• Programy aktywizacyjne i projekty Urzędu Pracy

  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (IV)

  Czytaj więcej o: Programy aktywizacyjne i projekty Urzędu Pracy
 • Świadczenia pieniężne dla bezrobotnych

  Aktualne wysokości świadczeń Zasiłek dla osób bezrobotnych Dodatek aktywizacyjny Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy

  Czytaj więcej o: Świadczenia pieniężne dla bezrobotnych
 • Podnoszenie kwalifikacji bezrobotnych

  Świadczenia pieniężne Staże Bon Stażowy Szkolenia grupowe Szkolenia w trybie indywidualnym Bon szkoleniowy Trójstronne umowy szkoleniowe Przygotowanie zawodowe dorosłych Stypendium z tytułu...

  Czytaj więcej o: Podnoszenie kwalifikacji bezrobotnych
 • Formy wsparcia bezrobotnych

  Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną Bon zatrudnieniowy Bon na...

  Czytaj więcej o: Formy wsparcia bezrobotnych
 • Informacje dla bezrobotnych cudzoziemców

  Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru...

  Czytaj więcej o: Informacje dla bezrobotnych cudzoziemców
 • Zaświadczenie o braku zaspokojenia potrzeb kadrowych

  Aby otrzymać zaświadczenie o braku zaspokojenia potrzeb kadrowych, pracodawca powinien zgłosić ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec. Ofertę taką zgłasza się do...

  Czytaj więcej o: Zaświadczenie o braku zaspokojenia potrzeb kadrowych
 • Jak się wyrejestrować z rejestru osób bezrobotnych

  Oświadczenie o rezygnacji z rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (Dla bezrobotnych i poszukujących pracy->Dokumenty do pobrania->Podjęcie pracy - do pobrania) możesz przesłać do...

  Czytaj więcej o: Jak się wyrejestrować z rejestru osób bezrobotnych
 • Rejestracja osoby bezrobotnej

  Urząd Pracy – ważny komunikat Jeżeli chcesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna, to możesz: zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub...

  Czytaj więcej o: Rejestracja osoby bezrobotnej
 • Wydawanie zaświadczeń przez Urząd Pracy

  Wydawanie zaświadczeń odbywa się na bieżąco. Urząd wydaje m.in. następujące rodzaje zaświadczeń: potwierdzenia wypłaty zasiłków i innych świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy, zaświadczenia dla...

  Czytaj więcej o: Wydawanie zaświadczeń przez Urząd Pracy