Osoby niepełnosprawne

null Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają samodzielne poruszanie się i funkcjonowanie.

Dofinansowaniem może być objęty zakup przedmiotów i wykonanie prac remontowo-budowlanych, które mają na celu dostosowanie mieszkania, budynku lub jego najbliżej okolicy w taki sposób, aby umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakresie samodzielnego poruszania się i samoobsługi.

O dofinansowanie w tym zakresie może ubiegać się każda osoba zaliczona do grona osób niepełnosprawnych w myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (otwarcie w nowym oknie), bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności. Warunkiem jest posiadanie stosownego orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 r.ż.), o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 r.ż.) lub orzeczenia równoważnego oraz ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego WCPR dysponuje środkami finansowymi na ten cel. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wkładu udziału własnego w minimalnej wysokości 5% kosztów.Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają samodzielne poruszanie się i funkcjonowanie.

Dofinansowaniem może być objęty zakup przedmiotów i wykonanie prac remontowo-budowlanych, które mają na celu dostosowanie mieszkania, budynku lub jego najbliżej okolicy w taki sposób, aby umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakresie samodzielnego poruszania się i samoobsługi.

O dofinansowanie w tym zakresie może ubiegać się każda osoba zaliczona do grona osób niepełnosprawnych w myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (otwarcie w nowym oknie), bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności. Warunkiem jest posiadanie stosownego orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 r.ż.), o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 r.ż.) lub orzeczenia równoważnego oraz ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego WCPR dysponuje środkami finansowymi na ten cel. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca jest zobowiązany do wkładu udziału własnego w minimalnej wysokości 5% kosztów.

Uwaga

Dofinansowanie w zakresie likwidacji barier architektonicznych może być udzielone raz na rok.

PFRON nie zwraca kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wniosek

Aktualne druki wniosków o dofinansowanie znajdują się na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie(otwarcie w nowym oknie).

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik;

  2. Kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą;

  3. Kopie decyzji o pobieraniu świadczeń z pomocy społecznej, jeśli takie występują;

  4. Potwierdzenie wysokości osiąganych dochodów netto w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (dotyczy Wnioskodawcy i osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe);

  5. Potwierdzenie prawa do zajmowania lokalu (akt własności, umowa najmu, potwierdzenie zameldowania na pobyt stały).

Podstawa prawna

Przydatne

Nie znalazłeś informacji?