Specific category icon

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Wstecz

Zmiany nazw ulic w procesie dekomunizacji

W dniu 2 września 2016 r. weszła w życie ustawa, która nakazuje by osoby, wydarzenia, daty związane z komunizmem lub z innym ustrojem totalitarnym nie były upamiętniane m.in. w nazwach ulic - ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r. poz. 744, z 2017 r. poz. 1389 i 2495) – dalej „ustawa dekomunizacyjna”.

Nazwy warszawskich ulic zmienione przez Radę m.st. Warszawy 

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/ 

  • Nazwy 6 ulic zmienione na podstawie ustawy dekomunizacyjnej – wykaz nr1 (plik do pobrania poniżej)
  • Nazwy 3 ulic z listy IPN, zmienione przed wejściem w życie ww. ustawy - wykaz nr2 (plik do pobrania poniżej)

Nazwy warszawskich ulic zmienione przez Wojewodę Mazowieckiego

http://edziennik.mazowieckie.pl/

  • Nazwy 47 ulic zmienione z dniem 10.11.2017 r. (data wydania zarządzeń 9.11.2017 r.) – wykaz nr3 (plik do pobrania poniżej)
  • Nazwy 3 ulic zmienione z dniem 13.12. 2017 r. – wykaz nr4 (plik do pobrania poniżej)

Nowe nazwy, weszły w życie w dniu opublikowania tj. odpowiednio: 10.11.2017 r. i 13.12.2017r.

Według stanu na 10 grudnia 2018 r., sytuacja związana z dekomunizacyjnymi zarządzeniami zastępczymi Wojewody przedstawia się następująco:

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił w dniu 7.12.2018 r. 44 skargi kasacyjne, złożone przez Wojewodę do wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylających zarządzenia zastępcze Wojewody, którymi wprowadzone zostały zmiany 44 nazw ulic w Warszawie.

Odnośnie 5 zarządzeń zastępczych Wojewody – wyroki WSA nieprawomocne, oczekujemy na rozstrzygnięcie NSA.

W sprawie zmiany nazwy ulicy z J. Chmiela na ppłk. W. Lipińskiego, WSA uchylił zarządzenie zastępcze Wojewody w dniu 7.11.2018 r. – wyrok nie jest prawomocny.

Tym samym, wg stanu na dzień 10.12.2018 r.: obowiązują przywrócone nazwy 44 ulic, pozostałe nazwy wprowadzone przez Wojewodę zarządzeniami zastępczymi, są obowiązujące, niezależnie od toczącego się zaskarżenia – wykaz nr 5

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

 

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów, ewidencja gruntów i budynków

Ww. zmiany nazw ulic wprowadzane są z urzędu w ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA) oraz w ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Zawiadomienia o zmianie w EGiB przesyłane są do właściwych Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, celem zaktualizowania adresów w księgach wieczystych. 

O zmianie nazwy ulicy powiadamiane są komórki Urzędu m.st. Warszawy, urzędów dzielnic m.st. Warszawy (w tym m.in.: właściwe wydziały budżetowo-księgowe, delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, prowadzące ewidencję ludności) w dzielnicach, Urząd Statystyczny, Poczta Polska S.A.

Uwaga: numery porządkowe przy ulicach, których nazwy zostały zmienione na podstawie ustawy dekomunizacyjnej, nie ulegają zmianie. Obowiązujące adresy i nazwy z bazy EMUiA publikowane są na stronach: www.adresy.um.warszawa.pl, www.ulice.um.warszawa.pl.

Tabliczki adresowe

Oznakowanie budynku/nieruchomości tabliczką z właściwym numerem porządkowym i nazwą ulicy należy do obowiązków właściciela/użytkownika nieruchomości (art. 47b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).

Opłaty i ważność dokumentów po wprowadzeniu nowych nazw uchwałami Rady m.st. Warszawy i zarządzeniami zastępczymi Wojewody w procesie dekomunizacji  

Zgodnie z art. 5 ustawy dekomunizacyjnej:

  1. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. 
  2. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Ewidencja ludności - dowody osobiste

Zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (art. 88, 89 - Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.) wymiana dowodu osobistego  w związku ze zmianą adresu nie jest konieczna - dokument ten zachowuje swoją ważność do upłynięcia jego terminu ważności. Adres umieszczony w tym dokumencie nie potwierdza faktycznego adresu zameldowania, a zmiana adresu nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Zmiana wpisu w CEIDG, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność podlegającą wpisowi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, powinni dokonać zmian w tym rejestrze, jeżeli wpisy obejmują dane adresowe, w których zmieniła się nazwa ulicy. Wydane zezwolenia zachowują swoją ważność, na podstawie art. 5 ustawy dekomunizacyjnej.

Zmiana wpisu w KRS

Przedsiębiorcy prowadzący działalność podlegającą wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym, również powinni dokonać zmian w KRS, jeśli wpisy obejmują adres, w którym zmieniła się nazwa ulicy.

Banki oraz instytucje

Zmianę adresu w bankach i innych instytucjach należy zgłaszać indywidualnie, zgodnie z przyjętymi przez te podmioty zasadami.

Pytania

Jaka jednostka jest odpowiedzialna za powiadomienie właścicieli nieruchomości o zmianie adresu po wprowadzeniu z dniem 10 listopada  zarządzenia Wojewody Mazowieckiego wydane w związku z art. 6 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, wprowadzające zmiany nazw 47 ulic?

Właściwym w zakresie adresów i nazw ulic w Warszawie jest Biuro Geodezji i Katastru.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 47 ust.5) przewiduje zawiadamianie właścicieli nieruchomości o ustaleniu numeru porządkowego. W takich przypadkach powiadamiani są pisemnie wszyscy właściciele nieruchomości ujawnieni w ewidencji gruntów i budynków, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku zarządzeń zastępczych Wojewody, numery porządkowe pozostały bez zmian, zmieniła się natomiast nazwa ulicy. Przepisy nie przewidują indywidualnego powiadamiania właścicieli nieruchomości w takich przypadkach, ponieważ zarządzenie jest aktem prawa miejscowego publikowanym w Dzienniku Urzędowym Woj. Maz. W tym przypadku Biuro Geodezji i Katastru poinformowało pisemnie właścicieli nieruchomości o zmianach nazw listem zwykłym, z tym że w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych wysyłana była informacja tylko do wspólnot i spółdzielni, z prośbą o umieszczenie tej informacji na tablicach informacyjnych w budynkach wielorodzinnych.

Czy weszło w życie zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego wydane w związku z art. 6 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r w/s zmiany nazw ulic i jest obowiązujące w związku z możliwością zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego?

Tak, wszystkie zarządzenia zastępcze w sprawie nadania nowych nazw 47 ulicom weszły w życie w dniu 10.11.2017 r., tj. z dniem ogłoszenia. Niezależnie od toczącego się zaskarżenia, nowa nazwa jest obowiązująca.

 

 


Nie znalazłeś informacji?