null Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - becikowe - pytania

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Zapomoga (tzw. becikowe) przysługuje jednorazowo w kwocie 1000zł na każde dziecko urodzone lub adoptowane.  Dochód rodziny w poprzedzającym roku rozliczeniowym nie może przekraczać 1922 zł miesięcznie netto w przeliczeniu na osobę. W przypadku urodzenia się dziecka przed 1.01.2013 r., a także w przypadku dziecka objętego opieką prawną, faktyczną lub adoptowanego przed tą datą, kryterium dochodowe nie obowiązuje. Mama dziecka nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu pozostawała pod opieką medyczną (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także tych, które dziecko adoptowały).

Jeśli masz polskie obywatelstwo i mieszkasz za granicą – nie przysługuje ci becikowe w Polsce.

Pytania

Czy w przypadku becikowego alimenty płacone na dziecko są również wliczane do dochodu?

W przypadku ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, alimenty otrzymywane od drugiego rodzica czy też świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego są wliczane do dochodu.

Podstawa prawna: art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1952).

W karcie informacyjnej dot. „becikowego” poprawne jest odniesienie się w zakresie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu rodziny do karty informacyjnej dot. zasiłku rodzinnego PS/01/01/K w pkt 2 lit. c. (konieczność wykazania ww. dochodu  w oświadczeniu wnioskodawcy o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1509 t.j.), dotyczące każdego członka rodziny.

Jaki będzie okres rozliczeniowy przy składaniu wniosku dla dziecka urodzonego w 2019 r.? Czy jest coś takiego jak stary okres rozliczeniowy dla wniosków składanych do 31 października i nowy dla wniosków składanych po 31 października?

Okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Jeśli osoba składała wniosek o becikowe do dnia 31 października br, brane pod uwagę będą dochody rodziny uzyskane w 2017 roku (w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, który rozpoczął się 1 listopada 2018 r.).

W sytuacji, jeśli wniosek został złożony po 1 listopada 2019 r, będą brane pod uwagę dochody z 2018 roku.

Jeżeli dziecko urodziło się w sierpniu 2019 r, to termin na złożenie wniosku został zachowany (12 m-cy od dnia narodzin dziecka).

Nie znalazłeś informacji?