Osoby niepełnosprawne

null Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Turnus rehabilitacyjny jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku.

Celem turnusu jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m.in. przez nawiązywanie i poszerzanie kontaktów społecznych, rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Turnus rehabilitacyjny jest jedną z podstawowych aktywności, która wspomaga proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez pobudzanie rozwoju osobistego, mobilizowanie do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania.

Turnusy rehabilitacyjne trwają co najmniej 14 dni i odbywają się w zorganizowanych grupach, które liczą nie mniej niż 20 uczestników, którzy mają podobne potrzeby rehabilitacyjne ze względu na rodzaj niepełnosprawności.

Każda grupa turnusowa ma opracowany program rehabilitacji odpowiedni do schorzeń uczestników, realizowany przy udziale kadry specjalistów.

Turnus może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.

W odróżnieniu od pobytów sanatoryjnych skoncentrowanych na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, turnusy rehabilitacyjne skierowane są na zwiększenie aktywności społecznej i samodzielności z równolegle prowadzoną rehabilitacją medyczną.

O dofinansowanie może ubiegać się każda osoba zaliczona do grona osób niepełnosprawnych w myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (otwarcie w nowym oknie), bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności. Warunkiem jest posiadanie stosownego orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 r.ż.), o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 r.ż.) lub orzeczenia równoważnego.

Wysokość dofinansowania wyrażona w procentach przeciętnego wynagrodzenia wynosi:

  1. dla osoby niepełnosprawnej od 25-30% (zależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności oraz wieku);
  2. dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej 20% (niezależnie od stopnia niepełnosprawności);
  3. dla opiekuna osoby niepełnosprawnej 20%.

UWAGA!

Dofinansowanie pomniejszane jest, gdy miesięczny dochód – obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka wspólnego gospodarstwa domowego lub 65% w przypadku osoby samotnej.

Wymagane dokumenty

Druki wniosków o dofinansowanie znajdują się na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (otwarcie w nowym oknie).

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik (oryginał do wglądu);
  2. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny;
  3. Oświadczenie opiekuna (o ile jego obecność lekarz zleci w skierowaniu na turnus).

Wnioski należy składać w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych (ul. gen. Andersa 5 – stanowisko 4 lub 5) w godzinach pracy kancelarii (otwarcie w nowym oknie).

Informacje dotyczące ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON przez osoby mieszkające na terenie m.st. Warszawy można uzyskać w Informacji Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych oraz w Punkcie Informacyjno-Koordynacyjnym dla Osób z Niepełnosprawnościami (PIKON) (otwarcie w nowym oknie) przy al. „Solidarności” 93 .

Podstawa prawna

Przydatne

Nie znalazłeś informacji?