Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

null Zmiany nazw ulic w procesie dekomunizacji

W dniu 4 lipca 2019 r. Rada m.st. Warszawy podjęła 6 uchwał, które wejdą w życie 3 sierpnia 2019 r. (tj. po upływie 14 dni od opublikowania):

  1. uchwała nr XV/382/2019 Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9026) - ulica Stanisława Pyjasa (nazwa skrócona: ul. S. Pyjasa) – poprzednia nazwa: ulica Franciszka Bartoszka,

  2. uchwała nr XV/383/2019 Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9027) - ulica Grzegorza Przemyka (nazwa skrócona: ul. G. Przemyka) – poprzednia nazwa: ulica Sylwestra Bartosika,

  3. uchwała nr XV/384/2019 Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9028) - ulica Danuty Siedzikówny „Inki” (nazwa skrócona: ul. D. Siedzikówny „Inki”) – poprzednia nazwa: ulica Małego Franka,

  4. uchwała nr XV/385/2019 Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9029) - ulica Bohaterów z Kopalni „Wujek” (nazwa skrócona: ul. Bohaterów z Kopalni „Wujek”) – poprzednia nazwa: ulica Wincentego Pstrowskiego,

  5. uchwała nr XV/386/2019 Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9030) - ulica Zbigniewa Romaszewskiego (nazwa skrócona: ul. Z. Romaszewskiego) – poprzednia nazwa: ulica Teodora Duracza,

  6. uchwała nr XV/387/2019 Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9031) - ulica Komitetu Obrony Robotników (nazwa skrócona: ul. Komitetu Obrony Robotników) – poprzednia nazwa: ulica 17 Stycznia.

 

Ulice, których dotyczą powyższe uchwały, były objęte tzw. dekomunizacją. 

 

SPIS NAZW ULIC OBJĘTYCH TZW. DEKOMUNIZACJĄ 

 

Aktualne, obowiązujące nazwy ulic i adresy publikowane są w serwisach:

https://adresy.um.warszawa.pl/

https://ulice.um.warszawa.pl/

https://mapa.um.warszawa.pl/

Zmiany nazw ulic

W dniu 2 września 2016 r. weszła w życie ustawa, która nakazuje by osoby, wydarzenia, daty związane z komunizmem lub z innym ustrojem totalitarnym nie były upamiętniane m.in. w nazwach ulic - ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r. poz. 744, z 2017 r. poz. 1389 i 2495) – dalej „ustawa dekomunizacyjna”.

Nazwy warszawskich ulic zmienione na podstawie ww. ustawy:

przez Radę m.st. Warszawy - wykaz nr 1  

Zarządzenia i uchwały (otwarcie w nowym oknie)

przez Wojewodę Mazowieckiego -wykaz nr 2 stan na dzień 25.07.2019 r.

Wojewoda Mazowiecki wprowadził zarządzeniami zastępczymi zmiany nazw 50 warszawskich ulic, w dniach: 10.11.2017 r. (47 nazw) i 13.12.2017 r. (3 nazwy).  

Miasto stołeczne Warszawa wniosło skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na ww. zarządzenia w przedmiocie zmiany nazw ulic.

WSA uchylił 48 z ww. zarządzeń zastępczych Wojewody Mazowieckiego, 2 utrzymał w mocy.

Wojewoda złożył skargi kasacyjne od 47 wyroków WSA (oprócz wyroku dotyczącego ul. J. Chmiela), Miasto Stołeczne Warszawa złożyło skargi kasacyjne od 2 wyroków WSA.

NSA oddalił złożone przez Wojewodę skargi kasacyjne w dniach: 7.12.2018 r. (44 ulice), 3.04.2019 r. (1 ulica) i 10.04.2019 r. (2 ulice). W dniu 3.04.2019 r. NSA uchylił niekorzystne dla miasta stołecznego Warszawy wyroki WSA (2 ulice). W sprawie ul. J. Chmiela wyrok WSA uprawomocnił się z dniem 01.01.2019 r. Tym samym w tych datach zostały przywrócone poprzednie nazwy 50 ulic (informacja w wykazie nr 2).

Wyroki WSA i NSA publikowane są na stronie internetowej (otwarcie w nowym oknie)

Zarządzenia Wojewody publikowane są na stronie internetowej (otwarcie w nowym oknie)

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów, ewidencja gruntów i budynków

Ww. zmiany nazw ulic wprowadzane są z urzędu w ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA) oraz w ewidencji gruntów i budynków (EGiB), prowadzonych przez Biuro Geodezji i Katastru. Zawiadomienia o zmianie w EGiB przesyłane są do właściwych Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, celem zaktualizowania adresów w księgach wieczystych. 

