Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

null Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na skutek zmiany wartości nieruchomości

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj odpowiedni dla Ciebie wniosek (patrz: Wymagane dokumenty).

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w tej sprawie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Urząd m.st. Warszawy w tej sprawie.

 1. Dołącz operat szacunkowy określający wartość nieruchomości gruntowej stanowiący podstawę aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu.
 2. Złóż wniosek wraz z załączonymi dokumentami osobiście lub korespondencyjnie organowi właściwemu do jego rozpatrzenia (patrz: Miejsce złożenia i odbioru).

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa - w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa.
 2. Wniosek o aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości miasta stołecznego Warszawy - w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, dotyczący określenia wartości nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 4. Pełnomocnictwo – w przypadku występowania przez pełnomocnika, określające prawidłowo zakres umocowania z podpisem i danymi mocodawcy oraz osoby, której udzielono pełnomocnictwa.

Opłaty

Brak opłaty za złożenie wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Zarząd Mienia Skarbu Państwa – w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa.
 2. Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest miasto stołeczne Warszawa. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

 1. Zarząd Mienia Skarbu Państwa - w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa.
 2. Urząd dzielnicy m.st. Warszawy - w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest miasto stołeczne Warszawa (właściwy dla dzielnicy względem położenia nieruchomości) .

Termin odpowiedzi

Do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpatrzenia. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

W przypadku nierozpatrzenia żądania w terminie 30 dni użytkownik wieczysty może, w terminie 90 dni od dnia doręczenia żądania, skierować sprawę do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Tryb odwoławczy

 1. W przypadku odmowy aktualizacji opłaty rocznej użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy, skierować sprawę do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest uzasadniona, składa się za pośrednictwem właściwego organu.
 2. Od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego użytkownik wieczysty może wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Uwagi

 1. Doręczenie żądania powinno nastąpić w formie pisemnej do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego aktualizację opłaty rocznej. Wniosek powinni podpisać wszyscy współwłaściciele nieruchomości, z którą związany jest udział w  użytkowaniu wieczystym lub ich pełnomocnik/ (-cy).
 2. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
 3. Nowa wysokość opłaty rocznej, ustalona w wyniku uwzględnienia żądania, albo w wyniku prawomocnego orzeczenia kolegium lub zawarcia ugody, obowiązuje począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym użytkownik wieczysty zażądał jej aktualizacji.
 4. W przypadku oddalenia wniosku przez samorządowe kolegium odwoławcze obowiązuje dotychczasowa wysokość opłaty.
 5. Złożenie wniosku, nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat rocznych w dotychczasowej wysokości.
 6. W trakcie rozpatrywania wniosku organ może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, uaktualnienia dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji  niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
 7. Załączniki powinny stanowić oryginały dokumentów lub ich kserokopie potwierdzone „za zgodność z  oryginałem”. W przypadku złożenia niepotwierdzonych kserokopii należy oryginały przedłożyć do wglądu.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?