Specific category icon

Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

Wstecz

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj odpowiedni dla Ciebie wniosek (patrz: Wymagane dokumenty).
 2. Dołącz operat szacunkowy określający wartość nieruchomości gruntowej stanowiący podstawę aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu.
 3. Złóż wniosek wraz z załączonymi dokumentami osobiście lub korespondencyjnie organowi właściwemu do jego rozpatrzenia (patrz: Miejsce złożenia i odbioru).

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa - w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa
 2. Wniosek o aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości miasta stołecznego Warszawy - w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, dotyczący określenia wartości nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 4. Pełnomocnictwo  – w przypadku występowania przez pełnomocnika, określające prawidłowo zakres umocowania z podpisem i danymi mocodawcy oraz osoby, której udzielono pełnomocnictwa.

Opłaty

Brak opłaty za złożenie wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Zarząd Mienia Skarbu Państwa – w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa,
 2. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest miasto stołeczne Warszawa.

Jednostka odpowiedzialna

 1. Zarząd Mienia Skarbu Państwa - w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa.
 2. Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy - w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest miasto stołeczne Warszawa (właściwy dla dzielnicy względem położenia nieruchomości) .

Termin odpowiedzi

Do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpatrzenia.

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

Tryb odwoławczy

 1. Użytkownik wieczysty może skierować sprawę do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy aktualizacji opłaty rocznej bądź w terminie 90 dni od dnia doręczenia żądania w przypadku gdy organ nie rozpatrzy żądania w terminie 30 dni.
 2. Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia dotychczasowej opłaty, złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wniosek w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest  nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Wniosek składa się za pośrednictwem właściwego organu.
 3. Od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego użytkownik wieczysty może wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Uwagi

 1. Doręczenie żądania powinno nastąpić w formie pisemnej do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego aktualizację opłaty rocznej.
 2. Nowa wysokość opłaty rocznej, ustalona przez właściwy organ w wyniku uwzględnienia żądania użytkownika wieczystego, obowiązuje począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym użytkownik wieczysty zażądał jej aktualizacji.
 3. W przypadku oddalenia wniosku przez samorządowe kolegium odwoławcze obowiązuje dotychczasowa wysokość opłaty.
 4. Nowa wysokość opłaty rocznej, ustalona w wyniku uwzględnienia żądania, albo w wyniku prawomocnego orzeczenia kolegium lub zawarcia ugody, obowiązuje, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym użytkownik wieczysty zażądał jej aktualizacji.
 5. Złożenie wniosku, nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat rocznych w dotychczasowej wysokości.
 6. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana nie częściej niż raz na  3 lata, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie.
 7. W przypadku nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe, aktualizacji obniżającej opłatę roczną nie dokonuje się w okresie pięciu lat, licząc od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
 8. W trakcie rozpatrywania wniosku organ może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, uaktualnienia dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji  niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
 9. Załączniki powinny stanowić oryginały dokumentów lub ich kserokopie potwierdzone „za zgodność z  oryginałem”. W przypadku złożenia niepotwierdzonych kserokopii należy oryginały przedłożyć do wglądu.
 10. Wniosek powinni podpisać wszyscy współwłaściciele nieruchomości, z którą związany jest udział w użytkowaniu wieczystym lub ich pełnomocnik/ (-cy).
 11. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

Wymagane załączniki

 1. Wzór wniosku o aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego - mienie Skarbu Państwa
 2. Wzór wniosku o aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego - mienie m.st. Warszawy

 


Nie znalazłeś informacji?