Dofinansowanie do inwestycji ochrony środowiska

null Dotacje dla mieszkańców na budowę urządzeń do zatrzymania wód opadowych i roztopowych

Krok po kroku

Na realizację inwestycji na terenie m.st. Warszawy polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania udzielane są dotacje ze środków budżetu m.st. Warszawy.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości:

 1. do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji (dot. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych), przy czym maksymalna wysokość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji nie może przekroczyć:
  1. 4 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  2. 10 000 zł dla pozostałych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych;
 2. do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Krok 1.

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek o udzielenie dotacji (patrz punkt Pliki do pobrania). Zwróć uwagę, że wnioskodawcą może być jedynie podmiot lub jednostka, posiadające udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty w zależności od potrzeby, wymienione w następnej sekcji Wymagane dokumenty.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Krok 2.

 1. Skompletowane dokumenty złóż w:
  a. Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy (dowolny WOM), lub
  b. Kancelarii ogólnej Urzędu al. Jerozolimskie 44, lub
  c. Biurze Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec), XIV piętro p. 1409, lub
  d. prześlij pocztą na adres: Urząd m.st. Warszawy Biuro Ochrony Środowiska Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

  W przypadku braków zostaniesz telefonicznie/mailowo lub listownie powiadomiony o koniecznych uzupełnieniach.
   
 2. Termin składania wniosków: od 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji do 31 marca roku, w którym planujesz inwestycję. Termin składania wniosków dla osób planujących realizację inwestycji w 2025 r.: od 1 września 2024 r. do 31 marca 2025 r. Pamiętaj: za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy. Realizacja inwestycji nie może zostać rozpoczęta przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
  Od 1 września 2025 r. zapraszamy do składania wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji w 2026 r. (realizacja inwestycji nie może zostać rozpoczęta przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji).

Krok 3.

 1. Telefonicznie/mailowo zostaniesz zaproszony do Biura Ochrony Środowiska w celu podpisania umowy o udzielenie dotacji.
 2. Przed podpisaniem umowy niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Krok 4.

 1. Umów się z wykonawcą inwestycji lub wykonaj ją samodzielnie - rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
 2. Zrealizuj inwestycję - rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
 3. Wykonaj dokumentację fotograficzną przedstawiającą poszczególne etapy realizacji inwestycji.
 4. Dokonaj odbioru wykonanej inwestycji (potwierdzonego protokołem odbioru, podpisanym przez wnioskodawcę lub pełnomocnika i wykonawcę lub w przypadku wykonania inwestycji przez Wnioskodawcę – oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu przedsięwzięcia z podaniem adresu inwestycji).
 5. Uzyskaj oryginał faktury (rachunku) wystawionej na Wnioskodawcę.

Krok 5.

Złóż rozliczenie w Biurze Ochrony Środowiska:

 1. wypełniony i podpisany druk rozliczenia (załącznik do umowy o udzielenie dotacji);
 2. dokument potwierdzający wykonanie inwestycji, ze wskazaniem adresu inwestycji, na który dotacja została przyznana (np: poświadczona na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę kopia protokołu odbioru wykonanej inwestycji podpisana przez wykonawcę i Wnioskodawcę lub oświadczenie o samodzielnym wykonaniu inwestycji).
 3. oryginał faktury (rachunku) wystawionej na Wnioskodawcę (oryginał dokumentu zostanie odesłany niezwłocznie po zaakceptowaniu rozliczenia przez Biuro Ochrony Środowiska);
 4. dokumentację fotograficzną przedstawiającą poszczególne etapy realizacji inwestycji.

Krok 6.

Przekazanie dotacji na wskazany we wniosku rachunek bankowy, w ciągu 21 dni od zaakceptowania rozliczenia przez Biuro Ochrony Środowiska.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania (patrz punkt Pliki do pobrania).
 2. Zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji (patrz punkt Pliki do pobrania), jeśli nie realizuje jej właściciel. 
 3. Oryginał pełnomocnictwa (patrz punkt Pliki do pobrania) lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wówczas dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu (nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty skarbowej).

Dodatkowe dokumenty składane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i przedsiębiorców lub prowadzące działalność w sektorze rolnym lub rybołówstwa:

 1. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu minionych trzech lat (3x365 dni wstecz), a w sektorze rolnym lub rybołówstwa w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 2. Wypełniony formularz z informacjami przedstawianymi przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis formularz pomocy de minimis (patrz punkt Pliki do pobrania) – osoby prowadzące działalność gospodarczą i przedsiębiorcy. 
 3. Wypełniony formularz z informacjami przedstawianymi przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie formularz pomocy de minimis (patrz punkt Pliki do pobrania). 

Opłaty

17 zł  opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo lub prokurę należy dokonać na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

Zwolnieni z opłaty skarbowej są:

 1. małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo;
 2. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 3. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia:

 1. Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy (dowolny WOM), lub
 2. Kancelaria ogólna Urzędu al. Jerozolimskie 44, lub
 3. Biuro Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec), XIV piętro p. 1409, lub
 4. prześlij pocztą na adres: Urząd m.st. Warszawy Biuro Ochrony Środowiska  Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

W przypadku braków zostaniesz telefonicznie/mailowo lub listownie powiadomiony o koniecznych uzupełnieniach.

Miejsce odbioru:

- osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Ochrony Środowiska - podpisanie umowy o udzielenie dotacji.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Umowy o udzielenie dotacji podpisywane są począwszy od I kwartału roku, na który zaplanowano realizację inwestycji. Decyduje kolejność złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?