null Audyt dotyczący postępowań reprywatyzacyjnych zakończony – rekomendacje wdrożone - październik 2017

null

W ratuszu zakończył się wewnętrzny audyt dotyczący postępowań reprywatyzacyjnych prowadzonych w latach 1990-2016

Audyt, którego celem było zbadanie  zgodności prowadzonych postępowań w zakresie wypłaty odszkodowań oraz wydawanych decyzji zwrotowych z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami rozpoczął się 12 września 2016 r. Profesjonalni audytorzy przeanalizowali procesy reprywatyzacyjne z ostatnich 26 lat sprawdzając m.in. strukturę organizacyjną, wewnętrzne regulacje dotyczących badanych obszarów, przepływ informacji i komunikacji, zarządzanie ryzykiem i dokumentację dotyczącą badanych obszarów.

Raport z postępowania audytowego został przedstawiony 9 października. Podczas postępowania przebadano reprywatyzację 175 nieruchomości na terenie dawnej Gminy Centrum i obecnej dzielnicy Śródmieście. Badanie pozwoliło szczegółowo określić obszary ryzyka w zakresie postępowań reprywatyzacyjnych oraz – co najważniejsze – sformułować rekomendacje dla dzisiejszego Biura Spraw Dekretowych Urzędu m.st. Warszawy. Rekomendacje dotyczą w szczególności zalecenia, aby:  

1.

Kontynuować działania w kierunku przyjęcia spójnych rozwiązań systemowych w formie powszechnie obowiązujących aktów normatywnych, kompleksowo regulujących obszar reprywatyzacji nieruchomości, w szczególności nieruchomości warszawskich.

2.

Wypracować jednolite zasady działania, w tym informowania właściwego zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy nadzorującego sprawy dekretowe, o postępowaniach z udziałem kuratorów spadków nieobjętych po dawnych właścicielach nieruchomości, których m.st. Warszawa mogło być potencjalnym spadkobiercą.

3.

Na bieżąco informować właściwego zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy nadzorującego sprawy dekretowe o istotnych wątpliwościach wynikających na etapie prowadzonych postępowań związanych z rozpatrywaniem wniosków o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, w tym niezgodności dokumentacji, bądź podejrzenia, co do jej legalności, a także wykazania następstwa prawnego, o ile przekracza to możliwości decyzyjne Biura Spraw Dekretowych Urzędu m.st. Warszawy.

4.

Usprawnić przepływ informacji w procesie oraz opracować procedury zapewniające w większym stopniu mechanizmy kontrolne w zakresie:

- rzetelności weryfikacji zgromadzonego materiału dowodowego,

- weryfikacji składanych pełnomocnictw pod kątem ich aktualności,

- dostępu osób trzecich do akt postępowań,

- zgłaszania przełożonym zidentyfikowanych dokumentów budzących wątpliwości lub mogących świadczyć o nadużywaniu prawa,

- składania przez pracowników oświadczeń o bezstronności,

- informowania wnioskodawców/stron o przyczynach przedłużającego się postępowania

5.

Podjąć działania w kierunku zaktualizowania prowadzonych rejestrów, które jednoznacznie wskazywałyby ilość wydanych decyzji w prowadzonych postępowaniach, ilość spraw w toku, ilość złożonych zawiadomień w podziale na zawiadomienia składane przez Urząd m.st. Warszawy lub jednostki organizacyjne oraz w podziale na podmioty zewnętrzne, identyfikujące sprawy w toku, w tym skierowane do SKO lub do innych organów celem pozyskania informacji niezbędnych do wydania decyzji, np. Ministerstwo Finansów. Bieżąco monitorować aktualizację prowadzonych rejestrów.

W wyniku rekomendacji w Biurze Spraw Dekretowych wprowadzono uszczegółowione procedury, w których kładzie się szczególny nacisk m.in. na:

-  konieczność pozyskiwania materiału dowodowego ze wszelkich możliwych źródeł  i  bardzo wnikliwej analizy tych dokumentów w obu rodzajach postępowań;

- obowiązek ustalenia, w szczególności w razie wątpliwości, czy dokumenty składane przez strony rzeczywiście istnieją i ustalenia u źródła (np. w sądzie, u notariusza), czy treść przedłożonego dokumentu odpowiada oryginałowi;

- obowiązek szczegółowego badania wszystkich przesłanek koniecznych do wydania decyzji (w tym kwestii indemnizacji, kwestii spadkowych);

-  zasadę informowania przełożonego o wątpliwościach oraz informowania  prokuratora, w przypadkach, gdy w ocenie organu udział prokuratora w sprawie jest konieczny (np.  istnieją wątpliwości co do ważności umów, istnieje domniemania naruszenia prawa, organ z uwagi na wyłączenie możliwości uzyskania informacji, z uwagi np. na tajemnice prawnie chronione nie jest władny uzyskać koniecznych informacji).

Wydane decyzje reprywatyzacyjne

Ponad rok temu weszła w życie „mała ustawa reprywatyzacyjna” (17 września 2016 r.). Nowe przepisy pozwoliły miastu na wydawanie decyzji odmownych i zakończenie postępowań dotyczących „śpiochów”, czyli nieruchomości, co do których wiele lat temu został złożony wniosek, ale wnioskodawcy zaprzestali dalszych działań zmierzających do ich odzyskania.

Do października br. w Biurze Spraw Dekretowych wydano 106 decyzji, w tym 77 odmownych (41 na podstawie „małej ustawy”, 22 na innych podstawach, a kolejnych 14 dotyczyło odmowy wypłaty odszkodowania) i 21 pozytywnych (7 decyzji zwrotowych i 14 przyznających odszkodowania). Opublikowano też ogłoszenia dotyczące 137 „śpiochów”. Spośród 63 nieruchomości roszczenia zgłoszono do 18. Dla 45 nieruchomości wolnych od roszczeń rozpoczęła się procedura, która doprowadzi do wpisania miasta jako właściciela w księgach wieczystych.

 

Nie znalazłeś informacji?