Osoby niepełnosprawne

null Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych, to wszystkie działania mające na celu aktywizację społeczną.

O dofinansowanie w tym zakresie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 1. działają na rzecz osób niepełnosprawnych przez co najmniej 2 lata poprzedzające złożenie wniosku;

 2. są w stanie zapewnić techniczne i lokalowe warunki realizacji zadania odpowiednie do potrzeb osób niepełnosprawnych;

 3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wnioski przyjmowane są do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów. Wnioskodawca jest zobowiązany do wkładu udziału własnego w minimalnej wysokości 40% kosztów przedsięwzięcia.

UWAGA!

PFRON nie zwraca kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca ma zaległości wobec Funduszu lub był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy.

Wnioski są rozpatrywane przez WCPR - SCON po przyznaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków finansowych na dany rok i po podziale tych środków przez Radę m.st. Warszawy.

 

Aktualny druk wniosku znajduje się na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (otwarcie w nowym oknie).

 

 

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:

 1. aktualny wyciąg z KRS;

 2. statut;

 3. rekomendacje innych instytucji;

 4. zaświadczenie z banku, dotyczące prowadzenia rachunku podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;

 5. oświadczenie o posiadaniu środków własnych na realizację zadania (do każdego zadania);

 6. listę uczestników osób niepełnosprawnych biorących udział w zadaniu, zamieszkałych na terenie Warszawy wraz z kopiami orzeczeń o niepełnosprawności do każdego zadania (z wyjątkiem imprez masowych);

 7. Numer REGON;

 8. Numer Identyfikacji Podatkowej;

 9. zakres merytoryczny zadania (załącznik nr 1);

 10. oświadczenie Wnioskodawcy (załącznik nr 2);

 11. kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania (załącznik nr 3);

 12. W przypadku gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą do wniosku należy dołączyć informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców;

 13. W przypadku gdy Wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej do wniosku ponadto należy dołączyć:

 • potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej;

 • informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

 • informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Wnioski należy składać w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych (ul. gen. Andersa 5) w godzinach pracy kancelarii (otwarcie w nowym oknie).

 

Przekazanie środków finansowych

Przekazanie środków finansowych przez WCPR następuje zgodnie z zapisami umowy przelewem na wskazane przez Wnioskodawcę konto. Przelew jest dokonywany po dostarczeniu przez Wnioskodawcę wypełnionego sprawozdania 

z realizacji zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, a także faktur lub rachunków uproszczonych wystawionych na Wnioskodawcę, o terminie płatności nie krótszym niż 30 dni od daty ich wystawienia.

W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się możliwość zaliczkowego przekazywania środków w dwóch transzach, według następujących zasad:

 1. pierwsza transza zaliczkowo do wysokości 50% przyznanego dofinansowania;

 2. przekazanie drugiej transzy następuje po rozliczeniu transzy pierwszej;

 3. nierozliczenie albo nieuznanie przez Pełnomocnika środków PFRON m.st. Warszawy kwot przekazanych we wcześniejszej transzy upoważnia WCPR - SCON do przekazania kolejnej transzy w wysokości zmniejszonej o kwotę nierozliczoną.

Podstawa prawna

Przydatne

Nie znalazłeś informacji?