Polityka przestrzenna i planowanie miejscowe

null Składanie uwag do projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (tzw. uchwały krajobrazowej)

Krok po kroku

 1. Pamiętaj, że do projektu tzw. uchwały krajobrazowej, wyłożonego do publicznego wglądu, można złożyć uwagi.
 2. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. W ogłoszeniu sprawdź termin składania uwag. Uwaga, która wpłynie po terminie, pozostanie bez rozpatrzenia.
 4. Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowany zostanie wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.
 5. Pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz pomocniczy do wniesienia uwagi. Nie jest on obowiązkowy – możesz również samodzielnie sformułować pismo z uwagami. Pamiętaj wówczas o umieszczeniu w nim wszystkich niezbędnych informacji.
 6. Pamiętaj o opisaniu uwagi w sposób konkretny oraz precyzyjnie wskaż zapisy projektu uchwały, których dotyczy uwaga.
 7. Wnosząc uwagę, zobowiązany jesteś podać swoje imię i nazwisko albo nazwę, a także adres zamieszkania albo siedziby.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Uwagi do projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń złożone w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu uchwały.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Uwagi do projektu uchwały możesz złożyć:

 1. W formie papierowej, czyli przesłać pocztą lub doręczyć osobiście do prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem: 
  1. Biura Architektury i Planowania Przestrzennego – Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, 
  2. Kancelarii ogólnej urzędu – Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
  3. Wydziału Obsługi Mieszkańców w dzielnicy.
 2. W formie elektronicznej: 
  1. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu potwierdzonego profilem zaufanym albo podpisem osobistym za pośrednictwem platformy ePUAP; na platformie ePUAP nie znajdziesz specjalnego formularza przeznaczonego tylko do składania uwag do projektu uchwały; skorzystaj z linku do formularza ogólnego: https://epuap.gov.pl,
  2. na adres email: krajobrazowa@um.warszawa.pl.
 3. Podczas dyskusji publicznej online: możesz przesłać uwagę na czacie na YouTube lub wziąć udział w spotkaniu na platformie Zoom i zabrać głos. Pamiętaj, że jeśli Twoja uwaga ma zostać rozpatrzona przez Prezydenta w sposób formalny, musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail, wskazany w trakcie spotkania.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Uwagi złożone do projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń rozpatruje Prezydent m.st. Warszawy. Uchwałę podejmuje Rada m.st. Warszawy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi załącznik do uchwały.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?