O zmianie nazwy ulicy powiadamiane są komórki Urzędu m.st. Warszawy, urzędów dzielnic m.st. Warszawy (w tym m.in.: właściwe wydziały budżetowo-księgowe, delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, prowadzące ewidencję ludności) w dzielnicach, Urząd Statystyczny, Zarząd Dróg Miejskich, Poczta Polska S.A.

Uwaga: numery porządkowe w adresach przy ulicach wymienionych w wykazach nr 1 i nr 2 nie ulegają zmianie. Aktualne, obowiązujące adresy i nazwy z bazy EMUiA publikowane są na stronach: https://adresy.um.warszawa.pl/https://ulice.um.warszawa.pl/

 

Tabliczki adresowe

Oznakowanie budynku/nieruchomości tabliczką z właściwym numerem porządkowym i nazwą ulicy należy do obowiązków właściciela/użytkownika nieruchomości (art. 47b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).

Opłaty i ważność dokumentów po wprowadzeniu nowych nazw uchwałami Rady m.st. Warszawy (wykaz nr 1) i zarządzeniami zastępczymi Wojewody (wykaz nr 2) 

Zgodnie z art. 5 ustawy dekomunizacyjnej:

  1. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. 

  2. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Uwaga: przepis ten ma wyłącznie zastosowanie w przypadku zmiany nazw ulic wprowadzonych uchwałami Rady m.st. Warszawy, wymienionych w wykazie nr 1, oraz zarządzeniami zastępczymi Wojewody, wymienionych w wykazie nr 2.

Ww. przepis nie ma zastosowania przy kolejnych zmianach nazw ulic wymienionych w wykazie nr 2, tj. przy przywróceniu przez sąd poprzednich nazw ani przy ewentualnej kolejnej zmianie nazw tych ulic.

Ewidencja ludności - dowody osobiste, prawa jazdy

Dokumentów tych nie trzeba wymieniać.

Zgodnie z art. 88, 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.) wymiana dowodu osobistego  w związku ze zmianą adresu nie jest konieczna - dokument ten zachowuje swoją ważność do upłynięcia jego terminu ważności. Adres umieszczony w tym dokumencie nie potwierdza faktycznego adresu zameldowania, a zmiana adresu nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 406), prawa jazdy wydane przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, zgodnie z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane, i nie podlegają wymianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokumentu.

 

Zmiana wpisu w CEIDG, KRS 

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność podlegającą wpisowi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w KRS, powinni dokonać zmian w tym rejestrze, jeżeli wpisy obejmują dane adresowe, w których zmieniła się nazwa ulicy. 

 

Banki oraz instytucje

Zmianę adresu w bankach i innych instytucjach należy zgłaszać indywidualnie, zgodnie z przyjętymi przez te podmioty zasadami.

Pytania

Jaka jednostka jest odpowiedzialna za powiadomienie właścicieli nieruchomości o zmianie adresu po wprowadzeniu z dniem 10 listopada  zarządzenia Wojewody Mazowieckiego wydane w związku z art. 6 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, wprowadzające zmiany nazw 47 ulic?

Właściwym w zakresie adresów i nazw ulic w Warszawie jest Biuro Geodezji i Katastru.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 47 ust.5) przewiduje zawiadamianie właścicieli nieruchomości o ustaleniu numeru porządkowego. W takich przypadkach powiadamiani są pisemnie wszyscy właściciele nieruchomości ujawnieni w ewidencji gruntów i budynków, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku zarządzeń zastępczych Wojewody, numery porządkowe pozostały bez zmian, zmieniła się natomiast nazwa ulicy. Przepisy nie przewidują indywidualnego powiadamiania właścicieli nieruchomości w takich przypadkach, ponieważ zarządzenie jest aktem prawa miejscowego publikowanym w Dzienniku Urzędowym Woj. Maz. W tym przypadku Biuro Geodezji i Katastru poinformowało pisemnie właścicieli nieruchomości o zmianach nazw listem zwykłym z tym, że w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych wysyłana była informacja tylko do wspólnot i spółdzielni, z prośbą o umieszczenie tej informacji na tablicach informacyjnych w budynkach wielorodzinnych.

Nie znalazłeś informacji?