Osoby niepełnosprawne

Wstecz

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) kosztów wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej

O dofinansowanie w tym zakresie może wystąpić jednostka prowadząca warsztat terapii zajęciowej, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od dnia akceptacji kosztów utworzenia warsztatu przez Pełnomocnika środków PFRON m.st. Warszawy. Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON na koszty działalności wynikające ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu wynosi 90% ich wartości. Koszty działalności warsztatu są finansowane również ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.

 

Wnioski należy składać w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych – Dział Wspierania Osób Niepełnosprawnych (otwiera nowe okno) (ul. gen. Andersa 5) w godzinach urzędowania pracowników merytorycznych.

 

Aktualny druk wniosku znajduje się na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Wymagane załączniki

  • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej;

  • informacja o liczbie i wieku kandydatów na uczestników warsztatu wraz z określeniem rodzaju ich niepełnosprawności, o posiadaniu przez kandydatów na uczestników warsztatu aktualnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności zawierających wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej oraz o warunkach lokalowych, rzeczowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przyjęcie zwiększonej liczby uczestników;

  • preliminarz kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu;

  • zobowiązanie do opracowania indywidualnych programów rehabilitacji i terapii uczestników warsztatu w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia zawarcia umowy.

Przydatne

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?