Dofinansowanie do inwestycji ochrony środowiska

Wstecz

Dotacje dla mieszkańców na budowę urządzeń do zatrzymania wód opadowych i roztopowych.

Uwaga!

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną, uprzejmie informujemy, że Biuro Ochrony Środowiska (w skrócie BOŚ) od 16 marca br. działa w trybie nadzwyczajnym. 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo warszawianek i warszawiaków oraz pracowników urzędu, apelujemy o ograniczanie osobistych wizyt w naszej siedzibie oraz pozostałych placówkach miasta do niezbędnego minimum. 

Wnioski o udzielenie dotacji należy przesyłać pocztą na adres: 00-056 Warszawa ul. Kredytowa 3 lub skan dokumentacji za pomocą poczty e-mail: Sekretariat.BOS@um.warszawa.pl . Wniosek przysłany skanem będzie opracowany, ale oryginał wniosku musi być dostarczony do BOŚ w dniu podpisywania umowy o udzielenie dotacji.

Kontakt telefoniczny: 22 44-32-586, 22 44-32-572

Jeśli Twoja wizyta w urzędzie w najbliższym czasie jest konieczna z uwagi na podpisanie umowy o udzielenie dotacji, umów się telefonicznie lub mailowo z pracownikiem Biura. Zostaniesz poproszony o przyjście w konkretnym terminie i zaczekanie na urzędnika w wyznaczonym pomieszczeniu.

Pamiętaj, aby chronić swoich bliskich – na czas wizyty w urzędzie pozostaw dziecko pod opieką, aby ograniczać ryzyko zakażenia wirusem. Pamiętajmy, że zdrowie i bezpieczeństwo są priorytetem. 

W związku z trudną sytuacją z góry dziękujemy za Państwa współpracę i wyrozumiałość.

Krok po kroku

Na realizację inwestycji na terenie m.st. Warszawy polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania udzielane są dotacje ze środków budżetu m.st. Warszawy.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości:

 1. do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji (dot. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych), przy czym maksymalna wysokość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji nie może przekroczyć:
  1. 4 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  2. 10 000 zł dla pozostałych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych;
 2. do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW w terminie od 1 kwietnia do 31 lipca 2020 r.
- ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy.

Krok 1.

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek o udzielenie dotacji (patrz punkt Pliki do pobrania). Zwróć uwagę, że wnioskodawcą może być jedynie podmiot lub jednostka, posiadające udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji.
 2. Do wniosku dołącz wymagany dokument w zależności od potrzeby:
  1. zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji (patrz punkt Pliki do pobrania), jeśli nie realizuje jej właściciel;
  2. oryginał pełnomocnictwa (patrz punkt Pliki do pobrania) lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wówczas dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu (nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty skarbowej);
  3. formularz pomocy de minimis (patrz punkt Pliki do pobrania) w przypadku gdy jesteś przedsiębiorcą lub rolnikiem oraz kopie wszystkich zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Krok 2.

 1. Skompletowane dokumenty prześlij na adres:

  Biuro Ochrony Środowiska

  Adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa

  W przypadku braków zostaniesz telefonicznie/mailowo lub listownie powiadomiony o koniecznych uzupełnieniach.

 2. Termin składania wniosków dla osób planujących realizację inwestycji w 2020 r.: od 23 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. (za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy).

Krok 3.

 1. Telefonicznie/mailowo zostaniesz zaproszony do Biura Ochrony Środowiska w celu podpisania umowy o udzielenie dotacji.
 2. Przed podpisaniem umowy niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Krok 4.

 1. Zawrzyj umowę z wykonawcą inwestycji.
 2. Zrealizuj inwestycję.
 3. Wykonaj dokumentację fotograficzną przedstawiającą wykonaną inwestycję.
 4. Dokonaj odbioru wykonanej inwestycji - potwierdzonego protokołem odbioru, podpisanym przez wnioskodawcę lub pełnomocnika.
 5. Uzyskaj od wykonawcy oryginał faktury (rachunku) wystawionej na podstawie protokołu odbioru wykonanej inwestycji.

Krok 5.

Złóż rozliczenie w Biurze Ochrony Środowiska:

 1. wypełniony i podpisany druk rozliczenia (załącznik do umowy o udzielenie dotacji);
 2. kopię protokołu odbioru wykonanej inwestycji poświadczoną za zgodność z oryginałem, na każdej stronie przez wnioskodawcę;
 3. oryginał faktury (rachunku) wystawionej przez wykonawcę inwestycji (oryginał dokumentu zostanie odesłany niezwłocznie po zaakceptowaniu rozliczenia przez Biuro Ochrony Środowiska);
 4. dokumentację fotograficzną przedstawiającą wykonaną inwestycję.

Krok 6.

Przekazanie dotacji na wskazany we wniosku rachunek bankowy, w ciągu 21 dni od zaakceptowania rozliczenia przez Biuro Ochrony Środowiska.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania (patrz punkt Pliki do pobrania).

Dodatkowe dokumenty składane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i przedsiębiorców:

 1. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 2. Informacje przedstawiane przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014, poz. 1543), tj. wypełniony formularz pomocy de minimis (patrz punkt Pliki do pobrania).

Opłaty

17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

Zwolnieni z opłaty skarbowej są:

 1. małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo;
 2. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 3. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia:

Skompletowane dokumenty prześlij na adres:

Biuro Ochrony Środowiska

Adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa

W przypadku braków zostaniesz telefonicznie/mailowo lub listownie powiadomiony o koniecznych uzupełnieniach.

Miejsce odbioru:

- osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Ochrony Środowiska - podpisanie umowy o udzielenie dotacji.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Umowy o udzielenie dotacji podpisywane są począwszy od I kwartału roku, na który zaplanowano realizację inwestycji. Decyduje kolejność złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501 i 1527).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).
 3. Uchwała nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 11646).

Nie znalazłeś informacji?