Zadania z zakresu gospodarki leśnej

null Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją w wypadkach losowych

Krok po kroku

 1. Sporządź wniosek zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzji w wypadkach losowych i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 5. Skompletowane dokumenty złóż w Lasach Miejskich - Warszawa (ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa) lub wyślij pocztą.
 6. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. (W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu).
 7. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz oebrać ją osobiście (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru).
 8. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie przez Lasy Miejskie - Warszawa.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie właściciela lub współwłaścicieli o wydanie decyzji, sporządzone zgodnie z art. 23. ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
 2. 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo.
 3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  1. przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070,
  2. bezpośrednio w siedzibie Lasów Miejskich - Warszawa (gotówką),
  3. u inkasenta.
 4. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  1. jednostki budżetowe,
  2. jednostki samorządu terytorialnego,
  3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

 1. Lasy Miejskie - Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa,
 2. za pośrednictwem poczty.

MIEJSCE ODBIORU:

 1. osobiście w Lasach Miejskich - Warszawa (po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego),
 2. za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna

Lasy Miejskie - Warszawa (ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa).

Termin odpowiedzi

 1. do 1 miesiąca.
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?