Osoby niepełnosprawne

null Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) kosztów wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą się ubiegać podmioty, które prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wymagane załączniki

  • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej – druk wniosku znajduje się na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (otwiera nowe okno)

  • informacja o liczbie i wieku kandydatów na uczestników warsztatu wraz z określeniem rodzaju ich niepełnosprawności, o posiadaniu przez kandydatów na uczestników warsztatu aktualnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności zawierających wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej oraz o warunkach lokalowych, rzeczowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przyjęcie zwiększonej liczby uczestników

  • preliminarz kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu

  • zobowiązanie do opracowania indywidualnych programów rehabilitacji i terapii uczestników warsztatu w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia zawarcia umowy.

Punkt przyjmowania wniosków

Kancelaria Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych

ul. gen. Andersa 5

00-147 Warszawa

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (otwiera nowe okno)

Przydatne

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Nie znalazłeś informacji?