Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

null Rejestracja zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt „Pliki do pobrania”) lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny).
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt lub za wydanie zaświadczenia i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 5. Skompletowane dokumenty złóż, okazując dokument tożsamości, na stanowisku do bezpośredniej obsługi mieszkańców (XIV piętro, pok. 14.09) Biura Ochrony Środowiska, pl. Bankowy 2 w Warszawie lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy. Możesz je również wysłać pocztą. 
 6. Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy – zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu.
 7. Zaświadczenie możesz odebrać osobiście na stanowisku do bezpośredniej obsługi mieszkańców (XIV piętro, pok. 14.09) w Biurze Ochrony Środowiska lub zostanie ono dostarczone pocztą.
 8. Podczas odbioru zaświadczenia niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do rejestru zwierząt / o zmianę danych w rejestrze / o wykreślenie z rejestru zwierząt / o zaświadczenie.
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego legalność pochodzenia zwierząt.
 3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt / za wydanie zaświadczenia o zmianie danych w rejestrze lub zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru zwierząt.

Ponadto:

 1. tłumaczenie sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego, w przypadku składania obcojęzycznych dokumentów stwierdzających legalność pochodzenia zwierząt, wystawionych przez hodowców z obszaru Unii Europejskiej,
 2. kopia zezwolenia na odstępstwa od zakazów posiadania i przetrzymywania gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii II, składana w przypadku złożenia wniosku o wpis do rejestru zwierząt tych gatunków,
 3. pełnomocnictwo do załatwiania spraw związanych z rejestracją zwierząt, składane w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika lub upoważnienie do odbioru zaświadczenia.
 4. dowód wniesienia opłaty skarbowej, wnoszonej w przypadku złożenia pełnomocnictwa, żądania wydania zaświadczenia o zmianie danych zawartych w rejestrze lub o wykreśleniu zwierząt z rejestru.

Opłaty

Opłata skarbowa:

 1. 26 zł – za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt, od każdego gatunku zwierząt (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu zwierząt do rejestru).
 2. 17 zł – za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany danych zawartych w rejestrze lub o wykreśleniu zwierząt z rejestru (nie wnosi się opłaty za zmianę danych zawartych w rejestrze oraz za wykreślenie zwierząt z rejestru).
 3. 17 zł – za złożenie pełnomocnictwa tytułem: pełnomocnik-pełnomocnictwo.
 4. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.
 5. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru zwierząt lub nie wydano zaświadczenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 6. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  1. jednostki budżetowe,
  2. jednostki samorządu terytorialnego,
  3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt albo wniosek o wydanie zaświadczenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  4. osoby, które składając wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt albo wniosek o wydanie zaświadczenia albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
  5. Osoby udzielające pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

 1. Biuro Ochrony Środowiska
 2. za pośrednictwem poczty, adres korespondencyjny: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

MIEJSCE ODBIORU:

 1. stanowisko do bezpośredniej obsługi mieszkańców (XIV piętro, pok. 14.09) Biura Ochrony Środowiska,
 2. za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Wpis do rejestru do 1 miesiąca.
 2. Wydanie zaświadczenia do 7 dni.

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o odmowie wpisu do rejestru zwierząt, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy.

Uwagi

 1. Posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków i ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.
 2. Rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt.
 3. Zwierzęta przetrzymywane w Warszawie wpisywane są do rejestru prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 4. Obowiązek zgłoszenia do rejestru, zmiany danych rejestrowych lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejście w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci; wniosek o dokonanie wpisu, o zmianę danych rejestrowych lub o wykreślenie z rejestru powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
 5. Okazy gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii II, mogą być wpisane do rejestru pod warunkiem wydania przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, właściwego ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt, zezwolenia na odstępstwa od zakazów posiadania i przetrzymywania tych zwierząt.
 6. W stosunku do przetrzymywanych w Warszawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii II, organem właściwym do wydania zezwolenia na odstępstwa od zakazów posiadania i przetrzymywania oraz sprowadzania z zagranicy tych zwierząt jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, tel. 22 556 56 00.
 7. W imieniu osoby małoletniej, która nie ukończyła 18-go roku życia, wniosek składa jej przedstawiciel ustawowy – rodzic lub opiekun prawny.
 8. Inna osoba (w tym współmałżonek) może złożyć wniosek w imieniu posiadacza, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, udzielonego składającemu wniosek przez posiadacza zwierzęcia.
 9. Obowiązek zgłoszenia do rejestru nie dotyczy:
  1. ogrodów zoologicznych,
  2. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu tymi zwierzętami, 
  3. czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.
 10. Dokumentem potwierdzającym legalność pochodzenia zwierzęcia jest:
  1. zezwolenie na import zwierzęcia do kraju albo
  2. zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku albo
  3. dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli albo
  4. inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia (wydany zgodnie z przepisami prawa poszczególnych państw członkowskich UE).
 11. Wyszukiwarka gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE dostępna jest na stronie internetowej https://speciesplus.net/.
 12. Lista gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii I i II zamieszczona jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?