Specific category icon

Osoby bezrobotne

Informacje o zatrudnieniu cudzoziemców spoza UE i EOG
Informacje o zatrudnieniu cudzoziemców spoza UE i EOG obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
arrow_right
Szkolenia grupowe - najczęściej zadawane pytania
Informacje na temat zasad ubiegania się o szkolenie są dostępne na stronie internetowej Urzędu www.up.warszawa.pl lub na infolinii Urzędu Pracy, tel. 19 524. Wnioski na szkolenie można pobrać ze...
arrow_right
Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2, ust. 1b, ust. 2a i ust. 3 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, starosta (prezydent miasta) może ze środków Funduszu...
arrow_right
Lokal dla Przedsiębiorczych - program dla bezrobotnych
Program "Lokal dla Przedsiębiorczych" adresowany jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, objętych programem aktywizacji zawodowej, planujących rozpocząć własną...
arrow_right
„Projekt 30 minus” - aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa
W dniu 17 czerwca 2015 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1 PO WER, UDA - POWR.01.01-14-0005/15-00, pomiędzy Województwem Mazowieckim - Wojewódzkim Urzędem...
arrow_right
Program AKTYWNI 50+
Oferta skierowana jest do osób bezrobotnych, które ukończyły 50 lat i są zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. Program oferuje: pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, wsparcie w...
arrow_right
„Projekt skrzydła 30 plus” - program dla osób w wieku 30 lat i powyżej
Urząd Pracy m.st. Warszawy realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (III)" współfinansowany przez Unię Europejską dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
arrow_right
Finansowanie kosztów egzaminów dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Osoby uprawnione, zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, mogą się ubiegać o sfinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych...
arrow_right
Finansowanie studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Urząd Pracy m.st. Warszawy może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy w wysokości do 6000 zł udokumentowanych kosztów należnych...
arrow_right
Odwołanie od decyzji
Krok po kroku Odwołania mogą być wnoszone: • pisemnie • telegraficznie • za pomocą telefaksu • ustnie do protokołu • za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę...
arrow_right
Przyznanie dodatku aktywizacyjnego
Osoby mające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej mogą ubiegać się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (art. 48 Ustawy o...
arrow_right
Rejestracja osoby bezrobotnej
Rejestracja osoby bezrobotnej Krok po kroku Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, rejestrujesz się w urzędzie pracy właściwym ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Warszawy (patrz...
arrow_right
Rezygnacja z rejestracji w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy
Zgodnie z art. 74 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. zmianami) bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w...
arrow_right
Stypendium dla osób bezrobotnych podejmujących dalszą naukę
Stypendium może zostać przyznane na wniosek osoby bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania się w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy podjęła dalszą...
arrow_right
Szkolenia grupowe
Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania...
arrow_right
Wystawienie zaświadczenia do naliczenia kapitału początkowego za okres(y) pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy
Krok po kroku Jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie do naliczenia kapitału początkowego za okres(y) pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, złóż podanie w Urzędzie...
arrow_right
Wydawanie zaświadczeń
Urząd Pracy m.st. Warszawy wydaje zaświadczenia na żądanie, jeżeli: • przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego • osoba ubiega się o zaświadczenie,...
arrow_right
Nie znalazłeś informacji?