null Zabiegi pielęgnacyjne lub wycinka drzew na działce leśnej

Krok po kroku

Jak uzyskać zgodę na zabiegi pielęgnacyjne lub wycinkę drzew na działce leśnej niebędącej własnością Skarbu Państwa 

 1. W pierwszej kolejności: 

W lasach dla których opracowany jest uproszczony plan urządzenia lasu, jako właściciel lub współwłaściciel lasu (jeżeli nie jesteś w posiadaniu karty zadań wynikających z uproszczonego planu urządzenia lasu), składasz:

 • zgłoszenie potrzeby wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej, zawierające prośbę o wydanie odpisu zadań wynikających z uproszczonego planu urządzenia lasu (podaj numer działki ewidencyjnej i obrębu);

W lasach, dla których jest opracowana inwentaryzacja stanu lasu, jako właściciel lub współwłaściciel lasu (jeżeli nie jesteś w posiadaniu decyzji ostatecznej, ustalającej obowiązek wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej), składasz:

 • zgłoszenie potrzeby wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej, zawierające prośbę o wydanie decyzji ustalającej obowiązek wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej (podaj numer działki ewidencyjnej i obrębu);

W lasach, dla których nie ma opracowanego uproszczonego planu urządzenia lasu, ani inwentaryzacji stanu lasu, jako właściciel lub współwłaściciel lasu, składasz:

 • zgłoszenie potrzeby wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej, zawierające prośbę o wydanie decyzji ustalającej obowiązek wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej (podaj numer działki ewidencyjnej i obrębu);

Jeżeli istnieje konieczność dodatkowej wycinki drzew (wyłącznie w przypadkach losowych), powyżej wielkości ustalonej w uproszczonym planie urządzenia lasu lub w wydanej decyzji, składasz:

 • wniosek o wydanie decyzji w przedmiocie przekroczenia dopuszczalnej masy drewna określonej do pozyskania w danej decyzji lub uproszczonym planie urządzenia lasu, zawierający przyczynę, w wyniku której dodatkowe pozyskanie drewna jest konieczne,

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.

 1. Jeżeli już posiadasz kartę zadań lub decyzję ostateczną, złóż zawiadomienie o zamiarze dokonania wyrębu drzew (podaj numer działki ewidencyjnej i obrębu), a następnie skontaktuj się z Lasami Miejskimi – Warszawa w celu ustalenia terminu wyznaczania drzew do wyrębu przez uprawnionego pracownika tej jednostki.

 1. Jeżeli posiadasz decyzję ostateczną Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
  w Warszawie zezwalającą na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej, złóż zawiadomienie
  o zamiarze dokonania wyrębu drzew (podaj numer działki ewidencyjnej i obrębu), wraz
  z kopią tej decyzji. Pracownik Lasów Miejskich – Warszawa nie wyznacza drzew do wyrębu w tym przypadku, a jedynie je cechuje.

 1. Po wykonanym zabiegu (dotyczy także wyrębu drzew zgodnie z decyzją zezwalającą na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej) zgłoś Lasom Miejskim – Warszawa pozyskane drewno do cechowania, celem otrzymania świadectwa legalności pozyskania drewna. Drewno musi być do tego czasu składowane w stosach, w lesie z którego zostało pozyskane.

Wymagane dokumenty i załączniki

 • zgłoszenie potrzeby wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej,

 • kopia decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej,

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,

 • zawiadomienie o zamiarze dokonania wyrębu drzew.

Opłaty

W razie konieczności przeprowadzenia wycinki drzew powyżej wielkości ustalonej w uproszczonym planie urządzenia lasu lub w wydanej decyzji należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 10 zł na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa; 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070, koniecznie z dopiskiem: "Za decyzję w przedmiocie przekroczenia pozyskania – art. 23 u.o.l.". Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej należy załączyć do stosownego wniosku do Lasów Miejskich – Warszawa.

Miejsce złożenia i odbioru

Osobiście lub pocztą na adres:

 

Lasy Miejskie – Warszawa

ul. Korkowa 170A

04-549 Warszawa 

Jednostka odpowiedzialna

Lasy Miejskie – Warszawa

ul. Korkowa 170A

04-549 Warszawa 

Termin odpowiedzi

 • Bez zbędnej zwłoki, nie później niż miesiąc.

 • Do dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Lasy Miejskie – Warszawa), w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

 2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.).

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1546 ze zm.).

PLIKI DO POBRANIA:

Nie znalazłeś informacji?