Dofinansowanie do inwestycji ochrony środowiska

Wstecz

Dotacje dla mieszkańców na budowę urządzeń do zatrzymania wód opadowych i roztopowych

Krok po kroku

Na realizację inwestycji na terenie m.st. Warszawy polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania udzielane są dotacje ze środków budżetu m.st. Warszawy.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości:

 1. do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji (dot. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych), przy czym maksymalna wysokość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji nie może przekroczyć:
  1. 4 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  2. 10 000 zł dla pozostałych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych;
 2. do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Krok 1.

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek o udzielenie dotacji (patrz punkt Pliki do pobrania). Zwróć uwagę, że wnioskodawcą może być jedynie podmiot lub jednostka, posiadające udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji.
 2. Do wniosku dołącz wymagany dokument w zależności od potrzeby:
  1. zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji (patrz punkt Pliki do pobrania), jeśli nie realizuje jej właściciel;
  2. oryginał pełnomocnictwa (patrz punkt Pliki do pobrania) lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wówczas dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu (nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty skarbowej);
  3. formularz pomocy de minimis (patrz punkt Pliki do pobrania) w przypadku gdy jesteś przedsiębiorcą lub rolnikiem oraz kopie wszystkich zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Krok 2.

 1. Skompletowane dokumenty złóż w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy lub prześlij na adres do korespondencji:

  Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

  W przypadku braków zostaniesz telefonicznie/mailowo lub listownie powiadomiony o koniecznych uzupełnieniach.

 2. Termin składania wniosków dla osób planujących realizację inwestycji w 2022 r.: od 1 września 2021 r. do 31 marca 2022 r. (za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy).

Krok 3.

 1. Telefonicznie/mailowo zostaniesz zaproszony do Biura Ochrony Środowiska w celu podpisania umowy o udzielenie dotacji.
 2. Przed podpisaniem umowy niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Krok 4.

 1. Zawrzyj umowę z wykonawcą inwestycji lub wykonaj ją samodzielnie.
 2. Zrealizuj inwestycję.
 3. Wykonaj dokumentację fotograficzną przedstawiającą poszczególne etapy realizacji inwestycji.
 4. Dokonaj odbioru wykonanej inwestycji - potwierdzonego protokołem odbioru, podpisanym przez wnioskodawcę lub pełnomocnika lub w przypadku wykonania inwestycji przez Wnioskodawcę – oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu przedsięwzięcia z podaniem adresu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia robót.
 5. Uzyskaj od wykonawcy oryginał faktury (rachunku) wystawionej na Wnioskodawcę.

Krok 5.

Złóż rozliczenie w Biurze Ochrony Środowiska:

 1. wypełniony i podpisany druk rozliczenia (załącznik do umowy o udzielenie dotacji);
 2. kopię protokołu odbioru wykonanej inwestycji poświadczoną za zgodność z oryginałem, na każdej stronie przez wnioskodawcę lub oświadczenie o samodzielnym wykonaniu przedsięwzięcia z podaniem adresu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia robót;
 3. oryginał faktury (rachunku) wystawionej na Wnioskodawcę (oryginał dokumentu zostanie odesłany niezwłocznie po zaakceptowaniu rozliczenia przez Biuro Ochrony Środowiska);
 4. dokumentację fotograficzną przedstawiającą wykonywaną inwestycję.

Krok 6.

Przekazanie dotacji na wskazany we wniosku rachunek bankowy, w ciągu 21 dni od zaakceptowania rozliczenia przez Biuro Ochrony Środowiska.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania (patrz punkt Pliki do pobrania).

Dodatkowe dokumenty składane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i przedsiębiorców:

 1. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 2. Informacje przedstawiane przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014, poz. 1543), tj. wypełniony formularz pomocy de minimis (patrz punkt Pliki do pobrania).

Opłaty

17 zł  opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

Zwolnieni z opłaty skarbowej są:

 1. małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo;
 2. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 3. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia:

Skompletowane dokumenty złóż w Biurze Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2, lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy, albo prześlij na adres do korespondencji:

Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

W przypadku braków zostaniesz telefonicznie/mailowo lub listownie powiadomiony o koniecznych uzupełnieniach.
 

Miejsce odbioru:

- osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Ochrony Środowiska - podpisanie umowy o udzielenie dotacji.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Umowy o udzielenie dotacji podpisywane są począwszy od I kwartału roku, na który zaplanowano realizację inwestycji. Decyduje kolejność złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).
 3. Uchwała nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 11646).

Nie znalazłeś informacji?