Osoby niepełnosprawne

null Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"

Centrum Usług Społecznych

ul. Skaryszewska 3

03-802 Warszawa

tel. 22 277 49 70

faks 22 277 49 72

e-mail: cus@um.warszawa.pl

Centrum Usług Społecznych (otwiera nowe okno)

Zadania

  • organizowanie i koordynowanie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych

  • organizowanie i koordynowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania

  • realizacja programu "Asystent osoby z niepełnosprawnością"

  • opracowanie i okresowa ewaluacja standardów usług opiekuńczych i asystenckich

  • nadzorowanie i kontrolowanie realizacji usług opiekuńczych

  • koordynowanie i nadzór nad prawidłowym wykonaniem usługi przewozu pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami

  • organizowanie i koordynowanie usług w formie dostarczania do miejsca zamieszkania gorących posiłków dorosłym osobom niesamodzielnym, które ze względu na stan zdrowia nie mogą go sobie własnym staraniem zapewnić oraz monitorowanie i kontrola ich realizacji (od 01.07.2021)

  • diagnozowanie problemów społecznych w obszarze swojego działania oraz określenie potrzeb w tym zakresie

  • sporządzanie sprawozdawczości, w tym udział w przygotowaniu corocznej oceny zasobów pomocy społecznej m.st. Warszawy

Nie znalazłeś informacji?