Osoby niepełnosprawne

null Dofinansowanie likwidacji barier technicznych

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania przedmiotów lub urządzeń w zakresie odpowiednim do rodzaju niepełnosprawności.

Dofinansowaniem może być objęty zakup przedmiotów i wyposażenia, które służą likwidacji przeszkód wynikających z braku zastosowania lub niedostosowania sprzętów do rodzaju niepełnosprawności. Zakupione przedmioty mają umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakresie wykonywania podstawowych, codziennych czynności, których realizacja jest utrudniona ze względu na występującą niepełnosprawność.

O dofinansowanie w tym zakresie może ubiegać się każda osoba zaliczona do grona osób niepełnosprawnych w myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (otwarcie w nowym oknie), bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności. Warunkiem jest posiadanie stosownego orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 r.ż.), o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 r.ż.) lub orzeczenia równoważnego.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego WCPR dysponuje środkami finansowymi na ten cel. Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca jest zobowiązany do wkładu udziału własnego w minimalnej wysokości 5% kosztów.

Uwaga

Dofinansowanie w zakresie likwidacji barier technicznych może być udzielone raz na trzy lata.

PFRON nie zwraca kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wnioski

Aktualne druki wniosków o dofinansowanie znajdują się na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (otwarcie w nowym oknie).

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik;

  2. Kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą;

  3. Ofertę cenową dotycząca wnioskowanego przedmiotu dofinansowania lub fakturę pro forma;

  4. Kopie decyzji o pobieraniu świadczeń z pomocy społecznej, jeśli takie występują;

  5. Potwierdzenie wysokości osiąganych dochodów netto w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (dotyczy Wnioskodawcy i osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe).

Składanie wniosków

Wnioski należy składać w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych (ul. gen. Andersa 5 – stanowisko 4 lub 5) w godzinach pracy kancelarii (otwarcie w nowym oknie).

Szczegóły na temat procedury ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON przez osoby mieszkające na terenie m.st. Warszawy można uzyskać w Informacji Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych oraz w Punkcie Informacyjno-Koordynacyjnym dla Osób z Niepełnosprawnościami (PIKON) (otwarcie w nowym oknie) przy al. „Solidarności” 93.

Podstawa prawna

Przydatne

Nie znalazłeś informacji?