Specific category icon

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Wstecz

Zmiany nazw ulic w Warszawie - ustawa o zakazie promowania komunizmu

W kwietniu 2016 roku Sejm RP przyjął ustawę, która nakazuje, by osoby, wydarzenia czy daty związane z komunizmem lub z innym ustrojem totalitarnym nie były upamiętniane przez m.in. nazwy ulic.

Nowe nazwy obowiązują od dnia 10 listopada 2017 r.

10 listopada weszły w życie zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego wydane w związku z art. 6 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, wprowadzające zmiany nazw 47 ulic. Wykaz w załączniku.

Uwaga

W dniu 13 grudnia 2017 r. weszły w życie zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie nadania nazwy ulicy m. st. Warszawie:

  1. z Józefa Szymańskiego na Wojciecha Ziembińskiego Poz. 12023
  2. z Krystyny Matysiakówny na Władysława Stasiaka Poz.12014
  3. z Józefa Chmiela na Ppłk. Wacława Lipińskiego. Poz.12013

Numery porządkowe przy tych ulicach nie ulegają zmianie.

Zarządzenia są dostępne na stronie http://edziennik.mazowieckie.pl/

Ewidencja ludności, ewidencja miejscowości, ulic i adresów, ewidencja gruntów i budynków

Zmiany nazw ulic zostaną z urzędu wprowadzone w ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz w ewidencji gruntów i budynków. Zawiadomienia o zmianie ewidencji gruntów i budynków zostaną przesłane do właściwych Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, celem zaktualizowania adresów w księgach wieczystych. 

O zmianie nazwy ulicy zostaną powiadomione m.in.: właściwe wydziały budżetowo-księgowe, delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (prowadzące ewidencję ludności) w Urzędach Dzielnic, Poczta Polska S.A.

Wg art. 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu (…):

1. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. 

2. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Dowody osobiste

Zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (art. 88, 89 - Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.) wymiana dowodu osobistego  w związku ze zmianą adresu nie jest konieczna - dokument ten zachowuje swoją ważność do upłynięcia jego terminu ważności. Adres umieszczony w tym dokumencie nie potwierdza faktycznego adresu zameldowania, a zmiana adresu nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Tabliczki adresowe

Oznakowanie budynku/nieruchomości tabliczką z właściwym adresem należy do obowiązków właściciela/użytkownika nieruchomości (art. 47b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Banki oraz instytucje

Zmianę adresu w bankach i innych instytucjach należy zgłaszać indywidualnie, zgodnie z przyjętymi przez te podmioty zasadami.

 

Zmiana wpisu w CEIDG, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność lub mają we wpisie adres zamieszkania przy ulicy, która zmieni nazwę, będą musieli dokonać zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Konieczne będą również zmiany w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych, jeśli zmieni się nazwa ulicy przy której prowadzona jest działalność, albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.

Zmiany w CEIDG oraz w zezwoleniach nie podlegają opłacie.

Zmiany we wpisach do KRS

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będą również musieli dokonać zmian jeśli zmieni się nazwa ulicy w danych adresowych. Zmiany w KRS podlegają opłacie w wysokości: 150 zł dla Rejestru Stowarzyszeń oraz 250 zł dla Rejestru Przedsiębiorców.

Jednocześnie wg art. 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu (…) pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.  

Uwaga

W dniu 8 grudnia br. zostały złożone przez pełnomocnika Rady m.st. Warszawy adwokata prof. dr. hab. Adama Jaroszyńskiego 47 skarg na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie nazw ulic w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną.

Pytania

Jaka jednostka jest odpowiedzialna za powiadomienie właścicieli nieruchomości o zmianie adresu po wprowadzeniu z dniem 10 listopada  zarządzenia Wojewody Mazowieckiego wydane w związku z art. 6 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, wprowadzające zmiany nazw 47 ulic?

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 47 ust.5) przewiduje zawiadamianie właścicieli nieruchomości o ustaleniu numeru porządkowego. W takich przypadkach powiadamiani są pisemnie wszyscy właściciele nieruchomości ujawnienie w ewidencji gruntów i budynków, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku zarządzeń zastępczych Wojewody, numery porządkowe pozostały bez zmian, zmieniła się natomiast nazwa ulicy. Przepisy nie przewidują indywidualnego powiadamiania właścicieli nieruchomości w takich przypadkach, ponieważ zarządzenie jest aktem prawa miejscowego publikowanym w Dzienniku Urzędowym Woj. Maz. W tym przypadku Biuro Geodezji i Katastru poinformowało pisemnie właścicieli nieruchomości o zmianach nazw, listem zwykłym, z tym że w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych wysyłana była informacja tylko do wspólnot i spółdzielni, z prośbą o umieszczenie na tablicach informacyjnych w budynkach wielorodzinnych.

Właściwym w zakresie adresów i nazw ulic jest Biuro Geodezji i Katastru.

Czy weszło w życie zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego wydane w związku z art. 6 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r w/s zmiany nazw ulic i jest obowiązujące w związku z możliwością zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego?

Tak wszystkie zarządzenia zastępcze w sprawie nadania nowych nazw 47 ulicom weszły w życie w dniu 10.11.2017 r., tj. z dniem ogłoszenia. Niezależnie będzie się toczyło zaskarżenie, ale zmiana nazwy weszła w życie i obecnie obowiązuje nowa nazwa.

Zarządzenia są dostępne na stronie http://edziennik.mazowieckie.pl/

Uwaga

W dniu 8 grudnia br. zostały złożone przez pełnomocnika Rady m.st. Warszawy adwokata prof. dr. hab. Adama Jaroszyńskiego 47 skarg na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie nazw ulic w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną. 

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r. poz. 744 z póżn. zm.).

Numery zarządzeń 10101-10147 z dnia 9.11.2017 r.,


Nie znalazłeś informacji?