Osoby niepełnosprawne

null Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności oraz kart parkingowych

Przedłużone orzeczenia tzw. „covidowe” oraz te, które wygasają w okresie od 5 sierpnia 2023 roku do 30 września 2024 roku, będą przedłużone.

Orzeczenia te zachowają ważność do 30 września 2024 roku, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie stanie się ostateczne.

Zmiana dotyczy również przedłużenia ważności kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Karty parkingowe zachowują ważność również do 30 września 2024 roku, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie stanie się ostateczne.

Karty parkingowe dla placówek zachowają ważność do 31 marca 2024 r.

Podstawa prawna: Ustawa z 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2023 r., poz. 2768)

Karta parkingowa dla osoby indywidualnej

Kto może się ubiegać

W przypadku orzeczeń wydanych po 1 lipca 2014 r. o kartę parkingową może ubiegać się:

  • osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u której stwierdzono znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (9 punkt wskazań orzeczenia).

[!] W przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia - dotyczy orzeczeń wydanych po 1 kwietnia 2020 r.) lub 10-N (choroba neurologiczna)

  • osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła 16 roku życia mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

W przypadku orzeczeń wydanych do 30 czerwca 2014 r. o kartę parkingową może ubiegać się:

  • osoba niepełnosprawna posiadająca ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności według symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O, 05-R lub 10-N wraz z przyznanym uprawnieniem do uzyskania karty parkingowej (9 punkt wskazań orzeczenia). Warunki te muszą być spełnione łącznie.

Dokumenty

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2

Nr konta: 38 1030 1508 0000 0005 5004 5354

Gdzie złożyć

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych 

ul. gen. Andersa 5

Odbiór

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.

Termin ważności

Karta parkingowa wystawiana jest na okres ważności orzeczenia (okres ten nie może być dłuższy niż 5 lat).

Więcej informacji

https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-niepelnosprawne/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/karta-parkingowa

Karta parkingowa dla placówki

Placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się mogą ubiegać się o wydanie karty parkingowej.

Dokumenty

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2

Nr konta: 38 1030 1508 0000 0005 5004 5354

  • oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki

  • oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej

  • dowód rejestracyjny pojazdu placówki (do wglądu).

Gdzie złożyć

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych 

ul. gen. Andersa 5

Odbiór karty

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście.

Termin ważności

Karta parkingowa dla placówki wydawana jest na okres 3 lat.

Więcej informacji

https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-niepelnosprawne/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/karta-parkingowa

Nie znalazłeś informacji?