Dofinansowanie do inwestycji ochrony środowiska

null Dotacje dla mieszkańców na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest

Krok po kroku

 

Dotacje ze środków budżetu m.st. Warszawy udzielane są na realizację inwestycji na terenie m.st. Warszawy polegających na demontażu, pakowaniu, transporcie wyrobów/odpadów zawierających azbest i przekazaniu ich na składowisko odpadów przyjmujących te odpady niebezpieczne.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie do 100% ponoszonych kosztów.

Krok 1:

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek o udzielenie dotacji (patrz sekcja: Pliki do pobrania). 
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty w zależności od potrzeby, wymienione w następnej sekcji: Wymagane dokumenty.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Krok 2:

 1. Skompletowane dokumenty złóż w:
  1. dowolnym Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy lub
  2. Kancelarii ogólnej Urzędu przy Al. Jerozolimskich 44 w Warszawie, lub
  3. Biurze Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec), XIV piętro p. 1409, lub
  4. prześlij pocztą na adres: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

W przypadku braków zostaniesz telefonicznie/mailowo lub listownie powiadomiony o koniecznych uzupełnieniach.

 1. Termin składania wniosków: od 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji do 31 marca roku, w którym planujesz inwestycję. Termin składania wniosków dla osób planujących realizację inwestycji w 2025 r.: od 1 września 2024 r. do 31 marca 2025 r. Pamiętaj: za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy. Realizacja inwestycji nie może zostać rozpoczęta przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
  Od 1 września 2025 r. zapraszamy do składania wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji w 2026 r. (realizacja inwestycji nie może zostać rozpoczęta przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji).

Krok 3:

 1. Telefonicznie/mailowo zostaniesz zaproszony do Biura Ochrony Środowiska w celu podpisania umowy o udzielenie dotacji.
 2. Przed podpisaniem umowy niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Krok 4:

 1. Zrealizuj inwestycję – rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
 2. Dokonaj odbioru wykonanych prac i uzyskaj od wykonawcy:
  1. kartę przekazania odpadów potwierdzającą przejęcie odpadów zawierających azbest przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na ich unieszkodliwienie, wydane przez marszałka województwa właściwego ze względu na lokalizację składowiska;
  2. oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (wymagane tylko w przypadku usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest);
  3. oryginał faktury (rachunku) wystawionej na wnioskodawcę.

Krok 5:

Złóż rozliczenie w Biurze Ochrony Środowiska:

 1. wypełniony i podpisany druk rozliczenia (załącznik do umowy o udzielenie dotacji);
 2. kartę przekazania odpadów potwierdzającą przejęcie odpadów zawierających azbest przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na ich unieszkodliwienie;
 3. kopię oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (wymagane tylko w przypadku usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest), poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez wnioskodawcę;
 4. oryginał faktury (rachunku) wystawionej na wnioskodawcę przez wykonawcę inwestycji (oryginał dokumentu zostanie zwrócony wnioskodawcy po zaakceptowaniu rozliczenia przez Biuro Ochrony Środowiska).

Krok 6:

Przekazanie dotacji na wskazany we wniosku rachunek bankowy, w ciągu 21 dni od zaakceptowania rozliczenia przez Biuro Ochrony Środowiska.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest (patrz sekcja: Pliki do pobrania).
 2. Dokumentacja inwestycji określająca jej zakres rzeczowo-finansowy np. oferta firmy wykonawczej, kosztorys inwestorski.
 3. Oryginał pełnomocnictwa (patrz punkt Pliki do pobrania) lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wówczas dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu (nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty skarbowej).
 4. Kopia informacji o wyrobach zawierających azbest, złożonej Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, a w przypadku osób fizycznych niepodlegających obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – Prezydentowi m.st. Warszawy, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.
 5. [!] Jeśli informacja o wyrobach zawierających azbest nie była złożona, należy uzupełnić to niezwłocznie tj. wypełnić i złożyć formularz.
 6. Formularze z informacją o wyrobach zawierających azbest składane Prezydentowi m.st. Warszawy przyjmuje Biuro Gospodarki Odpadami, ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Szczegółowe informacje i formularze znajdziesz w karcie informacyjnej GO/01/05/K.

Dodatkowe dokumenty składane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i przedsiębiorców lub prowadzące działalność w sektorze rolnym lub rybołówstwa:

 1. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu minionych trzech lat (3x365 dni wstecz), a w sektorze rolnym lub rybołówstwa w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych , albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 2. Wypełniony formularz z informacjami przedstawianymi przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis formularz pomocy de minimis (patrz sekcja: Pliki do pobrania) – osoby prowadzące działalność gospodarczą i przedsiębiorcy. 
 3. Wypełniony formularz z informacjami przedstawianymi przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie formularz pomocy de minimis (patrz sekcja: Pliki do pobrania). 

Opłaty

 1. 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 2. Zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo lub prokurę należy dokonać na rachunek: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Zwolnieni z opłaty skarbowej są:

 1. małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo;
 2. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 3. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia:

 1. Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy (dowolny WOM) lub
 2. Kancelaria ogólna Urzędu przy Al. Jerozolimskie 44 w Warszawie, lub
 3. Biuro Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec), XIV piętro p. 1409, lub
 4. prześlij pocztą na adres: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

W przypadku braków zostaniesz telefonicznie/mailowo lub listownie powiadomiony o koniecznych uzupełnieniach.

Miejsce odbioru:

osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Ochrony Środowiska – podpisanie i odbiór umowy o udzielenie dotacji.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Umowy o udzielenie dotacji podpisywane są począwszy od I kwartału roku, na który zaplanowano realizację inwestycji. Decyduje kolejność złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?