NAWA):

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/podjecie-pracy-w-polsce/dyplom-z-innego-kraju

Do góry

 

 

 

Broszura dla nastolatków z Ukrainy

Broszura "Witaj w Polsce!" powstała z inicjatywy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dedykowana jest ukraińskim nastolatkom w wieku 12-18 lat, mieszkającym Polsce.

Publikacja odpowiada na szereg ważnych pytań: czym się różni ukraińskie i polskie prawo? Kim jest "opiekun tymczasowy"? Czy ukraińskie nastolatki mogą pracować w Polsce? Czy marihuana jest w Polsce legalna i dlaczego szesnastolatek nie może sam iść do lekarza?

Broszura jest dostępna w dwóch wersjach językowych:

 

Do góry

 

 

 

 

Oferty dla nauczycieli (i osób niebędących nauczycielami) znających język ukraiński

Oferty dla nauczycieli (i osób niebędących nauczycielami) znających język ukraiński są na stronie https://edukacja-warszawa.pl/bankrezerwkadrowych/index.php?mod=oferty

Do góry

 

 

 

Ukraińskie Centrum Edukacji

Ukraińskie Centrum Edukacji

ul. Marszałkowska 77/79

w tym samym budynku działa Punkt Obsługi Obywateli Ukrainy prowadzony przez Urząd Pracy m.st. Warszawy

Strona internetowa: http://poland.eduhub.org.ua/pl/1654-2/

Centrum oferuje:

 • naukę języka polskiego,

 • naukę języka angielskiego,

 • kursy IT,

 • zajęcia z doskonalenia umiejętności miękkich,

 • zajęcia dotyczące polskiej kultury i historii,

 • spotkanie kulturalne i edukacyjne.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach 16:30-21:00.

Szczegółowy program można znaleźć na specjalnej stronie internetowej w języku ukraińskim.

Ukraińskie Centrum Edukacyjne w Warszawie powstało dzięki współpracy wielu partnerów: Urzędu m.st. Warszawy, Urzędu Pracy m.st. Warszawy, Ambasady Ukrainy, Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, Fundacji Wyszehradzkiej oraz Stowarzyszenia Edukacji Innowacyjnej i Cyfrowej z Ukrainy.

Do góry

 

 

 

Centrum Edukacji i Rozwoju (CEiR)

ul. Towarowa 25a

II piętro

Biurowiec Alior Banku

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 17.00, w soboty 9:00 – 16:00.

Mail: cer@eduwarszawa.pl

Telefon: 22 631 09 12

FB: https://www.facebook.com/CEiRTowarowa25A

Centrum powstało we współpracy m.st Warszawy z Alior Bankiem oraz UNICEF.

Oferta Centrum Edukacji i Rozwoju:

 • edukacyjny punkt informacyjny

 • nauka zdalna w systemie ukraińskim

 • zajęcia wyrównawcze i korepetycje z podstaw programowych ukraińskich organizowane przez NGO’sy

 • nauka języka polskiego dla dzieci i dorosłych

 • szkolenia polskich i ukraińskich nauczycieli

 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

 • klubik dziecięcy i młodzieżowy

Szczegóły zajęć i warsztatów w Centrum Edukacji i Rozwoju: edukacja.um.warszawa.pl/centrum-edukacji-i-rozwoju

Do góry

 

 

 

 

 

Platforma do nauki zdalnej dla dzieci z Ukrainy

Ukraińskie Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Google otworzyło specjalną platformę, na której uczniowie z Ukrainy będą mieli możliwość kontynuowania nauki w formie zdalnej. Na stronie znajduje się plan lekcji dla poszczególnych klas w języku ukraińskim oraz linki do lekcji. Nie ma konieczności logowania się ani rejestrowania, wystarczy wybrać lekcję, która akurat powinna się odbywać, aby wziąć w niej udział.

Platformę do nauki zdalnej znajduje się pod linkiem

Do góry

 

 

 

Centralny punkt do nauki zdalnej w ukraińskim systemie edukacji dla uczniów 9-11 klasy

W Pałacu Młodzieży został otwarty centralny punkt do nauki zdalnej w ukraińskim systemie edukacji dla uczniów 9-11 klasy.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:30.

Do dyspozycji uczniów Pałac Młodzieży przygotował sale wyposażone w sprzęt komputerowy z ukraińską klawiaturą, co umożliwi im samodzielną pracę. W razie potrzeby zapewniamy na miejscu wsparcie konsultanta znającego język ukraiński. Chcemy wspierać również uczniów w nauce języka polskiego, a także zaoferować pomoc innych specjalistów, np. psychologa.

Osoby zainteresowane udziałem w takich zajęciach prosimy o wypełnienie formularza uczestnika - otrzymają w ten sposób informację zwrotną o przyjęciu.

Ankieta: https://forms.office.com/r/N8zuyqb1tu(otwiera się w nowej karcie)

Tel. 22 620 33 63

Działa już punkt w bibliotece publicznej na Bemowie https://bemowo.um.warszawa.pl/-/edukacja-zdalna-w-bibliotece. Trwają również prace nad uruchomieniem kolejnego miejsca w bibliotece publicznej w Ursusie.

