null Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej

Krok po kroku

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dołącz do wniosku wymagane dokumenty.
 3. Udaj się do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kruczkowskiego 2, w celu złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
 4. Pamiętaj, że w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do uzyskania pomocy finansowej związanej z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, pracownik Biura Pomocy i Projektów Społecznych może wymagać takiego dokumentu.
 5. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego  kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
 6. Decyzję administracyjną otrzymasz listem poleconym za zwrotnym potwierdzenia odbioru, aczkolwiek możesz ją również odebrać osobiście, po wcześniejszym zgłoszeniu tego pracownikowi Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

[!]

Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu został określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego. Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych, przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej (wzór wniosku określa załącznik nr 1).
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  1. imienne oryginały dokumentów finansowych  potwierdzające poniesione przez repatrianta koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego,
  2. kopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy finansowej, np. umowa najmu, akt notarialny potwierdzający zakup, umowa użyczenia,
  3. kopia decyzji wojewody w sprawie posiadania przez Wnioskodawcę obywatelstwa polskiego jako repatriant,
  4. kopia dowodu osobistego Wnioskodawcy,
  5. kopie aktów stanu cywilnego; akt małżeństwa – jeśli dotyczy oraz akty urodzenia małoletnich dzieci – jeśli dotyczy,
  6. nr rachunku bankowego, na który należy przekazać należną pomoc finansową,
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia określa załącznik nr 2).

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Termin odpowiedzi

 1. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacja lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
 2. W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów, wyznacza się termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Tryb odwoławczy

 1. Od decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. 
 2. Odwołanie nie podlega opłatom.

 

Uwagi

 1. Kopie dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacja lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego  uwierzytelnia upoważniony pracownik Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.
 2. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych, przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej – należy złożyć w terminie 2 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.
 3. W 2020 r. pomocy udziela się do wysokości 6348,52 zł – na repatrianta i każdego członka jego najbliższej rodziny.
 4. Najbliższa rodzina repatrianta – oznacza małżonka repatrianta i małoletnie dziecko lub dzieci pozostające pod władzą rodzicielską co najmniej jednego z rodziców, którzy przybyli do Rzeczypospolitej razem z repatriantem.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?