Osoby niepełnosprawne

null Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy niezbędne do samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, np. protezy, kule, wózek inwalidzki.

Środki pomocnicze to przedmioty, które w znacznym stopniu ułatwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym lub wręcz to umożliwiają, np. pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki.

O dofinansowanie w tym zakresie może ubiegać się każda osoba zaliczona do grona osób niepełnosprawnych w myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (otwarcie w nowym oknie), bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności. Warunkiem jest posiadanie stosownego orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 r.ż.), o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 r.ż.) lub orzeczenia równoważnego oraz spełnianie kryterium dochodowego. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym

  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Dofinansowaniem może być objęty zakup sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie można się starać, gdy cena przedmiotu dofinansowania jest wyższa od limitu dofinansowania określonego przez ministra zdrowia w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (otwarcie w nowym oknie). W rozporządzeniu znaleźć można limity finansowania każdego przedmiotu w ramach ubezpieczenia pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz wysokość udziału własnego Wnioskodawcy w kosztach zakupu. Procentowe wskaźniki dofinansowań ze środków PFRON odnoszą się wprost do tych limitów.

Wymagane dokumenty

Aktualne druki wniosków o dofinansowanie znajdują się na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (otwarcie w nowym oknie).

  1. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik

  2. Kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą

  3. Ważne zlecenie lekarskie na zaopatrzenie Wnioskodawcy w przedmiot dofinansowania

  4. Ofertę cenową dotyczącą wnioskowanego przedmiotu dofinansowania lub fakturę pro forma ze wskazanym udziałem NFZ

  5. Kopie decyzji o pobieraniu świadczeń z pomocy społecznej, jeśli takie występują

  6. Potwierdzenie wysokości osiąganych dochodów netto w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (dotyczy Wnioskodawcy i osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe).

Wnioski należy składać w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych (ul. gen. Andersa 5 – stanowisko 4 lub 5) w godzinach pracy kancelarii (otwiera nowe okno).

Szczegóły na temat procedury ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON przez osoby mieszkające na terenie m.st. Warszawy można uzyskać w Informacji Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych oraz w Punkcie Informacyjno-Koordynacyjnym dla Osób z Niepełnosprawnościami (PIKON) (otwarcie w nowym oknie) przy al. „Solidarności” 93.

Podstawa prawna

Przydatne

Nie znalazłeś informacji?