Do góry

 

 

 

Punkty do nauki zdalnej

Punkty nauki zdalnej dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, które chcą kontynuować zajęcia online w ukraińskim systemie edukacji. Punkty są wyposażone w komputery, drukarki i niezbędny sprzęt. Znajdują się w różnych dzielnicach Warszawy. Największy mieści się w Centrum Edukacji i Rozwoju przy ul. Towarowej 25A (https://edukacja.um.warszawa.pl/centrum-edukacji-i-rozwoju). Lista punktów do nauki zdalnej: https://edukacja.um.warszawa.pl/punkty-nauki-zdalnej

Do góry

 

 

 

Dodatkowe wsparcie edukacyjne

 

Fundacja Ukraińskie Centrum Edukacji

ul. Zgoda 5, lok.5

Ukraińska szkoła Materynka - wsparcie edukacyjne (j. ukraiński)

729467399 Natalia Kravets

884190273 Larysa Vychivska

 

Instytut Kultury Białoruskiej

Zajęcia adaptacyjne przez sztukę - zajęcia teatralne dla dzieci ukraińskich w wieku 5-11 lat. Soboty 13.00-15.00 Jagiellońska 54 Warszawa

https://www.facebook.com/Kupalinkawarszawa

Wsparcie w języku białoruskim / rosyjskim w adaptacji w Warszawie, mail kupalinkawarszawa@gmail.com

 

Dom Otwarty

Oferuje wsparcie dla koordynacji działań wokół edukacji (ze strony społecznej)

Kontakt Natalia Gebert 662 771 837, kontakt@domotwarty.org  oraz edukacja@domotwarty.org

 

Dom Kultury Rembertów  - ul. Komandosów 8 wraz z wolontariuszami prowadzi Klub Ukraińskich Mam i Dzieci co tydzień we wtorki, godz. 15:00-17:00 oraz w czwartki, godz. 17:00-19:00. W programie zajęcia plastyczne, gry planszowe, wspólna zabawa, a dla mam przestrzeń do rozmów i wypicia kawy. Więcej informacji 601474712 oraz na Facebooku Domu Kultury "Rembertów".

 

Pałac Młodzieży - dajemy możliwość przyjścia na zajęcia, które odbywają się w Pałacu Młodzieży- tylko na podstawie wpisu na listę gości. Twoje dziecko będzie miało możliwość rozwinięcia nowych umiejętności, czy szlifowania już nabytych. Zajęcia prowadzone są z podziałem na 10 pracowni - wśród nich: Informatyka, Modelarstwo, Sport, Sztuki piękne i wiele, wiele innych. W razie pytań prosimy o kontakt z Uczestnictwem: pokój 120, tel. (+48) 506 435 901

 

Zielone Przedszkole i Zielona Szkoła wraz z PGR Bródno oraz Folwark Bródno zorganizowali miejsce, w którym osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogłyby znaleźć dla swoich dzieci bezpieczną przystań na kilka godzin dziennie (8.00 – 16.00).. Zapewniają opiekę, zajęcia różnego rodzaju, m.in. ze zwierzętami z naszego Folwarku oraz wyżywienie. Na miejscu będzie też osoba posługująca się biegle językiem ukraińskim i rosyjskim. Przestrzeń dla dzieci znajduje się  w budynku bezpośrednio przy ul. Św. Wincentego 92, w którym wcześniej była Gospoda Polska.

 

Armia Zbawienia w Warszawie

Wsparcie w języku ukraińskim, rosyjskim, angielskim, polskim

 • tłumacz na język ukraiński i rosyjski

 • kursy języka polskiego

 • zestaw pierwszej potrzeby

 • ubrania i obuwie

Punkt pomocy i wsparcia

ul. Ząbkowska 13/13 (wejście ul. Brzeska)

+48 605 368 604 

Wydawanie i przyjmowanie ubrań oraz żywności:

Wtorek - Piątek 11:00-13:00 (przez rejestrację telefoniczną)

e-mail: warszawa-praga@armia-zbawienia.pl

 

URSUS. DZIENNY POBYT UKRAIŃSKICH DZIECI - DK PORTIERNIA

Darmowy pobyt w Domu Kultury. Prosimy o udostępnianie tej informacji potrzebującym rodzinom, w których są dzieci w wieku 5-12 lat. Od 3 marca i działamy do odwołania od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00. Dziękujemy również serdecznie każdej osobie, która wsparła rzeczowo bądź ma zamiar wesprzeć nasz pomysł dziennego pobytu

Zapisy dzieci (imię, nazwisko, wiek) prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 22 350 17 80 bądź osobiście w Domu Kultury "Portiernia"

Mamy już na początek gry, klocki, zabawki, materiały plastyczne, książeczki, soczki, wody, słodycze, jednorazowe talerzyki, kubeczki itp. Udało nam się również dzięki pomocy jednej z Mieszkanek zorganizować obiady.

Poszukujemy wolontariuszy i tłumaczy, którzy by nas wsparli.

Do góry

 

 

 

Nauka języka polskiego

 

Starter językowy do nauki języka polskiego dla osób ukraińskojęzycznych – Sprint Poliglot.

Nie znalazłeś informacji?