Osoby niepełnosprawne

null Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny to urządzenia i sprzęty zalecone przez lekarza, niezbędne do rehabilitacji w warunkach domowych, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ. Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne – nie ma określonego katalogu sprzętów rehabilitacyjnych.

Dofinansowaniem może być objęty zakup sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających rehabilitację osoby z niepełnosprawnością w jej miejscu zamieszkania.

O dofinansowanie w tym zakresie może ubiegać się każda osoba zaliczona do grona osób niepełnosprawnych w myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (otwarcie w nowym oknie), bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności. Warunkiem jest posiadanie stosownego orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 r.ż.), o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 r.ż.) lub orzeczenia równoważnego oraz spełnianie kryterium dochodowego. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są w miarę dysponowania przez WCPR środkami finansowymi przekazanymi przez PFRON na ten cel. Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów. Wnioskodawca jest zobowiązany do wkładu udziału własnego w minimalnej wysokości 20% kosztów.

Uwaga

PFRON nie zwraca kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wnioski

Aktualne druki wniosków o dofinansowanie znajdują się na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (otwarcie w nowym oknie).

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik;

  2. Kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą;

  3. Ważne zlecenie lub zaświadczenie lekarskie wskazujące zasadność korzystania z określonego sprzętu do rehabilitacji w warunkach domowych;

  4. Ofertę cenową dotyczącą wnioskowanego przedmiotu dofinansowania lub fakturę pro forma;

  5. Kopię decyzji o pobieraniu świadczeń z pomocy społecznej, jeśli takie występują;

  6. Potwierdzenie wysokości osiąganych dochodów netto w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (dotyczy Wnioskodawcy i osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe).

Składanie wniosków

Wnioski należy składać w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych (ul. gen. Andersa 5 – stanowisko 4 lub 5) w godzinach pracy kancelarii (otwarcie w nowym oknie).

Szczegóły na temat procedury ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON przez osoby mieszkające na terenie m.st. Warszawy można uzyskać w Informacji Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych oraz w Punkcie Informacyjno-Koordynacyjnym dla Osób z Niepełnosprawnościami (PIKON) przy al. „Solidarności” 93 (otwarcie w nowym oknie).

Podstawa prawna

Przydatne

Nie znalazłeś informacji?